Navigation
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Noter till moderbolagets bokslut

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

1. Övriga rörelseintäkter
MEUR 2019 2018
Hyror 3 1
Tjänster till koncernbolag 85 78
Övriga 1 1
Totalt 89 80
2. Personalkostnader
MEUR 2019 2018
Löner och arvoden -30 -19
Pensionskostnader -5 -5
Övriga obligatoriska personalkostnader -1 -1
Totalt -37 26
Betalda löner och arvoden
Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar. Under år 2019 hade verkställande direktören ingen utsedd ställföreträdare. -2 -5
Moderbolagets verkställande direktör har rätt att gå i pension vid 63 års ålder. Direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension enligt lokal pensionslagstifning. En av direktionsmedlemmarna har rätt att gå i pension tidigare, efter att ha fyllt 60 år.
Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.
Tilläggsinformation om ledningens ersättningar hittas i koncernbokslut not 32.
Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 392 371
3. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2019 2018
Planenliga avskrivningar
Övriga utgifter med lång verkningstid -3 -3
Maskiner och inventarier -1
Planenliga avskrivningar totalt -4 -3
Nedskrivningar av anläggningstillgångar -1
Avskrivningar i beskattningen -4 -4
Avskrivningsdifferens 1
Avskrivningsdifferens
Avskrivningsdifferens den 1 januari 1 2
Förändring av avskrivningsdifferens -1
Avskrivningsdifferens den 31 december 1 1
4. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2019 2018
Dividendintäkter
Från företag inom samma koncern 304 300
Totalt 304 300
Övriga ränteintäkter
Från företag inom samma koncern 34 28
Från övriga företag 1 1
Totalt 35 29
Övriga finansiella intäkter
Från företag inom samma koncern 32 24
Från övriga företag 22 20
Totalt 55 45
Kursdifferenser 1 -1
Räntekostnader
Till företag inom samma koncern -6 -6
Till övriga företag -8 -9
Totalt -14 -14
Övriga finansiella kostnader
Till företag inom samma koncern -32 -21
Till övriga företag -45 -42
Totalt -77 -62
Finansiella intäkter och kostnader totalt 304 296
5. Skatter
MEUR 2019 2018
Inkomstskatt
För räkenskapsperioden -3 -4
För tidigare räkenskapsperioder -6
Totalt -3 -10
6. Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
MEUR Övriga
långfristiga
utgifter
Övriga immateriella tillgångar och pågående nyanläggningar Totalt 2019 Totalt 2018
Anskaffningsutgift 1.1 117 8 125 123
Ökning 1 2 7
Minskning -3 -3
Omgruppering 8 -8 -5
Anskaffningsutgift 31.12 123 1 124 125
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-113 -113 -115
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 3 3 5
Periodens avskrivningar -3 -3 3
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-113 -113 -113
Bokvärde 31.12.2019 10 1 11
Bokvärde 31.12.2018 3 8 12
Materiella tillgångar
MEUR Mark- och
vatten-
områden
Byggnader
och kon-
struktioner
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar Pågående ny-
anläggningar
Totalt 2019 Totalt 2018
Anskaffningsutgift 1.1 7 2 2 6 17 13
Ökning 6
Omgruppering 6 -6 -3
Anskaffningsutgift 31.12 7 2 8 17 17
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-2 -1 -3 -5
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 3
Nedskrivningar av anläggningstillgångar -1
Periodens avskrivningar -1 -1
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-2 -3 -4 -3
Bokvärde 31.12.2019 7 6 13
Bokvärde 31.12.2018 7 1 6 14
Placeringar
MEUR Aktier i
koncern-
företag
Aktier i
övriga
företag
Totalt 2019 Totalt 2018
Anskaffningsutgift 1.1 950 1 951 951
Anskaffningsutgift 31.12 950 1 951 951
Bokvärde 31.12.2019 950 1 951
Bokvärde 31.12.2018 950 1 951
7. Långfristiga fordringar
MEUR 2019 2018
Fordringar hos företag inom samma koncern
Lånefordringar 100 100
Totalt 100 100
8. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
MEUR 2019 2018
Kundfordringar 24 16
Lånefordringar 2 135 2 153
Derivat 27 54
Övriga fordringar 76
Resultatregleringar 7 10
Totalt 2 193 2 308
9. Aktiva resultatregleringar
MEUR 2019 2018
Derivat 24 12
Försäkringsfordringar 1
Övrigt 5 4
Totalt 29 16
10. Eget kapital
MEUR 2019 2018
Aktiekapital
Aktiekapital den 1.1 336 336
Aktiekapital den 31.12 336 336
Överkursfond
Överkursfond den 1.1 61 61
Överkursfond den 31.12 61 61
Balanserad vinst
Balanserad vinst den 1.1 1 038 1 002
Dividendutdelning -284 -272
Räkenskapsperiodens resultat 240 308
Balanserad vinst den 31.12 994 1 038
Eget kapital totalt 1 391 1 435
Utdelningsbara medel 994 1 038
Bolagsstämman beslöt 8.3.2018 att genomföra en vederlagsfri emission, som höjde antalet av aktier till 591.723.390.
11. Främmande kapital
MEUR 2019 2018
Långfristigt
Räntebärande 847 741
Totalt 847 741
Kortfristigt
Räntefritt 96 155
Räntebärande 1 060 1 349
Totalt 1 155 1 504
Lån och deras amorteringsplan
2019 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 51 519 328 899
Totalt
2018 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 56 491 250 797
Totalt 56 491 250 797
12. Passiva resultatregleringar
MEUR 2019 2018
Inkomst- och övriga skatter 5
Derivat 23 79
Personalkostnader 6 11
Räntor och övriga finansiella poster 3 3
Övrigt 4 5
Totalt 36 102
13. Skulder till företag inom samma koncern
