Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegment: Wärtsilä Marine-affärsområdet

Inom marin- samt olje- och gasindustrin har inget annat företag ett bredare utbud av tekniskt avancerade, miljömässigt hållbara och ekonomiskt sunda lösningar. Wärtsilä leder branschens omvandling till ett smart marint ekosystem, där kommunikation i realtid och digitalisering av alla områden inom sjöfart och hamnverksamhet utnyttjas för att skapa långsiktigt värde för kunder och samarbetspartner. Med en integrerad produktportfölj bestående av kompletta livscykellösningar som stöds av marknadens mest omfattande servicenätverk, kan Wärtsilä optimera prestandan och uppnå de säkraste, smartaste, mest ekologiska och effektiva driftsprofilerna.

  • Orderingången ökade med 5% till 922 miljoner euro (877)
  • Omsättningen ökade med 18% till 733 miljoner euro (619)
  • Det jämförbara rörelseresultatet var 61 miljoner euro (57), dvs. 8,3% av omsättningen (9,3)
Nyckeltal
MEUR 1-3/2019 Justerat
1-3/2018
Förändring Justerat
2018
Orderingång 922 877 5% 3 945
varav service 412 449 -8% 1 747
Orderstock i slutet av perioden 3 861 2 818 37% 3 651
Omsättning 733 619 18% 2 815
varav service 370 355 4% 1 577
Orderingång i förhållande till omsättning 1,26 1,42 1,40
Rörelseresultat 55 55 0% 349
% av omsättningen 7,5 8,8 12,4
Jämförbart rörelseresultat 61 57 6% 380
% av omsättningen 8,3 9,3 13,5
Personal 13 467 12 618 7% 13 582

Operativ miljö

Under första kvartalet 2019 registrerades 227 kontrakt för nya fartyg (192). Marknadssentimentet inom gastankfartygssegmentet var fortsatt positivt tack vare den ökade efterfrågan på flytande naturgas (LNG) och de gynnsamma kort- och långsiktiga marknadstrenderna för renare bränslen. Marknadsförhållandena inom container-, tank- och bulklastfartyg påverkades negativt av den fortsatta osäkerheten i världshandeln. Orderaktiviteten var sund inom kryssningsfartygssegmentet tack vare behovet av modern kapacitet för att bemöta den förväntade tillväxten i antalet kryssningspassagerare. Inom färjesegmentet var investeringarna främst relaterade till förnyelse av flottan. Offshoremarknaden fortsatte att vara en utmaning på grund av de minskade investeringsbesluten, reaktiveringen av befintliga flottor och de nuvarande orderstocksvolymerna.

Tidsfristerna för den globala svavelgränsen 2020 närmar sig, och kravet på system för hantering av ballastvatten påverkar fartygsägare och operatörer. Osäkerheten om den framtida prissättningen och tillgången till kompatibla bränslen har lett till ett upptag av avgasreningsteknik.

Aktiviteten på marknaden för marinservice var solid. Efterfrågan på tjänster låg på en god nivå inom handelsfartygssegmentet, särskilt i undersegmentet för gastankfartyg. Offshoreservicemarknaden uppvisade vissa tecken på en ökad aktivitet tack vare möjligheter relaterade till en reaktivering av upplagda offshorestödfartyg.

Finansiell utveckling

Wärtsilä Marines orderingång för rapportperioden januari-mars 2019 uppgick till 922 miljoner euro (877), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,26 (1,42). Serviceorderingången minskade med 8% till 412 miljoner euro (449), medan utrustningsbeställningarna ökade med 19% till 511 miljoner euro (428).

Efterfrågan var störst inom handelsfartygssegmentet som inklusive både konventionella handelsfartyg och gastankfartyg stod för 52% och 36% av orderingången för utrustning respektive service. Utrustningsbeställningarna omfattade en integrerad propulsions- och lasthanteringslösning för ett LNG-tankfartyg som byggs på Hyundai Mipo Dockyard (HMD) i Sydkorea på uppdrag av Norgebaserade Knutsen OAS Shipping. Servicebeställningar inkluderade ett långsiktigt underhålls avtal med det japanska rederiet Tokyo LNG Tanker Co. Ltd, ett dotterbolag till Tokyo Gas. Verksamheten var också stark inom kryssnings- och färjesegmentet, där Wärtsilä tilldelades ett kontrakt för att leverera ett integrerat paket med produkter, system och lösningar till Wasalines nya, effektiva och miljömässigt hållbara RoPax-färja.

Orderstocken uppgick vid periodens slut till 3.861 miljoner euro (2.818), vilket är 37% högre än året innan främst tack vare den starka efterfrågan på avgasreningssystem.

Omsättningen ökade med 18% till 733 miljoner euro (619) jämfört med motsvarande period föregående år. Serviceomsättningen ökade med 4% till 370 miljoner euro (355), medan omsättningen för utrustning ökade med 38% till 363 miljoner euro (264).

Det jämförbara rörelseresultatet var 61 miljoner euro (57), dvs. 8,3% av omsättningen (9,3). Lönsamheten påverkades av den starka ökningen i utrustningsleveranser.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?