Navigation
Open navigation

Bolagsstyrning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä Oyj Abp följer de i bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag samt av Nasdaq Helsinki Ltd givna reglerna och föreskrifterna för publika aktiebolag. Wärtsilä följer också Global Reporting Initiatives G4-riktlinjer för hållbarhetsrapportering och den finska Värdepappersmarknadsföreningens bolagsstyrningskod 2020 (”Koden”). Belöningsrapporten 2019 är dock uppgjord i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning 2015. Koden finns på http://cgfinland.fi/en. Wärtsilä har inte avvikit från rekommendationerna i koden.

Wärtsiläs bolagsstyrningsrapport publiceras utöver i denna årsredovisning som en separat rapport på Wärtsiläs webbplats. Innehållet i detta avsnitt om bolagsstyrning är identiskt med innehållet i Wärtsiläs bolagsstyrningsrapport. Wärtsiläs revisionskommitté har reviderat bolagsstyrningsrapporten. Bolagets externa revisor har tagit del av rapporten och verifierat att beskrivningen av huvuddragen i avsnittet om intern kontroll och riskhantering i relation till den finansiella rapporteringsprocessen i rapporten motsvarar bokslutet.

Verkställande organ

Wärtsilä tillämpar en styrningsmodell med ett plan. Wärtsiläkoncernen leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Deras uppgifter definieras i huvuddrag i Finlands aktiebolagslag. Bolagsstämman väljer styrelsen och revisorn. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av bolaget och får hjälp av styrelsens kommittéer i arbetet. Styrelsen utnämner verkställande direktören som ansvarar för den operativa, löpande ledningen av bolaget med hjälp av direktionen.

svg_SE_Wärtsiläs_styrningsmodell.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?