Navigation
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Noter till koncernbokslutet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

1. Segmentinformation
Från och med den 1 januari 2019 är Wärtsilä indelad i två affärsområden, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet enligt de två viktigaste kundmarknaderna. Verksamheten omfattar både försäljning av ny utrustning och tjänster för deras respektive marknader. Den nya organisationsstrukturen gör det möjligt för Wärtsilä att påskynda tillväxten och genomföra strategierna Smart Marine och Smart Energy. Att integrera nya produkter och service ökar kundernas värde genom starkare fokus på kompletta livscykellösningar anpassade till specifika marknadsbehov. Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet utgör Wärtsiläs operativa och rapporterbara segment.

Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker) är bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Han får stöd i sitt beslutsfattande av direktionen och i vissa fall styrelsen.

Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet leds av direktörer, och respektive affärsområde stöds av en ledningsgrupp. Diskret finansiell information om affärsområdena tillhandahålls koncernchefen som stöd för beslutsfattandet. Segmentinformationen som Wärtsilä presenterar återspeglar den interna rapporteringen till ledningen. Segmentinformationen rapporteras på rörelseresultatsnivå, eftersom poster under rörelseresultatet inte allokeras till segmenten. Det jämförbara rörelseresultatet används av CODM också för att mäta prestanda, både på segment- och koncernnivå. Tillgångar och skulder mäts på koncernnivå och allokeras inte till segment.

Intern försäljning mellan segmenten redovisas inte i ledningens rapportering, intäkter och kostnader för försäljning redovisas direkt till respektive kundprojekt och -beställning. De främsta faktorerna som påverkar fördelningen av indirekta och administrativa kostnader till segmenten är omsättning och personalantal. Enligt ledningen är dessa fördelningsprinciper de mest ändamålsenliga att återspegla de kostnader som varje segment bär. Fördelningsprinciperna granskas regelbundet.
Wärtsilä Energy-affärsområdet
Wärtsilä Energy-affärsområdet leder omvandlingen mot en framtid som till 100% fungerar med förnybar energi. Wärtsilä hjälper våra kunder att frigöra värdet av energiomställningen genom att optimera deras energisystem och säkra deras tillgångar. Wärtsiläs sortiment omfattar flexibla kraftverk, energihanteringssystem och -lagring samt livscykeltjänster som möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda.

Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment på energimarknaden är energibolag, oberoende kraftproducenter och industrikunder. Wärtsiläs energilösningar används i ett stort antal tillämpningar. Dessa inkluderar kraftverk för basbelastning, nätstabilitet, toppbelastning och efterföljande belastning samt integration av vind- och solenergi. Wärtsilä förser sina kunder med omfattande kunskap om energisystem, inklusive helt integrerade tillgångar och programvara, som kompletteras med värdeskapande livscykeltjänster.
Wärtsilä Marine-affärsområdet
Wärtsiläs mål är att leda branschens omvandling mot ett Smart Marine Ekosystem. Som en ledande leverantör av innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin, strävar Wärtsilä Marine efter att utveckla nya kundvärden genom uppkoppling, digitalisering och smart teknik.

Wärtsilä tillhandahåller marina kraftförsörjningslösningar, processlösningar och lösningar för färdplanering, som stöds av ett brett utbud av tjänster, från reservdelsleveranser till optimering av kundernas verksamhet, prestationsgarantier och cyberunderrättelse- och incidentstöd.

Wärtsilä Marine-affärsområdet får sina intäkter från följande produkter och tjänster:
Marine power solutions Processing solutions Voyage solutions
· Kraftförsörjning · Lösningar för vatten- och avfallshantering · Automation, navigation och kommunikation
· Motorkonversioner · Gaslösningar för sjö- och · Simulerings- och utbildningslösningar
· Propulsion landbaserade applikationer · Driftlösningar för flottor
· Avgasrening · Lösningar för kontroll av fartygstrafik
· Specialprodukter
· Underhållningssystem
Wärtsiläs marinkunder omfattar de viktigaste fartygssegmenten, inklusive konventionella handelsfartyg, gastankfartyg, kryssningsfartyg och passagerarfärjor, marinens fartyg och specialfartyg. Inom olje- och gasindustrin servar Wärtsilä aktivt offshoreanläggningar och relaterade industrifartyg samt landbaserade gasanläggningar. Wärtsiläs kunder består av fartygsägare, skeppsvarv och fartygsförvaltningsbolag.

Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för efterinstallationer av avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna 2018 för segmentinformationen samt serviceinformationen har justerats för att reflektera den nya rapporteringsstrukturen.
MEUR 2019 2018
Omsättning
Wärtsilä Marine-affärsområdet 3 330 2 815
Wärtsilä Energy-affärsområdet 1 840 2 359
Totalt 5 170 5 174
Avskrivningar och nedskrivningar
Wärtsilä Marine-affärsområdet -147 -102
Wärtsilä Energy-affärsområdet -33 -28
Totalt -180 -130
Resultatandel i intresse- och samföretag
Wärtsilä Marine-affärsområdet -9 13
Totalt -9 13
Rörelseresultat
Wärtsilä Marine-affärsområdet 237 349
Wärtsilä Energy-affärsområdet 125 194
Totalt 362 543
Rörelseresultat i procent av omsättningen (%)
Wärtsilä Marine-affärsområdet 7,1 12,4
Wärtsilä Energy-affärsområdet 6,8 8,2
Totalt 7,0 10,5
Jämförbart rörelseresultat
Wärtsilä Marine-affärsområdet 305 380
Wärtsilä Energy-affärsområdet 152 197
Totalt 457 577
Jämförbart rörelseresultat i procent av omsättningen (%)
Wärtsilä Marine-affärsområdet 9,1 13,5
Wärtsilä Energy-affärsområdet 8,3 8,4
Totalt 8,8 11,2
Alternativa resultatmått
Wärtsilä presenterar vissa alternativa resultatsiffror som inte är definierade i IFRS. Dessa alternativa resultatsiffror är nyckeltal som ledningen följer med och använder för att utvärdera koncernens affärsutveckling och finansiella ställning. De alternativa resultatsiffrorna utgör även användbar information för kapitalmarknaderna.

De alternativa resultatsiffrorna som presenteras av Wärtsilä bör inte bedömas separat från IFRS-resultatmått. Formlerna för nyckeltalen finns i Formler för nyckeltal.
Wärtsilä presenterar jämförbara prestationsmått för att förbättra jämförbarheten mellan perioder. Vissa inkomst- och kostnadsposter redovisas som jämförelsestörande poster när dessa har en signifikant inverkan på Wärtsiläs resultaträkning. Jämförelsestörande poster består av intäkter och kostnader, som uppkommer i samband med omstruktureringåtgärder för att justera kapaciteten av Wärtsiläs verksamhet. De kan också innehålla övriga intäkter och kostnader som uppkommit utanför Wärtsiläs normala verksamhet, som till exempel nedskrivningar, kostnader relaterade till förvärv, kostnader bokförda i samband med rättsilga avgöranden med tredje part eller oförutsägbara förpliktelser från tidigare avvecklad verksamhet.

Avstämningen av jämförbart rörelseresultat till rörelseresultat presenteras i tabellen nedan:
Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 2019 2018
Jämförbart justerat EBITA 498 621
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -41 -43
Jämförbart rörelseresultat 457 577
Jämförelsestörande poster:
Omstruktureringskostnader
Personalkostnader -31 -8
Nedskrivningar -23 -19
Övriga omstruktureringskostnader och flyttningskostnader -17 -2
Övriga jämförelsestörande poster
Nedskrivningar -13
Ersättningar som uppstått genom rättsliga avgöranden -6
Förvärvsrelaterade kostnader -6
Övriga -4
Jämförelsestörande poster totalt -95 -35
Rörelseresultat 362 543
Information på enhetsnivå
Utöver information om segmenten rapporterar Wärtsilä även den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten.

