Navigation
Open navigation

Koncernledning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av följande direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner:

Juha Hiekkanen
Ekonomidirektör
Född 1978, ekon.mag.

Riitta Hovi
Vice chefsjurist, juridiska ärenden
Född 1960, jur.kand. MBA

Anu Hämäläinen
Finansdirektör
Född 1965, ekon.mag.

Sari Kolu
Compliancedirektör
Född 1967, jur.kand., MBA med ledarskapsinriktning

Jukka Kumpulainen
IT-direktör (CIO)
Född 1968, dipl.ing

Vesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör
Född 1966, dipl.ing.

Ritva Seppänen
Direktör, varumärke
Född 1977, hum. kand.

Tom Unnérus
Direktör, intern redovisning
Född 1972, dipl.ing

Marko Vainikka
Direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling
Född 1970, dipl.ing.

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Född 1984, ekon.mag.

Ledningsgrupperna

Varje affärsområde stöds av en ledningsgrupp. Ledningsgrupperna består av cheferna för affärsenheter och affärslinjer samt verksamhetsspecifika stödfunktioner. De ansvarar för implementeringen av affärsstrategierna och säkerställandet av att affärsområdena presterar enligt de överenskomna målen.

Dotterbolagens verkställande direktörer

Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala resurserna är rätt dimensionerade i förhållande till affärsområdenas behov och med tanke på personalutvecklingen. Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar också för att dotterbolagens verksamhet följer både koncernens processer, inklusive kvalitetssystemet, och gällande lag och affärspraxis i respektive land samt att kommunikationen i dotterbolagen sköts i enlighet med koncernens målsättningar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?