Navigation
Open navigation

Aktieägare

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä hade 76.889 aktieägare i slutet av räkenskapsperioden 2019. Det utländska innehavet, inklusive förvaltarregistrerade aktier, stod för 52,8% (54,5) i slutet av perioden, medan finländska privata investerare ägde 20,4% (17,9) av aktiekapitalet. Investerare i Sverige, Storbritannien och USA hade det största procentuella innehavet av aktier i utländsk ägo. Ytterligare information om utvecklingen av ägarstrukturen finns på Wärtsiläs IR-sidor www.wartsila.com/investors.

Ägarstruktur 31.12.2019
Grupp Ägare % Aktier %
Privata företag 2 840 3,7 26 018 199 4,4
Finansinstitut och försäkringsbolag 125 0,2 23 504 765 4,0
Offentliga samfund 47 0,1 69 807 761 11,8
Icke vinstsyftande sammanslutningar 1 020 1,3 39 377 904 6,7
Hushåll 72 383 94,1 120 630 442 20,4
Utlandet 474 0,6 111 508 050 18,8
Förvaltarregistret 200 876 269 33,9
Totalt 76 889 100,0 591 723 390 100,0
agarstruktur.svg
Fördelning av aktierna 31.12.2019
Aktietal Ägare % Aktier %
1-100 24 012 31,2 1 087 193 0,2
101-1 000 33 520 43,6 13 496 821 2,3
1 001-10 000 16 841 21,9 50 729 613 8,6
10 001-100 000 2 300 3,0 55 657 442 9,4
100 001-1 000 000 183 0,2 45 140 133 7,6
1 000 001-10 000 000 30 0,0 72 715 976 12,3
10 000 001- 3 0,0 152 096 118 25,7
Förvaltarregistret 200 800 094 33,9
Totalt 76 889 100,0 591 723 390 100,0

Wärtsiläs 50 största aktieägare 31.12.2019, exkl. förvaltarregistrerade

Ägare Aktier %
1 Invaw Invest AB 104 711 363 17,7
2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 31 768 252 5,4
3 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 15 616 503 2,6
4 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 6 400 000 1,1
5 Virala Oy Ab 5 900 000 1,0
6 Folkpensionsanstalten 5 807 730 1,0
7 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 5 180 677 0,9
8 Holdix Oy Ab 4 558 714 0,8
9 Turret Oy Ab 4 102 162 0,7
10 Statens Pensionsfond i Finland 4 020 000 0,7
11 Keva 3 736 467 0,6
12 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2 700 000 0,5
13 Sigrid Jusélius Stiftelse 2 374 505 0,4
14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 2 207 497 0,4
15 Schweizerische Nationalbank 2 028 124 0,3
16 OP-Suomi -sijoitusrahasto 1 801 541 0,3
17 Oy Ingman Finance Ab 1 709 000 0,3
18 Nordea Allemansfond Alfa 1 614 914 0,3
19 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 1 598 317 0,3
20 Holding Manutas Oy 1 540 000 0,3
21 Rantanen Tuula Anneli 1 523 798 0,3
22 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf 1 434 600 0,2
23 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 1 400 000 0,2
24 Blåberg Olli Edvard 1 220 000 0,2
25 Sr Danske Invest Suomi Osake 1 198 298 0,2
26 Sijoitusrahasto Evli Eurooppa 1 194 681 0,2
27 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse 1 143 642 0,2
28 Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse 1 129 518 0,2
29 Pensionsförsäkringsaktiebolaget VERITAS 1 089 966 0,2
30 Nordea Swedish Stars 1 038 709 0,2
31 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 1 023 600 0,2
32 Oy Julius Tallberg Ab 1 021 740 0,2
33 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 1 017 776 0,2
34 Seb Finlandia Optimized Low Carbon 956 883 0,2
35 Stiftelsen för Åbo Akademi 894 947 0,2
36 Fromond Elsa Margaretha Louise 860 800 0,1
37 William Thurings Stiftelse 840 380 0,1
38 Stockmann Marita 813 678 0,1
39 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 808 000 0,1
40 Livränteanstalten Hereditas 755 470 0,1
41 Von Fieandt Berndt Johan 706 146 0,1
42 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 700 000 0,1
43 Sijoitusrahasto Seligson & Co 658 350 0,1
44 Von Julin Sofia Margareta Db 646 000 0,1
45 Folkhälsans forskningsstiftelse - Kansanterveyden tutkimussäätiö 639 404 0,1
46 Sijoitusrahasto Aktia Capital 600 000 0,1
47 Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 553 161 0,1
48 Markkola Leena 541 661 0,1
49 Barry Staines Linoleum Oy 510 000 0,1
50 Op-Henkivakuutus Oy 507 995 0,1
Totalt 236 804 969 40,0

  

Ändringar i ägarandelar – flaggningsanmälningar

Enligt värdepappersmarknadslagen är aktieägarna i finländska noterade bolag skyldiga att anmäla ändringar i sina innehav till både Finansinspektionen och det noterade bolaget när de fastställda tröskelvärdena över- eller underskrids. I nedanstående tabell sammanfattas de flaggningsanmälningar som Wärtsilä mottagit under 2019. Ytterligare information finns på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com/investors/shareholders/flaggings.

Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
22.2.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,94 5,35
26.2.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,07 5,42
22.3.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,82 5,38
26.4.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,18
3.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,95 5,18
7.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23
10.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23
21.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,16
24.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,97 5,16
31.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% Under 5% Under 5%
11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%

Företagsledningens aktieinnehav

Styrelseledamöterna och verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2019 sammanlagt 226.930 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,04% av aktierna och rösterna. Ytterligare information om styrelsens och direktionens aktieinnehav finns i avsnittet Bolagsstyrning.

Fullmakter

Bolagsstämman 7.3.2019 beviljade styrelsen fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier eller överlåtelse av egna aktier som innehas av bolaget. Det maximala antalet aktier som emitteras får inte överstiga 57.000.000. Styrelsen har bemyndigats att emittera aktierna mot eller utan vederlag. Styrelsen bemyndigades också rätt att emittera aktier utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det finns ett tungt finansiellt skäl för bolaget att göra detta. Styrelsens fullmakt att distribuera egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 8.3.2018.

Styrelsens dividendförslag

Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2019. Dividenden betalas i två lika stora rater.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?