Wärtsilä fortsätter att redovisa information för de geografiska områdena Finland, övriga europeiska länder, Asien, Nord- och Sydamerika samt övriga. I den geografiska informationen är omsättningen uppdelad efter kunddestination och anläggningstillgångar efter kundens ursprung. Anläggningstillgångar består av goodwill, immateriella tillgångar, materiella tillgångar, nyttjanderättstillgångar samt innehav i intresse- och samföretag.
Geografisk information
Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 och 1.1–31.12.2018 hade Wärtsilä inte några enskilda betydande kunder eller länder. Försäljning till USA var 11% (14) och till Kina 11% (7) av den totala omsättningen.
2019 2018
MEUR Omsättning Anläggnings-
tillgångar
Omsättning Anläggnings-
tillgångar
Finland 78 324 56 242
Övriga Europa 1 612 1 595 1 429 1 534
Asien 1 968 114 1 867 90
Amerika 1 098 271 1 245 266
Övriga 414 7 577 5
Totalt 5 170 2 310 5 174 2 137
Serviceinformation
MEUR 2019 2018
Omsättning
Marine service 1 639 1 577
Energy service 863 842
Totalt 2 502 2 419
2. Förvärv
Förvärv 2019
Ships Electronic Services Ltd
I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Ships Electronic Services Ltd ("SES"), ett brittiskt företag specialiserat på navigations- och kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster, främst för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. SES omsättning var cirka 10 miljoner brittiska pund och företaget hade 47 anställda. Transaktionens värde (företagsvärde) var 3,2 miljoner brittiska pund.

Köpesumman och förvärvets inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.
Förvärv 2018
Transas-koncernen
I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien.
Transas är en global marknadsledare inom marin navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.
Tabellerna nedan sammanfattar de värdena av vederlaget som betalats för Transas, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 183
Totalt överfört vederlag 183
Kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 183
Likvida medel i det förvärvade företaget -12
Totalt kassaflöde från förvärvet 171
Värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 66
Materiella tillgångar 2
Varor i lager 8
Försäljnings- och andra fordringar 50
Uppskjuten skattefordran 2
Likvida medel 12
Tillgångar totalt 140
Avsättningar 3
Räntebärande skulder 29
Leverantörs- och andra skulder 39
Uppskjuten skatteskuld 13
Skulder totalt 83
Totala tillgångar, netto 57
Goodwill 113
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 55 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 50 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det goodwillvärdet på 113 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis i digitala marinlösningar och -tjänster. Förvärvet innebär ett väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att fortare kunna infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.213 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2018.
Övriga förvärv
I februari förvärvade Wärtsilä 100% av Trident B.V. och LOCK-N-STITCH Inc. I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Burriel Navarro, S.L.
Trident B.V. är ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition.
LOCK-N-STITCH Inc. är ett amerikanskt teknikföretag, som har kunderna inom marin- och energiindustrin, men representerar även andra industriella branscher. Företaget är specialiserat på reparationer av gjutjärn. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett brett varumärkessortiment.
Burriel Navarro, S.L bedriver undervattensarbete i Spaniens största hamnar. Förvärvet stöder tillväxten av Wärtsiläs undervattentjänster samt utökar företagets lokala närvaro på den europeiska marknaden.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av de betalda vederlagen som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 27
Totalt överfört vederlag 27
Kassaflöde från förvärven MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 23
Villkorad köpeskilling 4
Likvida medel i de förvärvade företagen -1
Totalt kassaflöde från förvärven 26
Värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR
Immateriella tillgångar 10
Materiella tillgångar 2
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 6
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 19
Leverantörs- och andra skulder 4
Uppskjuten skatteskuld 3
Skulder totalt 6
Totala tillgångar, netto 13
Goodwill 13
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 10 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 6 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det goodwillvärdet på 13 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom undervattensservice.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp som var inte signifikant. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärven hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.176 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkterna skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2018.
3. Avyttringar
Avyttringar 2019
Under 2019 gjordes det inga avyttringar.
Avyttringar 2018
Avyttring av pump verksamhet
31.12.2018 sålde Wärtsilä sin affärverksamhet som omfattade pumpar till det skandinaviska investeringsbolaget Solix Goup. Wärtsilä Pumps tillhörde Wärtsilä Marine Solutions-organisationen och blev en del av bolaget i samband med förvärvet av Hamworthy år 2012. År 2017 uppvisade Wärtsilä Pumps en omsättning på ungefär 50 miljoner euro. Ersättningen i kontant för transaktionen uppgick till 45 miljoner och utöver detta ingår 20 miljoner euro av transaktionspriset som fordran i koncernens balansräkningens långfristiga övriga fordringar år 2018. Wärtsilä uppvisar i övriga intäker en vinst på 27 miljoner för denna transaktion.
Övriga avyttringar
20.10.2018 sålde Wärtsilä sitt majoritetsintresse i Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Köpesumman och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.
4. Tillgångar som innehas för försäljning
I december Wärtsilä meddelade om avyttringen av sina aktier i Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik) till Cohort plc. ELAC Nautiks främsta marknadsinriktning är hydroakustiska produkter, däribland ekolod, system för undervattenskommunikation och ekosystem för små och medelstora militära ubåtar.

Genom sin inriktning på smarta marina ekosystem leder Wärtsilä marinindustrins övergång till en ny era av hög effektivitet, ökad säkerhet och enastående miljöprestanda. Detta är huvudstrategin för Wärtsiläs marina verksamhet, och eftersom ELAC Nautiks verksamhet inte har någon direkt synergistisk koppling till Wärtsiläs smarta marinaktiviteter, anpassas portföljen till de tillväxtverksamheter som kan driva denna omvandling vidare.

Utöver detta, har Wärtsilä påbörjat förberedelser för att avyttra sin verksamhet som innefattar underhållningssystem, vilken har också klassificerats som tillgångar som innehas för försäljning.

Tillgångarna som innehas för försäljning hör till Wärtsilä Marine-affärsområdet och är värderade till det lägre av bokföringsvärde och verkligt värde.

