Navigation
Open navigation

Risker och riskhantering

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Mål och principer för riskhantering

Wärtsilä, liksom alla företag, är exponerat för olika risker relaterade till företagets normala verksamhet. Ingen affärsverksamhet kan bedrivas utan att acceptera en viss risknivå, och all förväntad avkastning på affärsverksamhet måste bedömas i relation till de risker som verksamheten medför.

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa en effektiv implementering av Wärtsiläs strategi och uppnå målen på både kort och lång sikt. Det gäller framför allt att identifiera de risker som kan hindra bolaget från att nå sina mål och att fastställa om dessa risker är förenliga med riskaptiten.

Risk definieras som konsekvenserna av osäkerheten avseende målen. Konsekvensen är en positiv eller negativ avvikelse från det förväntade utfallet; med andra ord antingen ett hot eller en möjlighet. Åtgärder bör vidtas för att undvika, minska, överföra eller följa upp identifierade risker eller ta vara på möjligheter. Wärtsiläs strukturerade riskhanteringsprocess omfattar ett antal reaktiva, proaktiva, skyddande och förebyggande verktyg som inte bara används för att skydda företaget mot hot utan också för att omvandla vissa risker till möjligheter.

Risker kan endast hanteras om de identifieras och analyseras på förhand, om planer har utarbetats för att hantera dem och om det finns en process för fortlöpande uppföljning för att kontrollera dem. Därför utgör riskhanteringen en viktig del av Wärtsiläs strategiska och operativa ledning.

Riskhanteringens uppgift är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter, hot och risker som förekommer i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och affärsverksamhetens kontinuitet tryggas.

Riskhanteringen bygger på den höga livscykelkvaliteten hos Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen, inte bara på koncernnivå utan i alla medarbetares dagliga arbete. På lång sikt är detta det enda sättet att sänka de totala riskrelaterade kostnaderna.

Affärsområdena ansvarar för risker och belöningar, och därför ansvarar affärsledningsteamen och de individuella cheferna för riskhanteringen. Riskhanteringsprocessen inom Wärtsilä utgör en integrerad del av Wärtsiläs kultur och rutiner. Den är också skräddarsydd för organisationens affärsfunktioner och processer. Processen kan ses som en fortlöpande spiral bestående av repetitiva steg för etablering av kontext, riskbedömning, riskhantering, kommunikation och konsultation samt till slut övervakning och uppföljning.

svg_SE_Riktlinjer_och_principer_för_riskhantering.svg

Implementering

Styrelsen och direktionen beslutar om och ger riktlinjer i strategiska frågor. Affärsområdena ansvarar för uppnåendet av de strategiska målsättningarna samt för minskandet och täckandet av sina risker. Riskhanteringsfunktionen är en del av finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören. Riskhanteringsfunktionen ansvarar för riskrapporteringsprocessen och riskutvärderingarna tillsammans med affärsområdena och deras underliggande organisation.

Besluten om åtgärder för att minska riskerna fattas i anslutning till den normala affärsverksamheten. Vid sina möten går direktionen igenom årliga ledningsrapporter för varje affärsområde och vissa viktiga stödfunktioner, inklusive deras risker och åtgärderna för att minska dem.

svg_SE_Riskrapportering.svg

Riskkategorier

De relevanta riskerna för Wärtsilä har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skaderisker och finansiella risker. De potentiella förlusterna är störst inom strategiska och operativa risker och minst inom skaderisker och finansiella risker. I de flesta kategorierna kan riskerna medföra både positiva och negativa konsekvenser. Skaderiskerna utgör dock ett undantag, eftersom de endast kan medföra negativa konsekvenser.

Riskradar används för att kartlägga de primära riskerna inom respektive riskkategori. Därefter konsolideras affärsområdenas riskradar till en riskradar för hela koncernen som presenteras för styrelsen och revisionskommittén en gång om året. Syftet med detta är att underlätta diskussionen om risker och att ge en klar överblick av de områden vi borde fokusera på inom riskhanteringen.

svg_SE_Riskradar.svg

Strategiska risker

Bedömningen av strategiska risker utgör en del av koncernens strategiska planeringsprocess. Wärtsilä definierar strategiska risker som risker som kan medföra långsiktiga konsekvenser för affärsverksamheten.

