Navigation
Open navigation
Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS)
MEUR 2019 2018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 243 241
Korrektivposter:
Avskrivningar och nedskrivningar 4 4
Finansiella intäkter och kostnader -304 -296
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -56 -51
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria rörelsefordringar, ökning (-) / minskning (+) 11 -28
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -45 23
-34 -5
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -90 -56
Ränte- och finansiella kostnader -89 -78
Erhållna dividender från rörelseverksamheten 304 300
Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 89 74
Betalda skatter -8 -5
295 291
Rörelseverksamhetens kassaflöde 205 235
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2 -13
Investeringarnas kassaflöde -2 -13
Kassaflöde efter investeringar 203 223
Finansieringens kassaflöde:
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 18 -492
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -284 344
Upptagna långfristiga lån 150 280
Amortering av långfristiga lån och övriga förändringar -56 -84
Koncernbidrag 76 99
Betalda dividender -284 -272
Finansieringens kassaflöde -381 -126
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -178 96
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 291 195
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 113 291

Anteckningen

Skapa en anteckning?