Transaktionerna kräver godkännande och de förväntas vara slutförda i början av 2020.
Balansposterna
MEUR 31.12.2019
Materiella tillgångar 3
Nyttjanderättstillgångar 4
Uppskjuten skattefordran 8
Varor i lager 18
Övriga fordringar, kortfristiga 39
Likvida medel 11
Tillgångar som innehas för försäljning 82
Räntebärande skulder, långfristiga 4
Uppskjuten skatteskuld 8
Övriga skulder, långfristiga 8
Övriga skulder, kortfristiga 47
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 68
Nettotillgångar 14
5. Uppdelningen av intäkterna
Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper.
Omsättning per intäktstyp
MEUR 2019 2018
Produkter
Wärtsilä Marine-affärsområdet 846 765
Wärtsilä Energy-affärsområdet 338 380
Totalt 1 184 1 145
Varor och tjänster
Wärtsilä Marine-affärsområdet 509 469
Wärtsilä Energy-affärsområdet 93 88
Totalt 603 557
Projekt
Wärtsilä Marine-affärsområdet 1 786 1 377
Wärtsilä Energy-affärsområdet 1 113 1 615
Totalt 2 899 2 992
Långfristiga avtal
Wärtsilä Marine-affärsområdet 189 204
Wärtsilä Energy-affärsområdet 296 276
Totalt 484 480
Totalt 5 170 5 174
Uppfyllning av prestationsåtagande
MEUR 2019 2018
Vid en tidpunkt
Wärtsilä Marine-affärsområdet 2 622 2 210
Wärtsilä Energy-affärsområdet 1 105 1 531
Totalt 3 728 3 740
Över tiden
Wärtsilä Marine-affärsområdet 708 606
Wärtsilä Energy-affärsområdet 735 828
Totalt 1 442 1 434
Totalt 5 170 5 174
Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen.
Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.
Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar, redovisas över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt.
Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.
6. Övriga intäkter
MEUR 2019 2018
Försäljningsvinster från immateriella och materiella tillgångar 15 32
Statliga bidrag 8 7
Intäkter från skrotförsäljning 3 3
Försäljningsintäkter från biprodukter 2 2
Ränteintäkter 1
Intäkter från avbeställningar* 2 10
Försäkringsersättningar 9 4
Övriga 27 24
Totalt 67 80
* Kostnaderna för avbeställningar redovisas bland respektive kostnadsslag.
7. Material och tjänster
MEUR 2019 2018
Inköp under räkenskapsperioden -1 723 -1 598
Förändring av lager 7 40
Köpta tjänster -1 287 -1 294
Totalt -3 003 -2 852
8. Kostnader för ersättningar till anställda
MEUR 2019 2018
Löner och arvoden 1 028 954
Pensionskostnader
Förmånsbestämda planer 12 7
Övriga pensionskostnader 74 71
Övriga obligatoriska personalkostnader 146 142
Totalt 1 260 1 175
Ledningens ersättningar specificeras i not 32. Transaktioner med närkretsen.
Långfristigt incitamentsprogram
I lönekostnaderna ingår kostnader för 4 miljoner euro från långrfirstiga bonusprogram, som baserar sig på aktiens kursutveckling (föregående år var inverkan 21 miljoner euro positiv). Vid slutet av år 2019 hade Wärtsilä tre aktiva långfristiga bonusprogram, som baserar sig på aktiens kursutveckling. Dessa bonusprogram är bundna till aktiens kursutveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts för bonusen. Då bonusprogrammet tar slut, betalas bonusen ut som kontant ifall kravet på anställningstid har uppfyllts (2017–2019 samt 2018–2020 programmen) eller i aktier (2019–2021 programmet). Direktionsmedlemmar skall anskaffa aktier i Wärtsilä motsvarande 50% av nettobonusen som mottagits, tills personens aktieägandenivå uppnått den individuella direktionsmedlemmens bruttoårsinkomst.
För bonusprogram baseras bonusutbetalningen på kursutvecklingen under en tre års period. Bonusprogrammet 2017–2019 omfattar 4.332.000 bonusrätter, bonusprogrammet 2018–2020 3.609.000 bonusrätter och bonusprogrammet 2019–2021 5.108.000 bonusrätter. Bonusprogrammet 2017–2019 utgår från baskursen 16,19 euro, bonusprogrammet 2018–2020 från baskursen 22,58 euro och bonusprogramet 2019–2021 från baskursen 16,76 euro. I bonusprogrammen beaktas 100% av utbetalda dividender under löptiden och den utbetalda bonusen kan inte överstiga 6,07 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2017–2019, 8,47 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2018–2020 och 6,456 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2019–2021.
Incitamenträtterna, vilka betalas kontant, värderas och bokförs till verkligt värde på balansdagen med beaktande av den andel som gått av rättens intjänandeperiod. Incitamenträtterna, vilka verkställs i form av bolagets aktier, värderas verkligt värde på tilldelningstidpunkten och kostnadsförs jämt under intjänandeperioden. Det verkliga värdet för programmet 2019–2021 är 2,69 euro.
2019 2018
Anställda i medeltal 19 110 18 899
Anställda i slutet av perioden 18 795 19 294
9. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2019 2018
Utvecklingskostnader 11 11
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden 41 43
Övriga immateriella tillgångar 10 12
Byggnader och konstruktioner 13 16
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar 43
Maskiner och inventarier 40 43
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar 6
Övriga materiella tillgångar 1 1
Nedskrivningar 15 3
Totalt 180 130
10. Övriga kostnader
MEUR 2019 2018
Resekostnader 134 145
Räntekostnader 48 90
Juridik- och konsulttjänster 95 89
IT-kostnader 65 61
Övriga kostnader relaterade till personalen 59 58
Administrativa kostnader 49 51
Övriga 128 153
Totalt 578 648
11. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2019 2018
Ränteintäkter från lån och fordringar 1 2
Ränteintäkter från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 23 20
Ränteintäkter från investeringstillgångar till periodiserad anskaffningsutgift 2 1
Övriga finansiella intäkter 1 1
Finansiella intäkter, totalt 27 24
Räntekostnader från finansiella skulder som bokas till den periodiserade anskaffningsutgiften -10 -11
Räntekostnader från leasingskulder som bokas till den periodiserade anskaffningsutgiften -5
Räntekostnader från finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen -36 -34
Nettoräntor från förmånsbestämda planer -3 -3
Finansiella tillgångar/skulder till verkligt värde via resultaträkningen -5 -4
Nedskrivningar av finansiella tillgångar -1
Valutakursdifferenser* -10 -6
Bankavgifter -2 -2
Övriga finansiella kostnader -4 -4
Finansiella kostnader, totalt -74 -65
Totalt -47 -40
* Under 2019 inkluderades den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar som gäller inställda beställningar, -5 miljoner euro (-2) samt -8 miljoner euro (-5) valutakursdifferenser från oskyddade interna lån i koncernens resultaträkning i valutakursdifferenser.
12. Inkomstskatter
MEUR 2019 2018
Inkomstskatter
under räkenskapsperioden -130 -126
under tidigare räkenskapsperioder -8 1
Förändring i uppskjutna skatter
nya och upplösta temporära skillnader 43 10
förändring av skattesatsen i andra länder -2 1
Totalt -97 -116
Avstämning av effektiv skattesats:
Resultat före skatter 315 502
Skatter beräknade med moderbolagets skatteprocent 20,0% -63 -100
Effekt av förändringar i skattesats -2 1
Effekten av förändring i skattesatser hos dotterbolagen 15 6
Effekt av skattefria inkomster och ej avdragbara kostnader -1 2
Effekt av resultatandel i intresse- och samföretag -2 3
Utnyttjat oredovisade förlustavdrag 1
Outnyttjade förlustavdrag för räkenskapsperioden -13 -17
Övriga skatter* -10 -10
Övriga periodiseringsavvikelser** -13 -1
Inkomstskatt för tidigare räkenskapsperioder -8 1
Skatt i koncernens resultaträkning -97 -116
Effektiv skattesats (%) 30,7 23,1
* Merparten av övriga skatter utgörs av outnyttjade källskatter och av sådana direkta skatter, som inte är baserade på vinsten.
** Inkluderar -11 miljoner euro av använda uppskutjna skattefordningar.
Inkomstskatter i övrigt totalresultat presenteras i Rapport över totalresultat. Tilläggsinformation om förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder presenteras i not 24. Uppskjuten skattefordran och -skuld.
Wärtsilä är föremål för skattegranskningar i vissa länder, som kan föranleda efterbeskattningsbeslut med motsvarande skatter och avgifter.
13. Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dela räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden. Under rapporteringsperioderna fanns det inga program som skulle ha gett utspädande effekt.
MEUR 2019 2018
Räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 217 386
Antal aktier i tusental
Justerat medeltal av antal utestående aktier* 591 723 591 723
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,37 0,65
* Tilläggsinformation om antal aktier i not 26. Eget kapital.
14. Immateriella tillgångar
Goodwill 2019
MEUR 2019
Wärtsilä -koncernen
Wärtsilä 1.1. 1 355
Förvärv -1