Risker i anslutning till affärsomgivningen

Konjunkturerna i den globala ekonomin och inom kundernas branscher påverkar efterfrågan på Wärtsiläs produkter och finansiella ställning samt rörelseresultat. Bolagets flexibla tillverkningsmodell baserar sig på kapacitetsoutsourcing och två separata slutmarknader med olika efterfrågefaktorer där en stor andel av försäljningen kommer från service. Detta stabiliserar Wärtsiläs position på en cyklisk marknad. Viktiga ekonomiska faktorer som indirekt påverkar Wärtsilä samt dess kunder och leverantörer är bland annat de finansiella institutionernas likviditet och betalningsförmåga, inte bara deras kapacitet utan också deras vilja att bevilja krediter, regeringarnas stimulansprogram i synnerhet inom kraftverks- och infrastruktursektorn, de åtgärder som multilaterala institutioner såsom International Finance Corporation vidtagit, tillgången på exportkrediter och -garantier etc. Wärtsiläs orderbok ger bolaget en möjlighet att anpassa verksamheten till förändringar på marknaden.

Implementeringen av strängare miljöbestämmelser är viktigt för Wärtsiläs framtida tillväxtpotential, eftersom företaget har en bred produkt- och serviceportfölj som gör det möjligt för kunderna att uppfylla strängare krav. Dröjsmål i genomförandet av lagstiftningen kan utgöra en risk för Wärtsilä. Eventuella förändringar i lagstiftningen utifrån dess tidsperspektiv och omfattning följs därför aktivt upp.

Marknads- och kundrisker

På ett globalt plan håller energimarknaden på att övergå till mer hållbara energikällor. Användningen av förnybara energikällor ökar, och energilagring blir en teknik som förändrar paradigmet för kraftförsörjningssystem. Wärtsilä satsar starkt på denna marknadsutveckling. En snabb spridning av nya teknologier kan skapa nya risker relaterade till driften av komplexa hybridinstallationer på ett optimalt sätt. Wärtsiläs Greensmith Energy Management System (GEMS) har visat sig vara en effektiv och stabil mjukvara med vilken man kan kontrollera och hantera komplexa system, och detta ger Wärtsilä en konkurrensfördel i hanteringen av relaterade risker.

De snabba förändringarna på energimarknaden har påverkat tiden för kundernas beslutsfattande, eftersom förändringarna förutsätter en uppdatering av deras framtida portföljstrategier. Efterfrågan på el ökar, medan den sköra ekonomiska tillväxten medför risker för hur efterfrågan kommer att utvecklas. Geopolitiska spänningar och konsekvenserna av handelshinder är också stora utmaningar för efterfrågemiljön. Betydande valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en liknande inverkan på olje- och gasproducerande länder. Order tas emot från alla geografiska regioner, vilket begränsar exponeringen för enskilda marknader. Wärtsilä fick också order från alla tre kundsegment, dvs. industrikunder, självständiga kraftproducenter (IPP) och elbolag.

Wärtsilä har en god marknadsställning på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad, och bolaget är aktivt inom alla betydande fartygssegment. Tillsammans med företagets omfattande produktportfölj och globala servicenät som ger livscykelstöd till den växande installerade basen på över 50.000 fartyg och 10.000 kunder minskar detta både geografiska och enskilda kundrisker.

Handelsspänningarna, den geopolitiska osäkerheten och den eventuella avmattningen i den globala ekonomin påverkar investeringsbesluten inom sjöfart. Den långsamma ekonomiska tillväxten är också en risk när det gäller efterfrågeutvecklingen på servicemarknaden, men den kapitalintensiva marknaden för nybyggen är känsligare för förändringar i konjunkturutsikterna. Förändringarna i den finansiella miljön har resulterat i utmaningar för att säkerställa finansiering för nybyggen. Konsolidering bland de stora varven är en potentiell riskfaktor som kan resultera i en lägre försäljning av utrustning till följd av förändrade relationer med varven.

Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar en viktig roll, vilket ökar intresset för miljölösningar och användningen av gas som marinbränsle samt el- och hybridlösningar. Även om klimatförändringen kräver allt större ansträngningar för att minska utsläppen inom sjöfart, kan osäkerheten kring utvecklingen av lagstiftningen bromsa upp nybyggen. Osäkerheten kring prissättningen av och tillgången till bunkringsbränsle har skjutit upp beslutsfattandet bland kunderna för investeringar i skrubberteknik, trots stödjande prisindikationer. Leveranserna av avgasreningslösningar ökade däremot betydligt, vilket skapade en identifierad risk, nämligen att hantera och leverera beställningarna i tid och med erforderlig kvalitet. Bristen på tillgänglig varvskapacitet för eftermontering av skrubbrar är en risk i form av förseningar i projektleveranser.

