Navigation
Open navigation

Revision

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Intern revision

Koncernens interna revision handhas av enheten för intern revision, som avlägger rapport till revisionskommittén och ekonomi- och finansdirektören. Den interna revisionen har i uppgift att analysera affärsverksamheten och dess processer samt kontrollens effektivitet och kvalitet. Dessutom deltar den interna revisionen i revisioner i samband med företagsförvärv samt sköter specialuppgifter vid behov. Den interna revisionen omfattar alla organisationsnivåer och dotterbolag. En intern revision görs regelbundet i dotterbolagen och nätverksföretagen från varje till vart fjärde år, baserat på en systematisk utvärdering.

Den interna revisionen gör upp en årlig plan inom vars ramar den självständigt utför revisioner runt om i koncernen. Årsplanen godkänns av revisionskommittén. Den interna revisionsfunktionen har också befogenhet att utföra särskilda revisioner. Det är även möjligt för den interna revisionen att, vid behov, ta direkt kontakt med revisionskommittén eller styrelseledamöterna.

Extern revision

Bolaget har en revisor som ska vara ett revisionsföretag. Revisorn, som väljs av bolagsstämman, ska revidera innevarande års räkenskaper. Revisorns mandat upphör vid därpå följande ordinarie bolagsstämma. Revisorn utför revisionen av koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets förvaltning.

Efter bokslutet lämnar den externa revisorn en lagstadgad revisionsberättelse till bolagets aktieägare, och rapporterar även regelbundet sina iakttagelser till styrelsens revisionskommitté. Revisorn ska utöver uppfyllandet av allmänna kompetenskrav följa vissa rättsliga krav på oberoende som garanterar en oberoende och tillförlitlig revision.

Revisor 2019

Bolagsstämman utsåg PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) till revisor för Wärtsilä Oyj Abp för räkenskapsåret 2019. Ansvarig revisor var Merja Lindh. Revisionsarvodena till PwC uppgick till 4,3 miljoner euro 2019. De övriga konsultationsarvodena uppgick till 0,5 miljoner euro. Dessa arvoden gällde skatterådgivning och övriga tjänster.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?