Kursdifferenser 26
Totalt 1 380
Goodwillallokering
Goodwill som uppkommer vid företagsförvärv allokeras till koncernens kassagenererande enheter (KGE), vilka är koncernens operativa segment Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den goodwill som tidigare allokerats till den kassagenererande enheten på koncernnivå, har från och med 1.1.2019 allokerats till respektive KGE på basen av de operativa segmentens verkliga värde. De operativa segmenten representerar den lägsta nivån på vilken goodwill övervakas inom koncernen. Bolag som förvärvats under räkenskapsperioden är integrerade i respektive KGE vid förvärvstidpunkten. Goodwill per KGE presenteras i tabellen nedan.
Goodwill per kassagenererande enhet
MEUR 2019
Wärtsilä Marine-affärsområdet 847
Wärtsilä Energy-affärsområdet 533
Totalt 1 380
Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
Koncernen utför sin årliga nedskrivningsprövning av goodwill den 30 september. Nedskrivning av goodwill utförs även om förändringar i omständigheterna indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.
Återvinningsvärdet från dekassagenererande enheterna fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår från den nuvarande orderstocken och diskonterade 5-års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Det uppskattade kassaflödet för båda enheter baseras på att materiella tillgångar används i nuvarande skick och med normala underhållsinvesteringar. Eventuella förvärv har inte beaktats. Kassaflöden efter 5-årsperioden ingår enligt den s.k. slutvärdemetoden. Tillväxttakten vid beräkningen av slutvärdet har baserats på ledningens konservativa bedömning av en långfristig tillväxt. En tillväxttakt på 2% har använts vid beräkning av slutvärdet.
Värderingen påverkas främst av tillväxten i den globala ekonomin och framförallt av utvecklingen av den globala energimarkanden, den globala skeppsbyggnadsindustrin och på efterfrågan av relaterade servicetjänster. Inget enskilt kostnadsslag har ansetts ha någon materiell lönsamhetsinverkan utan den uppskattade utvecklingen av den totala kostnadsnivån på marknaden anses påverka lönsamheten. Värderingen av nyförsäljningen påverkas i huvudsak av utvecklingen inom den globala ekonomin medan serviceverksamheten dessutom påverkas av efterfrågan på underhållstjänster och lönekostnadsutvecklingen.
Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad före skatt (WACC), såsom den definierats av Wärtsilä. WACC-komponenterna består av riskfri ränta, marknadens riskpremium, industrispecifikt beta, kostnaden för skulder och förhållandet mellan eget och främmande kapital. Wärtsilä har använt en WACC på 9,1% i beräkningarna för Wärtsilä Marine-affärsområdet och en WACC på 9,4% för Wärtsilä Energy-affärsområdet.
Värderingarna ledde inte till nedskrivning för någondera av kassagenererande enheterna för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2019. Återvinningsvärdet från båda kassagenererande enheterna överskrider betydligt alla bokföringsvärden.
Känslighetsanalys
Ledningen har bedömt att inga rimliga och möjliga förändringar i de viktigaste antagandena skulle orsaka att bokvärdet av någondera KGEs skulle överstiga dess återvinningsvärde. För varje identifierad kassagenererande enhet har känslighetsanalys utgående från de antagna förändringarna i de långsiktiga förutsättningarna gjorts. Med hjälp av dessa scenarier undersöktes förändringen av företagsvärdet genom att ändra på värdedefinitionernas grundantaganden. Förändringarna i grundantagandena samt deras inverkan visas i tabellen nedan.
Förändring
Wärtsilä Marine-affärsområdet
Diskonteringsränta, före skatt ökning över 15 procentenheter
Slutvärdets tillväxttakt minskning över 35 procentenheter
Lönsamheten minskning över 66 procent
Wärtsilä Energy-affärsområdet
Diskonteringsränta, före skatt ökning över 13 procentenheter
Slutvärdets tillväxttakt minskning över 28 procentenheter
Lönsamheten minskning över 64 procent
Enligt ledningens uppskattning skulle inga möjliga förändringar i de viktigaste antagandena leda till att KGE's bokvärde skulle överstiga övervinningsvärdet. Känslighetsanalyserna är hypotetiska och skall därför beaktas med försiktighet.
Goodwill 2018
Goodwillallokering
Goodwill som uppkommer vid företagsförvärv fördelas till koncernens kassagenererande enhet (CGU) som är koncernens rörelsesegment. Rörelsesegmentet representerar den lägsta nivån inom koncernen där goodwill övervakas. Bolagen förvärvade under räkenskapsperioden är integrerade i koncernens CGU vid förvärvstidpunkten. Även CGU som presenterades separat tidigare har integrerats i koncernen under räkenskapsperioden. Goodwill per KGE presenteras i tabellen nedan.
Goodwill per kassagenererande enhet
MEUR 2018
Wärtsilä 1.1. 1 237
Förvärv och avyttringar 113
Kursdifferenser 4
Totalt 1 355
Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
Koncernen utför sin årliga nedskrivningsprövning av goodwill den 30 september. Nedskrivning av goodwill utförs även om förändringar i omständigheterna indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår från den nuvarande orderstocken och diskonterade 5-års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Det uppskattade kassaflödet för en enhet baseras på att fastigheter, anläggningar och inventarier används i nuvarande skick och med normala underhållsinvesteringar. Eventuella förvärv har inte beaktats. Kassaflöden efter 5-årsperioden ingår enligt den s.k. slutvärdemetoden. Tillväxttakten vid beräkningen av slutvärdet har baserats på ledningens konservativa bedömning av en långfristig tillväxt. En tillväxttakt på 2% har använts vid beräkning av slutvärdet.
Värderingen påverkas främst av tillväxten i den globala ekonomin och framförallt av utvecklingen av den globala energimarkanden, den globala skeppsbyggnadsindustrin och på efterfrågan av relaterade servicetjänster. Inget enskilt kostnadsslag har ansetts ha någon materiell lönsamhetsinverkan utan den uppskattade utvecklingen av den totala kostnadsnivån på marknaden anses påverka lönsamheten. Värderingen av nyförsäljningen påverkas i huvudsak av utvecklingen inom den globala ekonomin medan serviceverksamheten dessutom påverkas av efterfrågan på underhållstjänster och lönekostnadsutvecklingen.
Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad före skatt (WACC), såsom den definierats av Wärtsilä. WACC-komponenterna består av riskfri ränta, marknadens riskpremium, industrispecifikt beta, kostnaden för skulder och förhållandet mellan eget och främmande kapital. Vid fastställande av WACC för 2018 har beaktats att den allmänna räntesatsen har sjunkit. I kalkylerna har Wärtsilä använt WACC 8,9%.
Värderingarna ledde inte till nedskrivning för någondera av kassagenererande enheterna för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2018. Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna överskrider betydligt alla bokföringsvärden.
Känslighetsanalys
Ledningen har bedömt att inga rimliga och möjliga förändringar i de viktigaste antagandena skulle orsaka koncernens KGEs bokvärde överstiger dess ätervinningsvärde. För varje identifierad kassagenererande enhet har känslighetsanalys utgående från antagna förändringarna i de långsiktiga förutsättningarna gjorts. Med hjälp av dessa scenarier undersöktes förändringen av företagsvärdet genom att ändra på värdedefinitionernas grundantaganden. Förändringarna i grundantagandena samt deras inverkan visas i tabellen nedan.
Förändring
Diskonteringsränta, före skatt ökning över 20 procentenheter
Slutvärdets tillväxttakt ökning över 68 procentenheter
Lönsamheten minskning över 82 procentenheter
Enligt ledningens uppskattning skulle inga möjliga förändringar i de viktigaste antagandena leda till att KGE's bokvärde skulle överstiga övervinningsvärdet.
Immateriella tillgångar
2019
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2019 141 53 857 1 361 2 411
Valutakursdifferenser 11 26 37
Förvärv 1 -1
Ökning 1 55 8 65
Minskning och övriga förändringar -1 -13 -14
Omgruppering 28 -24 -4
Anskaffningsutgift 31.12.2019 169 85 860 1 386 2 500
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2019 -94 -565 -6 -665
Valutakursdifferenser -7 -8
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 11 11
Räkenskapsperiodens avskrivningar -11 -52 -62
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2019 -104 -613 -6 -723
Bokvärde 31.12.2019 65 85 247 1 380 1 776
Under räkenskapsperioden har utvecklingskostnader aktiverats till ett värde på 49 miljoner euro (30). Bokvärdet var 135 miljoner euro (91).