Digitalisering har blivit allt viktigare inom både shipping och energiproduktion samt i operativa modeller. I enlighet med Smart Marine-strategin fortsatte Wärtsilä att satsa på den digitala omvandlingen av den framtida sjöfartsmarknaden genom att utveckla en digital strategi och introducera nya lösningar. Dessa inbegriper initiativ som Operim, som förbättrar den operativa prestandan genom kontinuerlig monitorering och rapportering av nyckeltal tack vare en förbättrad användning av data. Inom kraftförsörjning blir energihanteringssystem allt viktigare när användningen av förnybara energikällor ökar. Med hjälp av GEMS, Wärtsiläs avancerade programvaruplattform för energihantering, kan kunderna fjärrövervaka enskilda system eller hela flottor, identifiera och diagnostisera problem med utrustning i realtid och förlänga systemets livstid.

Konkurrenssituations- och prisrisker

År 2019 ökade konkurrensen på Wärtsiläs marknader. Inom större gasbaserade projekt konkurrerar Wärtsilä med tillverkare av gasturbiner, såsom GE och Siemens. När det gäller mindre gaskraftverksprojekt och kraftverk som drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av motorer, såsom MAN Energy Solutions, INNIO (f.d. GE Jenbacher), Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce. På Wärtsiläs målmarknader, dvs. installationer på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen, beställdes kraftverk med en total effekt på 11,6 GW under tolvmånadersperioden som slutade i september. Wärtsiläs marknadsandel var 17%. Wärtsiläs framgång på marknaden beror framför allt på lösningarna för flexibel kraftgenerering som kan användas i många slags applikationer och kraftverk av varierande storlek. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

När det gäller service på energimarknaden fortsätter Wärtsilä i linje med det värdebaserade offertkonceptet att utveckla och erbjuda olika livscykeltjänster och lösningar för hantering av anläggningar som syftar till att optimera kundernas kraftverk under deras livscykel. Sådana långfristiga serviceavtal säkerställer inte bara kraftverkets prestanda och kundens investering utan ger också Wärtsilä stabilitet som tjänsteleverantör. Konkurrensen om energitjänster är fragmenterad och består i huvudsak av enskilda lokala aktörer.

På marknaden för marinutrustning blev konkurrenslandskapet mer konsoliderat under 2019 till följd av Kongsbergs förvärv av Rolls-Royces kommersiella marinenhet. Inom huvudmotorer är de största konkurrenterna MAN Energy Solutions och Caterpillar (MAK). Wärtsilä har en stark position inom medelvarviga motorer med en marknadsandel på 45% 2019. Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs marknadsandel 15%. Inom propulsionsutrustning är konkurrensen mer fragmenterad och den varierar enligt produktkategori. En av de största konkurrenterna på detta område är Kongsberg. Marknaden för miljölösningar och gasprodukter är mycket fragmenterad. Alfa Laval och Evac hör till de största konkurrenterna inom miljölösningar, medan konkurrensen inom segmentet el och automation kommer från företag såsom Kongsberg, GE och Siemens. Inom marinservice har Wärtsilä inga egentliga konkurrenter med ett lika brett utbud av tjänster från en och samma leverantör.

Priskonkurrensen har intensifierats på marknaden för nya fartyg, delvis på grund av lägre ordervolymer. Det strategiska steget att bli en systemintegrerare som även tillhandahåller automations- och fartygsdesigntjänster har visat sig vara en viktig särskiljande faktor i konkurrensen om nya projekt som ger mer mervärde. Konceptet med paketerade lösningar minskar prisvolatiliteten.

Politiska och legislativa risker

Wärtsilä är närvarande på över 200 orter i över 80 länder och har levererat kraftverk till 180 länder. Hur den politiska miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet och immaterialrättigheter. En betydande del av påverkningsmöjligheterna sker genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet. Förändringar i politiken och lagstiftningen följs upp både på koncernnivån och i dotterbolagen.  

Handelsspänningarna ökade globalt under 2019, och osäkerheten i handelsrelationerna är nu en större risk på marknaden än tidigare. Effekten på Wärtsilä har i huvudsak materialiserats i form av försenade investeringsbeslut och en minskad efterfrågan på nya fartyg som orsakats av den förväntade minskningen i handelsvolymerna mellan USA och Kina.

Under de senaste åren har regeringar runt om i världen aktivt utvecklat lagstiftningen, vilket har lett till ett behov av att betona interna processer för att säkerställa iakttagandet av bestämmelserna. Till exempel följdes de fortsatta och föränderliga handelssanktionerna noga upp under 2019. Detta fortsätter att kräva ökade interna resurser för att säkerställa adekvata procedurer.

