Navigation
Open navigation

Bolagsstämman

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs yttersta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Den fattar beslut i ärenden som fastställts för bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Agendan för bolagsstämman omfattar följande ärenden:

  • fastställa bokslutet
  • fatta beslut om utbetalning av dividend
  • bevilja ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret
  • välja bolagets styrelse och revisor samt fatta beslut om deras arvoden

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år, senast i slutet av juni. Vid behov kan aktieägarna sammankallas till extraordinarie bolagsstämma. Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats eller i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland. Kallelsen ska publiceras tidigast två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman. Den ska dock publiceras senast nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelserna till bolagsstämman som börsmeddelande. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras på Wärtsiläs webbplats.

Aktieägare har rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman. En skriftlig begäran ska lämnas till styrelsen i så god tid före stämman att ärendet kan publiceras i kallelsen. Wärtsilä publicerar på sin webbplats det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav på ärenden som ska tas upp på bolagsstämman. Information om den postadress eller e-postadress till vilken kraven ska skickas tillkännages senast i slutet av den räkenskapsperiod som föregår bolagsstämman. Kravet anses alltid ha lämnats in i tid, om kravet har lämnats till styrelsen senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman publiceras.

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman. Varje aktie medför en röst. Styrelseordföranden, styrelseledamöterna och koncernchefen är närvarande på bolagsstämman. Den ansvarige revisorn deltar också i bolagsstämman. Även styrelsekandidaterna ska vara på plats på bolagsstämman, som väljer styrelsen.

Bolagsstämma 2019

Wärtsiläs bolagsstämma ordnades 7.3.2019. Sammanlagt 1.904 aktieägare som representerade 355.176.251 röster deltog i stämman personligen eller genom ombud.

Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Till revisor för 2019 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 0,48 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,24 euro per aktie betalades 18.3.2019. Den andra dividendposten på 0,24 euro per aktie betalades 27.9.2019. Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsen beviljades fullmakt att besluta om emission av aktier i bolaget enligt följande: Styrelsen kan antingen emittera nya aktier eller överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Det maximala antalet aktier som emitteras får inte överstiga 57.000.000. Aktierna kan emitteras mot eller utan vederlag. De kan också emitteras utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det finns ett vägande finansiellt skäl för bolaget att göra detta. Dessa fullmakter utnyttjades inte av styrelsen under 2019. Alla beslut fattades utan omröstning. Sammanträdesprotokollet och andra relaterade dokument finns på Wärtsiläs webbplats; www.wartsila.com/sv/investerare/styrning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?