Navigation
Open navigation

Styrelsens ansvarsområden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Styrelsen behandlar alla de ärenden som styrelsen uttryckligen ansvarar för i enlighet med lagar, övriga bestämmelser och bolagsordningen. Viktigast bland dessa är:

 • bokslut och delårsrapporter
 • ärenden som ska föredras för bolagsstämman
 • utnämning av verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören om en sådan utnämns och direktionsmedlemmar
 • organisering av den ekonomiska kontrollen

Styrelsen ska även behandla sådana ärenden som med tanke på koncernverksamhetens resultat är så omfattande att de inte kan anses falla inom ramen för koncernens dagliga administration. Exempel på sådana ärenden är att:

 • godkänna koncernens och affärsområdenas långsiktiga mål samt strategierna för hur målen ska nås
 • följa upp utvecklingen, möjligheterna och hoten i den externa miljön och deras inverkan på målen och strategin
 • godkänna den årliga affärsplanen och målen för koncernen
 • fastställa principer för riskhanteringen
 • följa upp och utvärdera verkställande direktörens arbete
 • godkänna belöningarna och pensionsförmånerna för verkställande direktören, vice verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören om en sådan utnämns
 • godkänna bolagsstyrningsprinciperna
 • se till att företaget följer lagstiftning och regelverk och företagets verksamhetsprinciper samt andra etablerade värderingar och etiska principer i affärsverksamheten
 • diskutera och följa upp företagets FoU- och produktutvecklingsplaner
 • utnämna styrelsens kommittéer
 • bevilja donationer till välgörenhet
 • godkänna övriga strategiskt eller finansiellt viktiga ärenden, såsom betydande investeringar, förvärv eller avknoppningar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?