Risker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utveckling

Wärtsilä har bedömt sina hållbarhetsrisker, inklusive riskerna med klimatförändringen, i både strategiska och operativa riskbedömningar. De potentiella affärsriskerna i anslutning till hållbar utveckling, klimatförändringen och Wärtsiläs produkter har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna i anslutning till miljölagstiftningen är relaterade till det komplexa fältet som omfattar olika utsläpp, balansen mellan kommersiellt tillgängliga bränslen och resulterande utsläpp, tillgängliga reduktionstekniker, verkningarna på den totala energieffektiviteten och den resulterande finansiella möjligheten att uppfylla kraven på andra sätt.

Eftersom Wärtsilä går i spetsen för den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsriskerna får bolaget många möjligheter när miljöbestämmelserna stramas åt. Under årens lopp har Wärtsilä fortlöpande utvecklat allt effektivare produkter och samtidigt sökt efter nya metoder för att minska utsläppen. Bränsleflexibiliteten hos Wärtsiläs produkter gör det möjligt att utnyttja olika slags bränslen, inklusive gas och förnybara bränslen, och den operativa flexibiliteten gör det möjligt att använda flera kapacitetsbaserade förnybara energikällor såsom vind- och solenergi utan att äventyra elnätets tillförlitlighet. Wärtsilä är närvarande på marknaden för både hybridenergi och energilagring, vilket är ytterligare ett steg när det gäller att erbjuda kunder hållbara innovationer som minskar kolutsläppen. Wärtsiläs teknologi gör det även möjligt att generera energi med en minimerad vattenförbrukning. Bristen på sötvatten förväntas vara en av de stora utmaningarna som världen troligen kommer att stå inför i framtiden. Inom shipping kan Wärtsilä minska på fartygens kolavtryck genom optimerad fartygsdesign, optimala propulsionslösningar och färdplanering. Miljölösningarna erbjuder bland annat alternativa tekniker för att minska på utsläppen av svaveloxider (SOx) samt för att hantera avlopps- och ballastvatten. Wärtsilä erbjuder flera olika lösningar i anslutning till efterinstallationer på sekundärmarknaden för att reducera utsläppen och öka bränsleeffektiviteten.

Ytterligare information om hållbarhetsrisker finns i avsnittet Hållbar utveckling i denna årsredovisning.

Teknologiska risker

Wärtsilä siktar på att höja sina lösningars konkurrenskraft och hantera teknologiriskerna och -möjligheterna genom gedigna satsningar på FoU och innovationer. Utvecklingen av nya produkter baserar sig på strategin för optimering av livscykelvärdet för kunder och på att minska de negativa miljökonsekvenserna av de utvecklade teknologierna och produkterna under deras livscykel. Detta uppnås med hjälp av moderna och hållbara kraftförsörjningslösningar, till exempel gasbaserade lösningar, miljöteknologi, fartygsdesign samt el och automation. Som ett ledande teknologiföretag fokuserar Wärtsilä kraftigt på utsläppskontroll, förbättrad effektivitet och konkurrenskraftiga produkter. Uppkoppling och användning av data för att ytterligare optimera verkningsgraden och öka kundvärdet blir ett allt viktigare element i Wärtsiläs utvecklingsverksamhet.

svg_SE_Affärsverksamheten_risker_och_möjligheter.svg

Operativa risker

Hanteringen av operativa risker utgör en del av affärsområdenas dagliga arbete. Möjligheter och risker identifieras, utvärderas och hanteras dagligen på den behöriga ledningsnivån. Status för dessa möjligheter och risker bedöms regelbundet, och relevanta åtgärder vidtas därefter.

svg_SE_Riskhanteringsprocess.svg

Tillverkningsrisk

Wärtsilä analyserar fortlöpande fotavtrycket från tillverkningen och kapacitetskostnaderna, inklusive kostnaderna för leveranskedjan. Riskbedömningar har utförts i de viktigaste leveranscentren, och betydande investeringar har genomförts för att öka säkerheten förbättra miljoninverkan och minska riskerna. Risker identifieras, bedöms och begränsas regelbundet som en del av den operativa ledningen. Ledningssystemen för kvaliteten, miljön, arbetshälsan och säkerheten samt de andra systemen används för att förbättra produktiviteten. Säkerhets-, och affärskontinuitetsplaner har implementerats i de centrala leveranscentren.

Leverantörs- och underleverantörsrisk

Wärtsiläs leveranshantering är integrerad i affärslinjerna. Målet är att arbeta i form av partnerskap med leverantörsbasen för att på detta sätt skapa värde för Wärtsiläs kunder genom att garantera kvalitet, leveranser inom utsatt tid och de lägsta totala kostnaderna. För att uppnå samordnade gränsytor och synergier mellan den divisionsöverskridande leverantörsbasen har Wärtsilä haft en ledningsstruktur för kategorierna sedan 2007. Indirekta inköp är en centraliserad funktion som ansvarar för hanteringen av strategiska inköpsaktiviteter avseende indirekta material och tjänster för alla affärsområden och supportfunktioner.

