Navigation
Open navigation

Direktionens arbete

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs direktion består av sju medlemmar: verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, direktörerna för affärsområdena Wärtsilä Energy och Wärtsilä Marine samt direktörerna för kommunikation, juridiska ärenden och personalfrågor. Bolagets styrelse utser medlemmarna i direktionen och fastställer deras löne- och andra anställningsvillkor.

Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören. Den behandlar koncernens och affärsområdenas strategi investeringar, produktpolicy samt koncernens struktur och företagsstyrningssystem. Den övervakar dessutom bolagets verksamhet.

Ekonomi- och finansdirektörens huvudsakliga ansvarsområden inkluderar koncernredovisning och kontroll, treasury (inklusive projekt- och kundfinansiering), beskattning, processutveckling, företagsplanering och investerarrelationer. Affärsområdesdirektörerna ansvarar för försäljningsvolymen och lönsamheten inom sina respektive globala affärsområden med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Huvudansvarsområdena för direktören för koncernrelationer och juridiska ärenden är koncernrelationer och juridiska ärenden, förvaltning av immateriella tillgångar, hållbarhet och miljöfrågor, arbetshälsa och arbetarskydd samt kvalitet och säkerhet, inklusive cybersäkerhet. Direktören för personalfrågor ansvarar för personrelaterade processer. Huvudansvarsområdena för kommunikationsdirektören är extern och intern kommunikation, utveckling av varumärket samt marknadsföring. Uppgifter om direktionsmedlemmarna samt deras ansvarsområden och innehav finns i avsnittet Direktionens CV:n.

Direktionen 2019

Under 2019 sammanträdde direktionen 13 gånger. De viktigaste frågor som togs upp av direktionen inkluderade marknadsutveckling och affärsstrategi, tillväxtområden, företagets kostnadsstruktur och lönsamhet samt utvecklingen i förhållande till produkternas och tjänsternas konkurrenskraft och kvalitet samt Wärtsiläs organisationsstruktur. Digitalisering och säkerhet, i synnerhet cybersäkerhet, fanns också på agendan liksom arbetshälsa och arbetarskydd samt operativ förträfflighet. Dessutom följer direktionen fortlöpande med utvecklingen av regleringen av den operativa miljön, orderingången och produktionskapaciteten samt relationerna med leverantörer och andra intressenter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?