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 41 miljoner euro (43) och bokvärden var 209 miljoner euro (248).
2018
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2018 142 21 783 1 243 2 189
Valutakursdifferenser -2 4 2
Förvärv och avyttringar -2 10 66 113 187
Ökning 2 35 8 1 45
Minskning och övriga förändringar -12 -1 -13
Omgruppering -13 13
Anskaffningsutgift 31.12.2018 141 53 857 1 361 2 411
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2018 -85 -521 -6 -612
Valutakursdifferenser 1 1
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 2 12 1 15
Räkenskapsperiodens avskrivningar -11 -55 -66
Nedskrivningar -1 -1 -2
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018 -94 -565 -6 -665
Bokvärde 31.12.2018 47 53 292 1 355 1 747
15. Materiella tillgångar
2019
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Mas-
kiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2019 31 297 780 40 24 1 171
Överföring till nyttjanderättstillgångar -1 -1 -2
Valutakursdifferenser 1 2 3
Ökning 3 27 18 1 49
Minskning -1 -18 -30 -50
Omgruppering 1 22 -25 -2
Anskaffningsutgift 31.12.2019 30 283 798 32 25 1 167
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2019 -1 -177 -648 -21 -847
Valutakursdifferenser -1 -1
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 11 29 41
Räkenskapsperiodens avskrivningar -13 -40 -1 -54
Nedskrivningar -1 -1
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2019 -1 -179 -659 -21 -860
Bokvärde 31.12.2019 29 104 139 31 3 307
2018
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Mas-
kiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2018 43 313 787 18 23 1 185
Valutakursdifferenser -1 -1 -3
Förvärv och avyttringar -9 -22 -19 -50
Ökning 1 5 23 35 64
Minskning -4 -4 -22 -30
Omgruppering 7 12 -14 5
Anskaffningsutgift 31.12.2018 31 297 780 40 24 1 171
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2018 -2 -172 -642 -20 -835
Valutakursdifferenser 1 1 1
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och avyttringar 1 11 41 53
Räkenskapsperiodens avskrivningar -16 -43 -1 -60
Nedskrivningar -2 -2
Omgruppering -1 -4 -5
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018 -1 -177 -648 -21 -847
Bokvärde 31.12.2018 30 120 132 39 3 324
Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1 1 3
16. Leasingavtal
MEUR 2019
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1.2019 203
Ökning 28
Avskrivningar och nedskrivningar -43
Minskning och omgrupperingar -14
Bokvärde 31.12.2019 174
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1.2019 12
Ökning 6
Avskrivningar och nedskrivningar -6
Minskning och omgrupperingar -1
Bokvärde 31.12.2019 11
Leasingskulder
Bokvärde 1.1.2019 215
Ökning 33
Räntekostnader 2
Betalningar -49
Övriga justeringar -13
Bokvärde 31.12.2019 188
Totalt leasingskulder
Långfristiga 146
Kortfristiga 42
MEUR 2019
Belopp redovisade i resultaträkningen
Avskrivningar och nedskrivningar -49
Räntekostnader -5
Kostnader - kortfristiga leasingavtal -32
Kostnader - leasingavtal av lågt värde -6
Kostnader - variabla leasingavgifter -4
17. Investeringar i intresse- och samföretag
MEUR 2019 2018
Bokvärde 1.1. 66 83
Investeringar 1
Andel av resultatet -9 13
Dividender -1 -17
Omräkningsdifferenser -1 -1
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag -13
Nedskrivningar -13
Bokvärde 31.12. 42 66
Ekonomisk ställning (100%):
2019
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räkenskaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 39 19 20 30 2
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 71 68 3 19 -21
CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kina 49,0 11 2 9 9
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 96 20 76 78 1
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 1
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd tillverkar medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter i Lingang, Shanghai. Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. tillverkar Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till LNG (flytande naturgas) fartyg och till andra marina tillämpningar i Mokpo, Sydkorea. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. tillverkar marina hjälpmotorer i Shanghai, China. CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd tillverkar avancerade elektronik- och automationslösningar för kryssningsbranschen.
2018
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räkenskaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 26 19 8 17
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 111 91 20 164 29
CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kina 49,0 2 2 1 -1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 70 19 51 49 -3
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 1 1
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1
18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
2019
MEUR Till
periodi-
serad
anskaff-
nings-
utgift
Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Till
verkligt
värde via
övrigt
total-
resultat
Bok-
värdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar 1 1 1
Kundfordringar 19 19 19
Derivat 5 5 5
Övriga placeringar 18 18 18
Övriga fordringar 2 2 2
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 232 1 232 1 232
Kundfordringar som säljs 4 4 4
Derivat 5 14 18 18
Övriga finansiella fordringar 6 6 6
Likvida medel 343* 15 358 358
Bokvärde per värderingsgrupp 1 600 48 14 1 662 1 662
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 997 997 1 005
Derivat 14 2 16 16
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 99 99 99
Skulder till leverantörer 624 624 624
Derivat 1 6 7 7
Övriga finansiella skulder 4 4 4
Bokvärde per värderingsgrupp 1 724 15 8 1 747 1 756
* Koncernen hade även 11 miljoner euro likvida medel värderade till periodiserad anskaffningsutgift, vilka hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.
2018
MEUR Till
periodi-
serad
anskaff-
nings-
utgift
Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Till
verkligt
värde via
övrigt
total-
resultat
Bok-
värdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar 3 3 3
Kundfordringar 49 49 49
Derivat 3 3 3
Övriga placeringar 16 16 16
Övriga fordringar 20 20 20
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 219 1 219 1 219
Kundfordringar som säljs 3 3 3
Derivat 5 3 8 8
Övriga finansiella fordringar 3 3 3
Likvida medel 466 21 487 487
Bokvärde per värderingsgrupp 1 758 52 3 1 813 1 813
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 748 748 754
Derivat 16 16 16
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 74 74 74
Skulder till leverantörer 596 596 596
Derivat 27 36 63 63
Övriga finansiella skulder 9 9 9
Bokvärde per värderingsgrupp 1 428 43 36 1 507 1 513
Hierarki av verkligt värde
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras enligt följande hierarki: instrument som noteras officiellt på en aktiv marknad (nivå 1), instrument för vilka det finns en annan direkt eller indirekt prisobservation än officiella noteringar (nivå 2) och instrument för vilka det inte finns ett observerat marknadspris (nivå 3). Till ovanstående hierarkier hör finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. På grund av de kortfristiga fordringarnas korta karaktär, anses bokvärdet vara detsamma som det verkliga värdet.
Värderingsmodeller använda för finansiella instrument inkluderar:
• verkligt värde för terminskontrakt fastställs genom att använda terminskurser på balansdagen
• verkligt värde på ränteswappar beräknas som nuvärdet av beräknade framtida kassaflödena som baserar sig på observerbara avkastningskurvor
• användningen av noterade marknadspriser eller motsvarande priser erbjudna av förmedlare för liknande instrument
2019 2018
MEUR Nivå 2 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 3
Finansieringstillgångar
Övriga investeringar 18 16
Räntebärande placeringar, långfristiga 1 3
Övriga fordringar, långfristiga 2 3
Derivat 24 12
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga* 1 005 754
Derivat 23 79
* Värderat till periodiserad anskaffningsutgift i koncernens resultaträkning.
Tilläggsinformation om finansiella skulder i not 28. Finansiella skulder.
Övriga placeringar
I övriga placeringar ingår icke börsnoterade aktier. Dessa värderas till verkligt värde med vissa diskonterade kassaflödesmodeller (DCF) där de kritiska antagandena relaterar till WACC nivån och de förväntade kassaflödena från framtida dividender. Resultaten från olika scenario varierar ändå så mycket att ledningen anser att den periodiserade anskaffningsutgiften är det bästa estimatet av verkliga värdet.
MEUR 2019 2018
Bokvärde 1.1. 16 13
Förvärv av aktier 2 3
Bokvärde 31.12. 18 16
Under 2019 var anskaffningsutgiften för icke börsnoterade aktier (nivå 3) 18 miljoner euro (16), och deras marknadsvärde var 18 miljoner euro (16).
19. Varor i lager
MEUR 2019 2018
Material och förnödenheter 484 471
Halvfärdiga produkter 736 615
Färdiga produkter och varor 53 35
Erlagda förskott 93 43
Totalt 1 365 1 165
Under 2019 har föråldrat lager skrivits ner 4 miljoner euro (1) i koncernens resultaträkning. Av lagerökningen hänför sig 1 miljon euro (8) till förvärv.
År 2019 har nedskrivningsprinciperna för lager justerats. De nuvarande principerna är baserade på den täckning, som anger hur länge den tillgängliga mängden av ett material vid ett visst datum eller en period kan täcka kraven i efterföljande period. År 2019 var den totala effekten 11 miljoner euro från ändring av nedskrivningsprinciperna på värdet på varor i lager.
20. Avtalsbalanser
MEUR 2019 2018
Kundfordringar 1 255 1 271
Avtalstillgångar 515 557
Avtalsskulder
Erhållna förskott 452 584
Periodiserade inkomster 465 345
Kundfordringar och avtalstillgångar
Långfristiga 19 49
Kortfristiga 1 752 1 779
Avtalsskulder
Långfristiga 38 41
Kortfristiga 880 888
Intäkter som ingick i avtalsskulden 1 januari och vilka bokats som omsättning under räkenskapsperioden 888 724
Otillfredsställda prestandaförpliktelser, alla intäkstyper 7 427 7 242
Ännu ej uppfyllda prestationsåtaganden från pågående projekt och avtal 3 959 3 794
Försälningsfordringar som gäller intäkter från avtal med kunder är icke räntevärande fordringar. Försäljningsfordringarna har minskat under 2019 främst på grund av omklassifering till tillgångar som innehas för försäljning och betalning för vissa förfallna fordrinagar har erhållits.