Leveranshanteringsenheten har en enhetlig process för att hantera och kontrollera Wärtsiläs leverantörsnätverk och för att verifiera att leverantörens prestationer uppfyller Wärtsiläs förväntningar. Därför mäts leverantörernas prestationer fortlöpande. En viktig aktivitet i hanteringen av kontinuitetsplaneringen är en regelbunden bedömning av riskerna för avbrott i verksamheten i samarbete med företagets leverantörer. Flera revisioner av leverantörsrisker har genomförts i samarbete med försäkringsbolag för att minska riskerna. Dessa revisioner är i dag en del av arbetet för cheferna för leveranskategorierna och riskhanteringsfunktionen.

Wärtsilä har utvecklat sina leverantörsrelaterade aktiviteter genom nära samarbete och långvariga relationer med sina huvudleverantörer. Detta samarbete skapar en gemensam syn på värderingarna och målen, vilket i sin tur stöder hanteringen av Wärtsiläs strategiska risker. För att ytterligare minska leverantörs- och underleverantörsriskerna har en omfattande uppföljning av leverantörernas kreditvärdighet införts. Leverantörsrelaterade risker relaterade till nyckelkomponenter minskas med hjälp av dubbla eller multipla inköpskanaler.

Wärtsilä använder en onlinelösning för att identifiera, bedöma och uppfölja risker relaterade till leverantörskedjan. Över 2.000 leverantörer följs upp med hjälp av systemet. Lösningen omfattar ett antal nyckelkriterier med vars hjälp Wärtsilä fortlöpande bedömer varje leverantör. Avvikelser rapporteras automatiskt till den ansvariga chefen som ser till att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera riskerna. En process för utvärdering av cybersäkerheten i leverantörskedjan infördes i 2019. Den täcker en mängd olika leverantörer, från stora nyckelleverantörer till mindre leverantörer. Hittills har endast ett begränsat antal leverantörer genomgått denna bedömning, och ytterligare bedömningar kommer att genomföras under det kommande året.

Risker i anslutning till produkternas livscykelkvalitet och produktansvar

Wärtsiläs kvalitetsstrategi fokuserar på förebyggande och proaktiva åtgärder för att ge ökad kundnöjdhet, kortare ledtider och ett minskat antal reklamationer. För att förverkliga Wärtsiläs kvalitetsvision har strategin inriktats mot effektiv riskhantering i projekt, stärkt medvetenhet och ägarskap med stöd av en strömlinjeformad produktutvecklingsprocess.

Lansering av nya produkter medför alltid risker. I FoU-processen tillämpas flera riskhanteringstekniker, inklusive riskelimineringsverktyget FMEA (analys av haverimekanismer och -effekter) och intern valideringstestning. Dessutom strävar Wärtsilä efter att hantera kvalitetsrisker genom att utforma och kontrollera leveranskedjans inkommande kvalitet och genom att konstruera och tillverka produkterna med största omsorg. En robotiserad dataanalysprocess som utnyttjar ultraljudteknik har ersatt manuell skanning av kritiska komponenter, vilket gör det lättare att hitta brister hos komponenter med en komplex geometri.

Wärtsilä tillämpar en GATE-modell för att kontrollera produktutvecklingsprocessen. Först lanseras en begränsad mängd av en ny produkt, och full lansering tillåts först efter att produkten gått genom GATE-processen och när tester och ytterligare validering är klara.

Wärtsilä strävar efter att kontrollera riskerna relaterade till tillverkningskvaliteten genom att tillämpa flera principer för försäkran och kvalitetskontroll. Nivån på försäkran om kvalitet och kvalitetskontroll fastställs utifrån komponenternas kritiskhet och tillämpas på hela leveranskedjan.

Hantering av krav används för att systematiskt utvärdera komponenter, vilket möjliggör allokering av resurser och åtgärder beroende på hur kritisk komponenten är. Rangordningen av kriterierna anger hur stora konsekvenserna blir om en komponent fallerar. Syftet är att proaktivt förbättra kvaliteten inom produktutveckling, leveranshantering och hela leveransprocessen från orderingång till driftsättning.

