Navigation
Open navigation

Wärtsilä på kapitalmarknaden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs team för investerarrelationer (IR), som består av verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, IR-direktören och IR-chefen, deltog i över 310 investerarmöten under 2019. Teamet höll också regelbunden kontakt med företagsanalytiker under året.

Möten med institutionella investerare ordnades i Nordamerika, Storbritannien, kontinentala Europa och de nordiska länderna. Under året ordnade Wärtsiläs IR-team roadshows under 20 dagar och deltog i åtta investerarkonferenser. Wärtsilä ordnade också ett besök till CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd (CWEC), samföretaget mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC). CWEC öppnade sin produktionsanläggning i Lingang, Shanghai, Kina, i början av 2017. Anläggningen producerar toppmoderna Wärtsilä diesel-och flerbränslemotorer och använder ett avancerat datainsamlings-och visualiseringssystem i realtid för att minska riskerna och öka effektiviteten.

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag hölls i Helsingfors i november. Presentationsämnena omfattade den operativa miljön, uppnåendet av finansiella mål, strategiska fokusområden för affärsområdena Energy och Marine samt tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Programmet inkluderade även ett anförande från Bloomberg New Energy Finance som delade sin syn på utsikterna för energimarknaden. I evenemanget deltog 60 institutionella investerare, företagsanalytiker och bankirer. Ytterligare 160 personer deltog i webbsändningen.

Wärtsiläs IR-politik

Det yttersta målet för Wärtsiläs IR-verksamhet är att producera exakt, tillräcklig och aktuell information om utvecklingen av företagets affärsverksamhet, strategi, marknader och finansiella ställning. Syftet är att ge kapitalmarknaderna sådan relevant information om Wärtsilä som behövs för att fastställa aktiernas verkliga värde. För att uppnå detta mål publicerar Wärtsilä årligen två delårsrapporter, en halvårsrapport, en bokslutskommuniké, en årsredovisning samt börsmeddelanden. Utöver det för Wärtsiläs ledning en regelbunden dialog med analytiker och investerare såväl i Finland som utomlands. Wärtsiläs webbsidor fungerar som källa för all aktuell samt historisk information om faktorer som påverkar värdet på aktien.

Framtidsutsikter

Information om Wärtsiläs framtidsutsikter publiceras i bolagets bokslutskommuniké, halvårsrapporten och delårsrapporterna. Den senaste prognosen publiceras också i årsredovisningen. De publicerade utsikterna innehåller prognoser för efterfrågan på Wärtsiläs marknader som godkänts av styrelsen. Wärtsilä publicerar inte delårsprognoser. Om det sker förändringar i affärsmiljön som kan påverka utsikterna publicerar Wärtsilä en reviderad prognos i enlighet med gällande bestämmelser.

Rapporter av analytiker

På begäran av en analytiker kan Wärtsilä granska dennes analys eller rapport i fråga om sakfrågor som baserar sig på tidigare publicerad information. Wärtsilä kommenterar inte och tar inte heller ansvar för estimat och prognoser publicerade av kapitalmarknadsrepresentanter.

Tyst period

Wärtsilä tillämpar en tre veckor lång så kallad ”tyst period” innan resultatrapporter utges för att förhindra att opublicerad finansiell information läcker ut. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare eller analytiker och kommenterar inte bolagets ekonomiska läge.

Informationspolicy och finansiell kommunikation

Wärtsilä informerar öppet, vid rätt tidpunkt, sanningsenligt och konsekvent om bolagets målsättningar, finansiella ställning och affärsverksamhet för att Wärtsiläs intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning om bolaget baserad på riktig och tillräcklig information. Wärtsilä publicerar börsmeddelanden, pressmeddelanden och fackpressmeddelanden. Wärtsiläs dotterbolag publicerar pressmeddelanden om ärenden som är av lokal betydelse.

Frågor som innehåller insiderinformation och kan ha en väsentlig inverkan på värdet på företagets finansiella instrument publiceras som börsmeddelanden. Pressmeddelanden innehåller information om Wärtsiläs normala affärsverksamhet som anses vara av allmänt intresse för investerare och medier. Fackpressmeddelanden ger mer detaljerad information om Wärtsiläs produkter och vår teknologi. Börsmeddelandena publiceras på finska, svenska och engelska. Pressmeddelandena publiceras på engelska och kan dessutom publiceras på finska och svenska. Fackpressmeddelanden publiceras på engelska, och lokala pressmeddelanden på lokala språk. Alla meddelanden kan läsas på Wärtsiläs webbplats omedelbart efter publicering.

Kontaktinformation

Relationerna med investerare och analytiker sköts av IR-direktör Natalia Valtasaari och IR-teamet. Allmänna förfrågningar kan skickas till investor.relations@wartsila.com.

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Emilia Rantala
Chef, investerarrelationer
Tfn +358 10 709 1114
emilia.rantala@wartsila.com

Alexandra Carlzén
Koordinator, investerarrelationer
Tfn +358 10 709 5445
alexandra.carlzen@wartsila.com

Kommunikationsdirektör Atte Palomäki ansvarar för Wärtsiläs koncernkommunikation.

Atte Palomäki
Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring
Ttfn +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?