Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegment: Wärtsilä Energy-affärsområdet

Wärtsilä Energy leder omvandlingen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som en energisystemintegratör har Wärtsilä kunskap om, designar, bygger och servar optimala energisystem för kommande generationer. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor och säkra energisystemens tillförlitlighet. Sortimentet omfattar flexibla motorbaserade kraftverk, inklusive lösningar med flytande gas, hybridsolkraftverk, system for energihantering samt energilagringssystem och integrationslösningar. Under hela livscykeln för kundernas installationer stödjer Wärtsilä dem med tjänster som ger ökad effektivitet och garanterad prestanda.

  • Orderingången minskade med 22% till 494 miljoner euro (630)
  • Omsättningen minskade med 7% till 418 miljoner euro (447)
  • Det jämförbara rörelseresultatet var 42 miljoner euro (31), dvs. 10,0% av omsättningen (6,8)
Nyckeltal
MEUR 1-3/2019 Justerat
1-3/2018
Förändring Justerat
2018
Orderingång 494 630 -22% 2 362
varav service 242 216 12% 851
Orderstock i slutet av perioden 2 469 2 672 -8% 2 515
Omsättning 418 447 -7% 2 359
varav service 203 181 12% 842
Orderingång i förhållande till omsättning 1,18 1,41 1,00
Rörelseresultat 36 30 20% 194
% av omsättningen 8,7 6,8 8,2
Jämförbart rörelseresultat 42 31 36% 197
% av omsättningen 10,0 6,8 8,4
Personal 5 758 5 564 3% 5 712

Operativ miljö

Den stabila utvecklingen på energiservicemarknaden kompenserade delvis för den lägre marknadsaktiviteten inom ny utrustning under första kvartalet 2019. Förnybar energi fortsätter att ta marknadsandelar av icke flexibla termiska anläggningar, och energibolag uppdaterar sina strategier och investeringsplaner för att uppnå ambitiösa mål för utfasning av fossila bränslen. Att förstå denna övergång orsakar tillfälliga förseningar i investeringsbeslut relaterade till annat än förnybar teknik. Allteftersom omvandlingen av energimarknaden fortskrider väntas efterfrågan på flexibla kraftförsörjningslösningar öka tillsammans med den ökande användningen av förnybara energikällor. Tillväxtländer fortsätter att investera i ny basbelastningskapacitet för att stödja den ekonomiska tillväxten och åtgärda bristen på energi, men den makroekonomiska osäkerheten och valen i vissa viktiga länder bromsar beslutsfattandet. Marknadsaktiviteten inom service var stabil globalt sett, och kunderna fortsatte att visa intresse för långsiktiga serviceavtal.

En förbättrad orderingång inom utrustning under det sista kvartalet 2018, kombinerat med en något minskande global kraftverksmarknad backade upp Wärtsiläs marknadsandel i marknadssegmentet på upp till 500 MW. Wärtsiläs marknadsandel var 14% (13), medan den globala orderingången för kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen och har en effekt på upp till 500 MW minskade med 3% till 20,1 GW för de tolv månader som slutade i december 2018 (20,8 i slutet av september). De globala beställningarna inkluderar gasturbiner och Wärtsilä-motorer på över 5 MW. Uppgifterna kommer från McCoy Power Report.

Finansiell utveckling

Wärtsilä Energys orderingång uppgick till 494 miljoner euro (630) under rapportperioden januari-mars 2019, en minskning med 22% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,18 (1,41). Serviceorderingången ökade med 12% till 242 miljoner euro (216), medan utrustningsbeställningarna minskade med 39% till 252 miljoner euro (414).

Efterfrågan på både utrustning och service var störst i Nord- och Sydamerika samt i Asien. Utrustningsbeställningarna omfattade ett 132 MW flerbränslekraftverk till Bahamas. Servicebeställningarna inkluderade ett 5-årigt drifts- och underhållsavtal för ett nyinstallerat 145 MW kraftverk i Myanmar och ett 5-årigt livscykelavtal för ett 100 MW kraftverk i Bangladesh.

 

Orderingång Wärtsilä Energy
MW 1-3/2019 1-3/2018 Förändring 2018
Gas 518 429 21% 1 941
Olja 78 399 -81% 877
Förnybara 5 87
Orderingång totalt 595 833 -29% 2 905

Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 2.469 miljoner euro (2.672). Minskningen på 8% berodde främst på mindre efterfrågan på utrustning.

Omsättningen minskade med 7% till 418 miljoner euro (447) jämfört med motsvarande period året innan. Serviceomsättningen ökade med 12% till 203 miljoner euro (181), medan omsättningen för utrustning minskade med 19% till 215 miljoner euro (267).

Det jämförbara rörelseresultatet var 42 miljoner euro (31), dvs. 10,0% av omsättningen (6,8). Lönsamheten förbättrades tack vare ökningen i serviceomsättningen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?