Inom Wärtsilä fokuserar hanteringen av avvikelser på att utveckla och förbättra verksamheten genom registrering och hantering av upptäckta avvikelser. Detta säkerställer att kunderna får produkter och tjänster som motsvarar de avtalade specifikationerna. En effektiv hantering, uppföljning och genomgång av avvikelser är en kritisk faktor med tanke på hanteringen och begränsandet av risker.

Projekt för hantering av produktförbättringar (problemlösning) prioriteras på basis av risker och betydelse. Detta sker när Wärtsilä identifierar tekniska frågor enligt statistik över klagomål, kundrespons eller intern analys och när fallet uppfyller riskkategorin för icke-isolerade händelser.

Affärslinjerna ansvarar för stödet för kunderna i alla garantifrågor. Detta fungerar som en responskanal från fältet till tillverkningen och FoU när affärsområdet tar hand om kundernas installationer under deras livscykel. Bolaget gör en garantireservering för levererade produkter för att täcka eventuella framtida kostnader. Oförväntade skador täcks av produktansvarsförsäkringar.

Wärtsilä strävar efter att fortlöpande förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet genom att anamma bästa industripraxis och god förvaltning. På alla nivåer ansvarar ledningen för kvaliteten på sina organisationers prestationer och också för att revisions- och responsmekanismerna fungerar planenligt. Wärtsiläs centraliserade kvalitetsfunktion ansvarar för samordningen av kvalitetsaktiviteterna mellan affärsområdena och för säkerställandet av att ledningens styrmekanismer tillämpas. Wärtsiläs ledningssystem på affärsområdesnivå är certifierade enligt revisionerna av standarderna 2015 (ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015), och fokus ligger på riskbedömning och proaktiv hantering av risker och möjligheter. Övergången till den nya versionen av standarden 45001:2018 kommer att slutföras under 2020.

Kontraktsrisker

Wärtsiläs verksamhet inom utrustning omfattar projekt och leveranser av olika storlek. De största beställningarna är kompletta leveranser av kraftverk inklusive projektering, upphandling och konstruktion samt stora marin- och energileveranser som kräver omfattande samordning, effektiv riskhantering och integration av system och lösningar.

År 2019 försvagades Wärtsiläs rörelseresultat av oförutsedda projektrelaterade överskridningar av kostnader i ett antal komplexa marin- och energiprojekt. En genomgång av dessa projekt avslöjade felaktiga underliggande antaganden i kostnadsuppskattningar, otillräckliga förfaranden för riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar. Åtgärder har vidtagits för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden. Dessa inkluderar ändringar i organisationsstrukturen, processerna och de tekniska bedömningskontrollerna. Vidare har godkännandet av leverantörer skärpts, nya verktyg införts och utbildningen förbättrats. Dessa åtgärder siktar på att förbättra kvaliteten på genomförandet av projekt och säkerställa identifieringen av risker och möjligheter.

Risken för produktansvarskrav minskar till följd av produkternas och arbetets livscykelkvalitet som startar med konstruktion och omfattar alla faser av produktionsprocessen och det eventuella servicearbetet på fältet samt användningen av standardiserade försäljningskontrakt, inklusive införandet av en revisionsprocess för kontrakt minskar.

I aktiviteter relaterade till livscykelstöd beror kontraktsrisken främst på långfristiga avtal och serviceprojekt, såsom uppgradering, efterinstallation eller modifiering av motorer. I storskaliga prestationsbaserade avtal är den identifierade avtalsrisken relaterad till förmågan att förvalta och underhålla tillgångar planenligt.

Risker i anslutning till avvikelser, korruption och bedrägerier

Wärtsilä iakttar lagstiftningen och dess interna regelverk i all affärsverksamhet. Wärtsiläs verksamhetsprinciper är det främsta regelverket för alla medarbetare runt om i världen. Wärtsilä har förbundit sig att iaktta höga etiska standarder och integritet genom att förebygga korruption och brott mot verksamhetsprinciperna samt Wärtsiläs antikorruptionspolicy och policy för rapportering om compliance. Complianceprocesserna är integrerade i all affärsverksamhet, och alla Wärtsiläs medarbetare ansvarar för att de iakttar dessa processer och är medvetna om de etiska principerna och integriteten. Wärtsilä har förbundit sig att till fullo iaktta bestämmelser om antikorruption. Wärtsiläs antikorruptionspolicy förbjuder all slags korruption och bestickning, och bolagets högsta ledning tillämpar en nolltoleranspolicy på alla former av korruption och bedrägeri.