Avtalstillgångarna omfattade främst koncernens rätt till ersättning för överförda varor eller service, som inte ännu fakturerats vid bokslutstidpunkten. Avtalstillgångarna överförs till fordningar när rättigheterna blir absoluta.

Avtalsskulderna gällde främst ersättning för kundavtal som erhållits på förhand och vars motsvarande produkt eller service inte ännu överförts till kunden.

Avtalstillgångarna och -skulderna uppkom främst från långvariga serviceavtal och projekt vars intäkter redovisas över tid, som kontruktionsprojekt inom gas solutions, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign samt avtal om nyckelfärdiga lösningar inom Energy solutions. Minskningen i avtalastillgångar under 2019 orsakades av både omklassifering till tillgångar som innehas för försäljning och affärverksamheten typisk variation, mestadels inom Marine Business-projekt. Utöver detta har avtalstillgångarna från vissa långsiktiga serviceavtal minskat. Minskningen i avtalsskulderna under 2019 påverkades av sedvanlig fluktuation i project i båda segmenten.
21. Övriga fordringar
MEUR 2019 2018
Derivat 24 12
Räntor och övriga finansiella poster 6 3
Försäkringsfordringar 6 5
Hyresreserveringar 3 3
Förutbetalda kostnader 14 6
Övriga resultatregleringar 41 42
Lånefordringar 2 3
Förmånsbestämda pensionsplaner 1
Mervärdesskattefordringar 111 104
Övriga* 88 83
Totalt 296 262
Långfristiga 15 34
Kortfristiga 281 228
* Innehåller fordran relaterad till övriga personalskatter i Brasilien, 9 miljoner euro (9), som inte kan nödvändigtvis utnyttjas inom ett år. I övriga fordringar ingår också en fordran på 21 miljoner euro (20) avseende avyttring av pump-verksamhet. Fordran har klassificerats som kortfristig fordran 2019.
22. Likvida medel
MEUR 2019 2018
Kassa och bank* 343 461
Övriga likvida medel 15 26
Totalt 358 487
* 171 miljoner euro (128) av kassa och bank finns i länder som har begränsat hemtagning enligt den lokala lagstiftningen, och därefter var kassan inte omedelbart tillgängligt för moderbolaget.
Koncernen hade även 11 miljoner euro likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.
23. Avstämning av nettoskuld
Räntebärande nettoskulder
MEUR 2019 2018
Långfristiga räntebärande skulder 851 748
Långfristiga leasingskulder 146
Kortfristiga räntebärande skulder 58 74
Kortfristiga leasingskulder 42
Räntebärande skulder totalt 1 096 823
Räntebärande fordringar -1 -3
Likvida medel -358 -487
Likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning -11
Räntebärande fordringar totalt -370 -490
Räntebärande nettoskulder totalt 726 333
Avstämning av nettoskuld
MEUR Bokvärde
1.1.2019
Kassa-
flöde
Valuta-
kursdiffe-
renser
Andra justeringar Bokvärde
31.12.2019
Långfristiga räntebärande skulder 746* 104 851
Kortfristiga räntebärande skulder 73* -11 -5 58
Leasingskulder 215** -52 26 188
Räntebärande fordringar -3 2 -1
Likvida medel -487 119 -369***
Nettoskuld 545 162 -5 26 726
* Finansiella leasinglån har klassificerats enligt IFRS 16 separat under leasingskulder.
** Leasingskulder enligt IFRS 16.
*** Inkluderar likvida medel avseende tillgångar som innehas för försäljning.
MEUR Bokvärde
1.1.2018
Kassa-
flöde
Valuta-
kursdiffe-
renser
Förvärv
och
avyttringar
Bokvärde
31.12.2018
Långfristiga räntebärande skulder 517 231 -1 748
Kortfristiga räntebärande skulder 102 -40 -6 18 74
Räntebärande fordringar -5 -2 6 -3
Likvida medel -379 -101 4 -11 -487
Nettoskuld 234 87 -2 13 333
24. Uppskjuten skattefordran och -skuld
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2019
MEUR 1.1.2019 I koncernens
resultat-
räkningen
Övriga
totalresultat
Omräknings-
differenser
Förvärv 31.12.2019
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 18 17 -1 34
Pensionsförpliktelser 21 1 5 27
Avsättningar 28 7 35
Internt bidrag i lagret 5 1 6
Fond för verkligt värde 9 -3 6
Övriga temporära skillnader 49 6 -1 55
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljing -8
Totalt 129 32 2 -2 155
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 66 -10 2 59
Fond för verkligt värde 1 1
Övriga temporära skillnader 32 32
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljing -8
Totalt 99 -10 1 1 83
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 30 41 1 -1 -2 72
31.12.2019 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 64 miljoner euro (63), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen av oredovisade uppskjutna skattefordringar är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 29 miljoner euro (18) av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. Största delen av ackumulerade förluster för vilka uppskjutna skattefordringar har bokats kommer aldrig att föråldras.
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2018
MEUR 1.1.2018 I koncernens
resultat-
räkningen
Övriga
totalresultat
Omräknings-
differenser
Förvärv
och
avyttringar
31.12.2018
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 18 2 18
Pensionsförpliktelser 23 -2 21
Avsättningar 30 -2 28
Internt bidrag i lagret 5 5
Fond för verkligt värde 6 3 9
Övriga temporära skillnader 49 6 1 -7 49
Totalt 131 1 3 1 -6 129
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 57 -6 14 66
Fond för verkligt värde 2 -2
Övriga temporära skillnader 42 -2 -7 32
Totalt 102 -8 -2 7 99
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 29 9 5 1 -13 30
25. Pensionsansvar
MEUR 2019 2018
Förmånsbestämda nettotillgångar 31.12. 155 149
Andra långfristiga skulder för förmåner till anställda 31.12. 15 13
Wärtsilä har förmånsbestämda planer för sina anställda främst i Europa och Asien. De största planerna finns i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Den schweiziska förmånsbestämda planen står för 31% av koncernens totala förmånsbestämda ansvarsförbindelser och 55% av tillgångarna i planerna. De flesta planerna handlar om normal ålderspension till medlemmarna men det finns också planer för engångsbetalningar till personer som uppnår pensionsåldern. De flesta av dessa förmånsbestämda pensionsplaner förvaltas av pensionsfonder. Deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Tillgångarna i planerna investeras i regel enligt investeringsstrategier som godkänts av fondernas förtroendevalda. I vissa fall förvaltas de i sin helhet av försäkringsbolag. Koncernbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver.
Plan i Schweiz
Wärtsilä har en förmånsbestämd plan i Schweiz i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planen ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Planen förvaltas som en pensionsfond av förtroendevalda separat från bolaget.