MEUR 2019 2018
Skulder till leverantörer 15 9
Övriga skulder 1 008 1 293
Derivat 25 24
Resultatregleringar 4 2
Totalt 1 052 1 327
14. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
2019
MEUR Värderat till periodiserad anskaffningsutgift Värderat till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar från företag inom samma koncern 100 100 100
Övriga fordringar 1 1 1
Kortfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande fordringar från företag inom samma koncern 2 135 2 135 2 135
Kundfordringar från företag inom samma koncern 24 24 24
Derivat 24 24 24
Derivat från företag inom samma koncern 27 27 27
Övriga fordringar från företag inom samma koncern 6 6 6
Kassa och bank 113 113 113
Bokvärde per värderingsgrupp
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 847 847 856
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 52 52 52
Räntebärande lån till företag inom samma koncern 1 008 1 008 1 008
Skulder till leverantörer 14 14 14
Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 15 15 15
Derivat 23 23 23
Derivat till företag inom samma koncern 25 25 25
Övriga skulder 3 3 3
Bokvärde per värderingsgrupp
Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 18.
2018
MEUR Värderat till periodiserad anskaffningsutgift Värderat till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar från företag inom samma koncern 100 100 100
Övriga fordringar 1 1 1
Kortfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande fordringar från företag inom samma koncern 2 153 2 153 2 153
Kundfordringar från företag inom samma koncern 16 16 16
Derivat 12 12 12
Derivat från företag inom samma koncern 54 54 54
Övriga fordringar från företag inom samma koncern 8 8 8
Övriga likvida medel 5 5 5
Kassa och bank 286 286 286
Bokvärde per värderingsgrupp 2 569 65 2 635 2 635
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 741 741 747
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 56 56 56
Räntebärande lån till företag inom samma koncern 1 293 1 293 1 293
Skulder till leverantörer 18 18 18
Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 9 9 9
Derivat 79 79 79
Derivat till företag inom samma koncern 24 24 24
Övriga skulder 3 3 3
Bokvärde per värderingsgrupp 2 120 103 2 223 2 229
Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 18.
15. Derivatinstrument
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2019
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 2 358 2 448 4 806
Ränteswappar 400 130 530
Valutaswappar 246 246
5 582
Derivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)
Valutaterminer, transaktionsrisk 11 11
Ränteswappar -7 2 -6
Valutaswappar -4 -4
Totalt 2
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2018
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 2 821 2 799 5 620
Ränteswappar 270 270
Valutaswappar 238 238
6 128
Derivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)
Valutaterminer, transaktionsrisk -55 30 -25
Ränteswappar -4 -4
Valutaswappar -8 -8
Totalt -37
Valutaterminerna är uppgjorda för att skydda transaktionsrisker och riktas mot risksäkrat kassaflöde. Ränteswappar är i euro och en medellöptid för externa kontrakt på 69 (48) månader och 137 månader för interna kontrakt. Valutaränteswappar har en medellöptid på 41 (29) månader.
16. Finansiella risker
Allmänt
Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver. Centraliserade finansfunktionen är en del av moderbolagets organisation.
Koncernens finansiella risker beskrivs detaljerat i koncernbokslutets not 33. Eftersom koncernens likviditets- och ränterisker hanteras på moderbolagsnivå, är de också tillämpbara i moderbolaget.
Valutarisk
Operativa valutarisker uppföljs och skyddas på dotterbolags nivå. Centraliserade finansfunktionen fungerar som motpart för dessa säkringar, om det är tillåtet enligt lokala bestämmelser. För att möjliggöra netting av koncernens interna valutaflöden och för att minska mängden externa transaktioner, får centraliserade finansfunktionen ha små öppna valutarisker. Eventuella vinster/förluster från centraliserade finansfunktionen bokförs direkt i finansiella poster och inga materiella valutakursvinster/förluster förväntas från verksamheten.
17. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
MEUR 2019 2018
Borgens- och ansvarsförbindelser
För företag inom samma koncern 2 773 3 215
Totalt 2 773 3 215
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
Betalas inom ett år 4 4
Betalas senare 29 32
Totalt 33 36
18. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare. I not 32 i koncernbokslutet specificeras transaktioner med närkretsen. Till närkretsen hör styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen. I moderbolagets noter 8 och 13 specificeras dotterbolagens fodringar och skulder.
19. Revisorernas arvoden och tjänster
Följande arvoden betalades åt revisorerna och revisionsbyrån för lagstadgad revision samt övriga tjänster.
År 2019 valde bolagsstämman revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till Wärtsilä Oyj Abp:s revisor.
Revisorernas arvoden
TEUR 2019 2018
Revision 583 524
Skatterådgivning 10
Övriga tjänster 111 6
Totalt 705 528

Anteckningen

Skapa en anteckning?