Navigation
Open navigation

Styrelsemedlemmarnas arbete

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Styrelsen består av 5–10 medlemmar och ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Styrelseledamöternas mandatperiod är ett år och de väljs av bolagsstämman.

Enligt rekommendation 10 i bolagsstyrningskoden ska majoriteten av styrelsens ledamöter vara oberoende av bolaget, och minst två av de ledamöter som företräder denna majoritet ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsen bedömer medlemmarnas oberoende årligen och gör ombedömningar vid behov.

Utnämningskommittén förbereder förslaget till styrelsemedlemmar för bolagsstämman och kommunicerar med betydande aktieägare, när så krävs, i frågor som hänför sig till förslaget. Förslaget till styrelsens sammansättning publiceras i kallelsen till bolagsstämma. Detsamma gäller förslag till styrelsens sammansättning av aktieägarna med minst 10% av de röster som medförs av bolagets aktier, förutsatt att kandidaterna har givit sitt samtycke till valet, och bolaget har mottagit information om förslaget tillräckligt i förväg för att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman. Kandidater som uppställs ska offentliggöras separat. Wärtsilä publicerar biografiska uppgifter om dem som nominerats till styrelsemedlemmar på sin webbplats i samband med publiceringen av kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen styr och övervakar bolagets verksamhet, samt beslutar om viktiga verksamhetsprinciper, mål och strategier. Principerna för det praktiska styrelsearbetet har fastställts i arbetsordningen. Styrelsen godkänner även arbetsordningen för de av styrelsen tillsatta kommittéerna. I arbetsordningen för respektive kommitté definieras kommitténs viktigaste uppgifter och verksamhetsprinciper. Utöver frågor som kräver beslut ges styrelsen upplysningar om koncernens verksamhet, finansiella ställning och risker vid mötena.

Styrelsen ska årligen utvärdera sin verksamhet och sina arbetsmetoder. Syftet med utvärderingen är att utreda hur styrelsens verksamhet utfallit under året. Dessutom utgör utvärderingen en grund för utvecklingen av styrelsens verksamhetssätt.

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand överenskommen tidtabell 8-11 gånger per år. Därtill sammanträder styrelsen vid behov. Alla styrelsemöten protokollförs.

Principer för mångfald

För att styrelsen ska kunna sköta sina plikter på ett så effektivt sätt som möjligt måste den vara mycket kompetent och ha en tillräcklig mångfald. När utnämningskommittén förbereder förslag till styrelsens sammansättning beaktar den kandidaternas utbildning och professionella bakgrund samt deras internationella erfarenhet för att styrelsens sammansättning ska ha omfattande kompetens och kvalifikationer. Utnämningskommittén beaktar också kandidaternas ålder, eftersom en varierande ålder bland styrelseledamöterna anses vara nyttig för att garantera ömsesidigt kompletterande erfarenheter.

Wärtsiläs principer när det gäller kön är att styrelsen ska ha både kvinnliga och manliga ledamöter. I december 2019 var två av Wärtsiläs åtta styrelseledamöter kvinnor. Wärtsiläs mål är att styrelsen ska över tiden få en mer balanserad könsfördelning.

Utnämningskommittén bedömer de potentiella kandidaterna inte bara utifrån deras individuella kvalifikationer och karaktärsdrag utan också utifrån deras förmåga att samarbeta effektivt och hur de kan stöda och utmana företagets ledning på ett proaktivt och konstruktivt sätt.

Styrelsen 2019

Från och med 7.3.2019 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (vice ordförande), Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto och Markus Rauramo.

Samtliga åtta styrelseledamöter var oberoende i förhållande till bolaget, med undantag för Markus Rauramo som var beroende av bolaget från mars till juli på grund av ett samband till följd av att Wärtsilä Oyj Abp:s direktionsmedlem Marco Ryan utnämndes till Fortums direktion. Ryan lämnade Wärtsilä i juli. Sex styrelseledamöter var oberoende av större aktieägare. Tom Johnstone ansågs vara beroende av större aktieägare på grund av hans medlemskap i styrelsen för Investor AB. Johan Forssell ansågs vara beroende av större aktieägare på grund av hans position som koncernchef för Investor AB.

Fram till 7.3.2019 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (vice ordförande), Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto och Markus Rauramo.

Under 2019 sammanträdde Wärtsiläs styrelse nio gånger. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%. Den finansiella och strategiska utvecklingen av Wärtsilä och företagets position på marknaderna, tillväxtmöjligheterna, lönsamhetsutvecklingen och den allmänna vidareutvecklingen av företaget var viktiga frågor på styrelsens agenda. Omsorg om människor är också en viktig och fortlöpande del av styrelsens arbete, eftersom detta bidrar till Wärtsiläs framgång på lång sikt. Under 2019 omfattade områdena med särskilt fokus konsekvenserna av den geopolitiska osäkerheten och handelsspänningarna, tillverkning och FoU-verksamhet, projektledning, Wärtsiläs digitala strategi och affärsutveckling i Asien.

  

Styrelsemedlemmarnas deltagande i styrelsemöten 2019
Antal styrelsemöten Deltagande (%)
Mikael Lilius, ordförande 9/9 100
Tom Johnstone, vice ordförande 9/9 100
Maarit Aarni-Sirviö 9/9 100
Kaj-Gustaf Bergh 9/9 100
Karin Falk 9/9 100
Johan Forssell 9/9 100
Risto Murto 9/9 100
Markus Rauramo 9/9 100

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?