Pensionspremierna betalas både av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. Arbetstagarnas premier beror på deras ålder och omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de totala premierna.

De förtroendevalda ansvarar för pensionsfondens investeringsstrategi. Medlen investeras enligt strategin och tillgångsslagen för investeringarna fastställs enligt lokal lagstiftning. Andra risker i planen är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Pensionsplanen är återförsäkrad för dödsfall och invaliditet till 31.12.2019. De förtroendevalda fattar beslut om förhöjning av pensioner på grund av inflation då förmånerna som utbetalas enligt planen överskrider minimipensionen enligt lag.
Planer i Tyskland
Wärtsilä har förmånsbestämda planer i Tyskland i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planerna ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Det finns olika planer, från ofonderade planer till en plan som förvaltas som pensionsfond.

Pensionspremierna betalas i vissa planer av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. I vissa planer är endast arbetsgivaren betalningsskyldig. Arbetsgivarens premier beror på arbetstagarens ålder, anställningstid och i några fall också på positionen av arbetstagaren.

Huvudsakliga risker i planerna är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Också investeringsstrategin väljt för pensionsfondens medel innehåller en viss risk. Möjliga förhöjningar av pensioner på grund av inflation analyseras årligen.
MEUR 2019 2018
Nuvärde av ofonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 119 108
Nuvärde av fonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 182 177
Verkligt värde på förvaltade tillgångar -146 -135
Nettoskuld i balansräkningen 155 149
% Nuvärde av
förmåns-
bestämda
ansvars-
förbindelser
Verkligt
värde på
förvaltade
tillgångar
Schweiz 31 55
Tyskland 23 5
Övriga Europa 37 28
Asien 9 12
Totalt 100 100
MEUR Nuvärde av
förmåns-
bestämda
ansvars-
förbindelser
Verkligt
värde på
förvaltade
tillgångar
Förmåns-
bestämd
nettoskuld
Ingående balans 1.1.2018 307 -154 154
Förändring i valutakurser 2 -2 -1
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 10 10
Tidigare kostnader -1 -1
Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -21 20 -2
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 5 -3 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst 11 11
Erfarenhetsjusteringar -6 -6
Förändringar i finansiella antaganden -2 -2
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -11 -11
Utbetalda förmåner -13 5 -8
Balansomslutning 31.12.2018 282 -134 149
Ingående balans 1.1.2019 282 -134 149
Kursdifferenser 5 -4
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 13 13
Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -1 -1
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 5 -2 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst -11 -11
Erfarenhetsjusteringar 1 1
Förändringar i demografiska antaganden -1 -1
Förändringar i finansiella antaganden 30 30
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -10 -10
Utbetalda förmåner -21 10 -12
Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljing -15 7 -8
Balansomslutning 31.12.2019 299 -146 155
Placering av fonderade medel:
% 2019 2018
Aktier och andra eget kapital-instrument 18 17
Obligationer och andra skuldinstrument 35 33
Fastigheter 17 17
Andra tillgångar 30 33
Centrala aktuariella antaganden i slutet av räkenskapsperioden (angivna som vägda medeltal):
% 2019 2018
Diskonteringsränta 1,08 1,78
Framtida lönetillväxt 2,03 2,16
Framtida pensionstillväxt 1,14 1,18
31.12.2019 var den vägda genomsnittliga durationen för de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna 12 år. Koncernen förväntar sig att betala 7 miljoner euro till planerna under följande räkenskapsperiod.
Antagandena gällande den framtida dödligheten baserar sig på aktuariell rådgivning och officiell statistik och erfarenhet i respektive land. Dessa antaganden resulterar i en genomsnittlig vägd förväntad livslängd för en person som når pensionsåldern enligt följande:
2019 2018
Deltagare i planen som gick i pension i slutet av räkenskapsperioden:
Män 17,4 17,0
Kvinnor 20,0 17,1
Deltagare i planen som går i pension 20 år efter slutet av räkenskapsperioden:
Män 18,4 16,1
Kvinnor 20,4 18,1
Tabellen nedan innehåller en känslighetsanalys av varje signifikant aktuariellt antagande som visar hur de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna skulle ha påverkats av förändringar i vissa aktuariella antaganden som var rimliga i slutet av räkenskapsperioden. Denna känslighetsanalys gäller endast de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna och inte den förmånsbestämda nettoskulden i sin helhet.
Känslighetsanalys
Inverkan på
förmånsbestämda
ansvarsförbindelser, MEUR
Förändring i antagande 2019 2018
Diskonteringsränta ökning 1% -41 -33
Diskonteringsränta minskning 1% 51 41
Framtida lönetillväxt ökning 1% 10 9
Framtida lönetillväxt minskning 1% -8 -8
Framtida pensionstillväxt ökning 1% 30 25
Framtida pensionstillväxt minskning 1% -16 -15
26. Eget kapital
Eget kapital består av aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens, fond för verkligt värde, försäkringsmatematiska vinster och förluster och balanserad vinst.
Aktiekapital och antal aktier
MEUR
Aktiekapital Antal
aktier
och röster
Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Totalt
1.1.2018 197 241 130 336 61 397
Vederlagsfri aktieemission 12.3.2018 394 482 260
31.12.2018 591 723 390 336 61 397
31.12.2019 591 723 390 336 61 397
Wärtsiläs aktie har inget nominellt värde. Wärtsilä har en typ av aktieserie. Varje aktie medför en rösträtt i bolagstämman och likvärdig rätt till dividend.
Aktiekapital
En akties teckningskurs, vilken företaget erhållit i samband med aktieemissioner bokförs till aktiekapitalet, om det inte beslöts i samband med aktieemissionen att en del av teckningskursen bokförs i fonden för investerat fritt eget kapital.
Överkursfond
Överkursfonden utgör bundet eget kapital. Den kan minskas i enlighet med föreskrifterna om minskning av aktiekapitalet i aktiebolagslagen. Aktiekapitalet kan också höjas genom att överföra medel från överkursfonden.
Omräkningsdifferens
När utländska dotterbolag bokslut omräknas med olika valutakurser i övrigt totalresultat och i balansräkningen, orsakar detta valutakursdifferenser vilka bokas i eget kapital. Omräkningsdifferenser vid eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterbolag och omräkningen av poster i eget kapital som uppstått efter anskaffningstidpunkten redovisas också i eget kapital. Även omräkninsgdifferenser som uppkommer i samband med lån som kan jämföras med utländsk nettoinvestering visas i det egna kapitalet. Förändringar i omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.
Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde innehåller förändringar i verkligt värde för derivat som uppfyller villkoren för ett säkringsinstrument och som är effektiva. Förändringar i poster inkluderade i fond för verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat.
MEUR Kassaflödes-
säkring
Skillnaden mellan verkligt värde och bokvärde 1.1.2018 -14
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 3
Fond för verkligt värde 1.1.2018 -10
Redovisats i resultaträkningen efter skatt -6
Förändring i verkligt värde -17
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 3
Fond för verkligt värde 31.12.2018 -31
Redovisats i resultaträkningen efter skatt 16
Förändring i verkligt värde 4
Fond för verkligt värde 31.12.2019 -11
Moderbolagets utdelningsbara medel
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit en dividend på 0,48 euro per aktie för räkenskapsperioden 2019. Då blir totala dividendskulder 284 miljoner euro. Resten av ackumulerade vinster lämnas i balanserad vinst. För räkenskapsperioden 2018 utdelades det en dividend på 0,48 euro per aktie, totalt 284 miljoner. Resten av ackumulerade vinster lämnades i balanserad vinst.
Tilläggsinformation om eget kapital i Noter till moderbolagets bokslut, i not 10. Eget kapital.
27. Avsättningar
2019
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlust-
reser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2019 21 172 67 7 38 305
Valutakursdifferenser 1
Ökning 4 52 100 20 14 190
Använda avsättningar -14 -51 -71 -13 -9 -159
Återförning av oanvända avsättningar -1 -7 -2 -5 -14
Avsättningar 31.12.2019 10 174 89 13 38 323
Långfristiga 45
Kortfristiga 278
2018
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlust-
reser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2018 19 173 27 6 35 261
Förvärv 1 1 1 3
Ökning 12 60 107 9 11 198
Använda avsättningar -2 -62 -64 -6 -5 -138
Återförning av oanvända avsättningar -9 -5 -4 -4 -21
Avsättningar 31.12.2018 21 172 67 7 38 305
Långfristiga 54
Kortfristiga 251
Som garantiavsättning upptas beräknade framtida garantikostnader som hänför sig till levererade produkter. Garantireserveringens storlek baseras på erfarenheter från tidigare utfall av garantikostnader. Standardgarantin gäller ett år från leveransen.
Koncernbolagen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa rättsprocesser gäller bl.a. produktansvar, personalrelaterade frågor och egendoms- och personskador. Koncernen får tidvis olika stora och i varierande grad motiverade ersättningsanspråk. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav, som anses vara mycket osannolik. Det behandlas som en eventualförpliktelse, eftersom koncernens princip är att göra avsättningar för de processer där ogynnsamma slutresultat är sannolika och förpliktelsen kan fastställas med rimlig säkerhet.
28. Finansiella skulder
2019
Kortfristigt Långfristig
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till övriga kreditinstitut* 56 263 258 328 906
Leasingskulder 48 65 37 64 215
Övriga räntebärande lån* 2 2
Skulder till leverantörer 624 624
Derivat** 7 10 5 2 23
Övriga skulder 4 4
Totalt 741 339 301 392 1 774
* Beräknade räntekostnader totalt 8 12 8 3 31
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 748 351 309 395 1 804
2018
Kortfristigt Långfristig
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till övriga kreditinstitut* 63 186 311 250 809
Finansiella leasinglån* 1 2 2
Övriga räntebärande lån* 11 11
Skulder till leverantörer 596 596
Derivat** 63 12 3 79
Övriga skulder 9 9
Totalt 744 199 314 250 1 507
* Beräknade räntekostnader totalt 8 13 11 7 39
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 752 212 326 257 1 546
** Värdering för derivat med negativt värde vid maturitetsdatum. Nominella avtalsvärden presenteras i not 30. Derivatinstrument.
Räntekostnader för långfristiga lån har beräknats med genomsnittsräntan den 31 december 2019. Verkliga värdet av finansieringsskulder presenteras i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.
29. Övriga skulder
MEUR 2019 2018
Periodiserade kostnader 320 295
Personalkostnader 125 124
Derivat 23 79
Räntor och övriga finansiella poster 4 9
Övriga resultatregleringar 41 45
Mervärdesskatteskulder 39 26
Övriga 70 67
Totalt 623 645
Långfristiga 1 1
Kortfristiga 622 645
30. Derivatinstrument
Koncernen tillämpar säkringsredovisning för största delen av valutaterminerna. Tilläggsinformation i not 33. Finansiella risker.
MEUR 2019 varav
stängda
2018 varav
stängda
Derivatinstrumentens nominella värde (nivå 2)
Ränteswappar 400 270
Valutaränteswappar 246 238
Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning 1 769 873 1 227 314
Valutaterminer, utanför säkringsredovisning 597 213 1 600 721
Totalt 3 012 1 086 3 335 1 035
Derivatinstrumentens verkliga värde (nivå 2)
Ränteswappar -7 -4
Valutaränteswappar -4 -8
Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning 8 -22
Valutaterminer, utanför säkringsredovisning 4 -33
Totalt -67
Koncernen hade även 173 ton (264) kopparfuturer, som har värderat på 1 miljon euro (1).
Valutaterminer är mot transaktionsrisker och förfaller inom de närmaste 12 månaderna (12). Valutaterminer anses vara stängda när det finns motstridiga kassaflöden i samma valuta med samma värdetid. Ränteswappar är denominerade i euro ock deras medellöptid är 69 månader (48). Valutaränteswappar har en medellöptid på 41 månader (54).
Alla koncernens derivatinstrument görs normalt enligt International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (ISDA). I fall enligt avtalet definierad kredittransaktion uppkommer för ena avtalsparten har den andra parten rätt att kräva att alla öppna derivatinstrument avslutas i förtid och kvittas. Dessa avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning av balansposter. I nedanstående tabell finns bokföringsvärden för de finansiella instrumenten som är föremål för ovan nämnda avtal.
MEUR 2019 2018
Derivatinstrumentens verkliga värde under ISDA avtal, brutto
Tillgångar
Valutaränteswappar 5 3
Valutaterminer 18 8
Totalt 24 12
Skulder
Ränteswappar -7 -4
Valutaränteswappar -9 -11
Valutaterminer -7 -63
Totalt -23 -79
Derivatinstrumentens verkliga värde under ISDA avtal, netto
Tillgångar 8
Skulder -8 -67
Totalt -67
31. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
2019 2018
MEUR Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet
Skulder och ansvar för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet
Övriga ansvar 18 10 15 10
Totalt 18 10 15 10
Skulder och ansvar och övriga ansvarsförbindelser och garantier för vilka företagsinteckningar har ställts som säkerhet
Skulder till kreditinstitut 5 1 8 2