Compliancefunktionen främjar iakttagandet av regelverket på koncernnivå och strävar fortlöpande efter att öka medvetenheten om riskerna med korruption och bestickning samt andra former av missbruk. Den ansvarar primärt för compliancerelaterade principer och procedurer, utbildning, rapportering av missbruk, interna undersökningar, hantering av konsekvenser och rapportering av brott mot principerna på koncernnivå. En fortlöpande utveckling av Wärtsiläs complianceprogram och främjandet av företagets goda etiska kultur är en central del av compliancefunktionens uppgifter. Dessutom stöder och samarbetar compliancefunktionen med affärsområdena och andra koncernfunktioner i riskhanteringsfrågor. Wärtsilä har ett koncernomfattande program för att stärka verksamhetsprinciperna. Programmet siktar på att öka medarbetarnas förståelse av hur verksamhetsprinciperna påverkar det dagliga arbetet på Wärtsiläs alla verksamhetsställen.

Samtidigt som Wärtsilä känner till riskerna för att bli föremål för bedrägerier utförda av externa affärspartner och riskerna med korruption och bedrägerier på flera marknader där företaget bedriver affärsverksamhet tillämpar Wärtsilä sina höga etiska principer vid varje tidpunkt. Wärtsilä kräver full efterlevnad av sitt strikta antikorruptionsregelverk, inklusive principerna för motarbetandet av riskerna med korruption och mutor av tredje parter.

Risker relaterade till cyber- och informationssäkerhet

Wärtsilä har en erfaren och professionell intern organisation som effektivt hanterar cyberrisker i Wärtsiläs portfölj. I samarbete med affärsområdenas ledningsgrupper ansvarar denna organisation för operativ support när det gäller cybersäkerhet. Den tillhandahåller också relaterad administration, riskhantering och garantier för att både stöda och säkerställa interna åtgärder och samtidigt säkerställa att affärsområdenas utbud överensstämmer med relevanta regelverk och tillämpliga standarder både i dag och i framtiden.

Wärtsiläs modell för hantering av cybersäkerhet är nära anknuten till den övergripande riskhanteringen och hjälper affärsområdena att identifiera och prioritera sina cyberrisker. Cybersäkerhetsteamet samarbetar med dem som ansvarar för den fysiska säkerheten inom Wärtsilä för att säkerställa effektiva och samordnade säkerhetslösningar för både cyberfrågor och fysisk säkerhet.

Informationssäkerhetsrisker relaterade till Wärtsiläs interna funktioner identifieras, analyseras och utvärderas fortlöpande. De begränsas i Wärtsiläs nätverk, slutpunkter, system och tjänster. Wärtsiläs Security Operations-center är öppen dygnet runt och följer fortlöpande upp de interna systemen och identifierar den externa exponeringen för hot och tacklar samordnat identifierade informationssäkerhetsincidenter.

Det effektiva arbetet med att motverka riskerna relaterade till cybersäkerheten inom hela Wärtsilä utvecklas fortlöpande och progressivt genom samordnad utbildning i cybersäkerhet, information och kommunikation. Detta omfattar alla företagsfunktioner och affärsområden.

Wärtsilä har identifierat behovet av att åtgärda cybersäkerhetsrisker relaterade till leverantörskedjan. Företaget tar itu med detta behov genom en heltäckande och riskbaserad strategi, som involverar ökade möjligheter till objektiv bedömning av vissa leverantörer på distans samt fler kommunikationsnivåer.

För att identifiera aktuella och ökande cybersäkerhetsrisker för kunder inom marinindustrin har Wärtsilä i nära samarbete med en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar utvecklat ett världsledande responssystem för maritima cyberhot i Singapore. Denna tjänst omvandlar kunskapsledarskap till konkreta åtgärder och ger Wärtsilä en ledande ställning i motverkandet av cyberrisker riktade mot kunderna.

År 2019 blev Wärtsilä en av grundarna av Operational Technology Cyber Security Alliance som kommer att tillhandahålla en teknisk och organisatorisk ram för säker operativ teknik. Denna nya allians syftar till att överbrygga farliga luckor i säkerheten för operativ teknik och industriella kontrollsystem. Eftersom cyberbrottslingar i allt högre grad attackerar operativ teknik som används för att kontrollera fysisk utrustning till exempel i fabriker, kraftverk, fartyg eller hamnar är det bästa sättet för att bekämpa detta att samarbeta med ekosystemet av leverantörer, kunder, andra och partner samt även konkurrenter.

Integritets- och dataskyddsrisker

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) utgör den allmänna ramen för Wärtsiläs insatser inom dataskydd. Wärtsilä har globala integritetsmeddelanden för att informera sina medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter om behandlingen av personuppgifter. Implementering av dataskyddet stöds av och är i linje med koncernövergripande sekretesspolicyer och processer. 

