Navigation
Open navigation
Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2019 2018 Not
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 218 386
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 180 130 9
Finansiella intäkter och kostnader 47 39 11
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -15 -26
Resultatandel i intresse- och samföretag 9 -13 17
Inkomstskatter 97 116 12
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde 3 -7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 540 625
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) 9 -22
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -213 -130 19
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 74 117
Förändring av rörelsekapital -130 -35
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 410 589
Finansiella poster och skatter:
Ränteintäkter 4 6
Räntekostnader -13 -14
Övriga finansiella intäkter och kostnader -27 -7
Betalda skatter -141 -104
Finansiella poster och skatter -178 -119
Rörelseverksamhetens kassaflöde 232 470
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -4 -191 2
Investeringar i intresse- och samföretag -1 17
Övriga placeringar -2 -3 18
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -116 -110 14 15
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag 13
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 25 11 14 15
Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag 1 41 3
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 1
Investeringarnas kassaflöde -95 -240
Kassaflöde efter investeringar 137 230
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 150 279
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -105 -84 28
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 2 -4
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -18 -35
Betalda dividender -284 -274
Finansieringens kassaflöde -256 -118
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -119 112
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 487 379
Kursdifferenser -5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut* 369 487
* Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?