Obligatorisk GDPR-utbildning ordnas för anställda som behandlar personuppgifter. Skräddarsydd dataskyddsutbildning ordnas också för specifika medarbetargrupper, till exempel ledningsgrupper.

Wärtsilä tillämpar en riskbaserad strategi för integritets- och dataskydd och fortsätter att vidta ytterligare åtgärder för att stärka implementeringen av integritets- och dataskyddet för att minska riskerna.

Risker i anslutning till råvarupriser

Olja

Den direkta inverkan av förändringar i oljepriset på Wärtsiläs tillverkningsverksamhet är begränsad och hänför sig främst till efterfrågan. Högre oljepriser är en riskfaktor för den globala ekonomiska tillväxten och ökar rörelsekostnaderna i synnerhet inom shipping. Men de ökar också investeringarna i prospektering och produktion av olja och gas både på land och till sjöss. Dessutom ökar höga oljepriser också investeringar i gastankfartyg, gasdrivna kraftverk och i allt högre grad även i gasdrivna fartyg. Låga oljepriser kan skjuta upp investeringar i oljeproducerande länder och regioner samt offshoreindustrin. Wärtsilä är ett globalt företag med verksamhet i olika shipping- och kraftverkssegment där förändringar i oljepriset kan medföra motsatt effekt på efterfrågefaktorer. Denna ställning diversifieras ytterligare av naturgasens växande betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet.

Metaller

Metallpriserna har en indirekt effekt på komponentkostnaderna för Wärtsiläs produkter. Tillgången till vissa nyckelkomponenter tryggas genom långfristiga avtal, och således är prisfluktuationerna för råvaror begränsade.

El

Elpriset har ingen väsentlig inverkan på Wärtsiläs produktionskostnader. På energimarknaden stöder höga elpriser investeringar i ny kapacitet bland elbolagskunder. Lägre elnätspriser främjar inte industrins investeringar i egen genereringskapacitet.

Skaderisker

Målsättningen för företagshälsovården och säkerhetssystemen, instruktionerna för säkerheten under resor och riktlinjerna för krishantering är att skydda Wärtsiläs arbetstagare. Ändamålsenliga försäkringar har tecknats för personalen, och för att betona vikten av arbetarskyddet har direktionen beslutat att på koncernnivå införa ett mål på noll skador som leder till förlorad arbetstid. Ett särskilt projekt som siktar på noll arbetsolyckor har utvecklats för detta syfte, och målet utgör en del av bolagets program för hållbar utveckling. Under 2019 användes tillbudsrapporteringssystemet WeCare globalt för att hantera information om incidenter som kunde ha äventyrat medarbetarnas säkerhet och hälsa eller skadat Wärtsiläs verksamhet eller miljön. Denna IT-lösning främjar identifieringen av orsaker till incidenter och vidtagandet av ändamålsenliga åtgärder på ett systematiskt sätt.

Miljöhanteringssystem har införts för att minska risken för miljöskador. Wärtsilä har ett fastighetsregister för alla använda fastigheter och meddelar riktlinjer för köp, försäljning, hyrning av fastigheter och deras säkerhet. Därtill utnyttjas externa rådgivare för miljörevisioner.

Inga av Wärtsiläs centrala verksamhetsställen är belägna i områden utsatta för naturkatastrofer. Katastrofscenarier identifieras och, om nödvändigt, minskas exponeringen genom att till exempel förlägga lokaler ovanför nivån för översvämningsrisken eller genom att bygga översvämningsdiken. Affärskonsekvensanalyser och kontinuitetsplaner har gjorts för Wärtsiläs största verksamhetsställen, och dessa omfattar riskerna för både fastigheterna och eventuella avbrott i affärsverksamheten.

Risker som Wärtsilä inte kan påverka genom egna åtgärder överförs i mån av möjlighet till försäkringsbolag. Wärtsilä använder ändamålsenliga försäkringspolicyer för att täcka skaderisker i anslutning till personal, tillgångar och avbrott i verksamheten, även på grund av leverantörer, samt verksamhets- och produktansvar. Wärtsilä har ett eget återförsäkringsbolag, Vulcan Insurance PCC Ltd. Riskhanteringsverktyget försäkrar endast Wärtsiläs egna risker. Av försäkringstekniska orsaker är företaget beläget på Guernsey. Vulcan Insurance PCC Ltd:s resultat konsolideras i koncernens bokslut och företaget beskattas på normalt sätt i Finland.

svg_SE_Vilka_försäkringar_täcker_vår_affärsverksamhet.svg

Finansiella risker

Wärtsiläs finansiella risker framställs i not 33 i bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?