Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Januari – mars 2019

“Början på 2019 kännetecknades av tillväxt i omsättningen tack vare högre servicevolymer inom båda affärsområdena och en ökning av leveranserna av marinutrustning. Lönsamheten förbättrades till följd av en fördelaktigare försäljningsmix inom vår serviceverksamhet.”

Jaakko Eskola, koncernchef

Q1 Delårsrapport PDF

Tillväxt i omsättningen, god lönsamhetsutveckling

"Början på 2019 kännetecknades av tillväxt i omsättningen tack vare högre servicevolymer inom båda affärsområdena och en ökning av leveranserna av marinutrustning. Lönsamheten förbättrades till följd av en fördelaktigare försäljningsmix inom vår serviceverksamhet. Vi förväntar oss att omsättnings- och lönsamhetsutvecklingen koncentreras till slutet av året på grund av leveransernas timing och den förväntade realiseringen av besparingarna till följd av omstruktureringsprogrammet som tillkännagavs i januari.

Marinmarknadens återhämtningstakt är fortfarande långsam. Ändå ökade orderingången för Wärtsilä Marine-affärsområdet, främst till följd av den ökade efterfrågan inom gastankfartygssegmentet där vi fick flera order på gashanteringssystem och relaterad teknik. Trots denna positiva utveckling resulterade den minskade aktiviteten på energimarknaden i en nedgång i koncernens orderingång. De geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten fortsätter att påverka våra energikunders investeringsbenägenhet. Dessutom uppdaterar energibolag i västvärlden sina investeringsplaner i syfte att uppnå ambitiösa mål för att öka användningen av förnybara energikällor. Även om detta orsakar tillfälliga förseningar i beslutsfattandet är vi fortfarande väl positionerade för att dra nytta av övergången till koldioxidsnåla energikällor.

Vår nya organisationsstruktur som bildades kring två affärsområden med livscykelfokus infördes i början av året. Jag är glad över att kunna konstatera att vi redan har börjat se de första fördelarna med denna omorganisation i form av förbättrat internt samarbete när det gäller att utveckla och genomföra vårt kompletta livscykelutbud. Detta stärker ytterligare min övertygelse om att förändringen inte bara kommer att stärka våra partnerskap med kunderna, utan också stödja utvecklingen mot vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt."

Signature

Jaakko Eskola

Koncernchef

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande tolv månaderna väntas vara i linje med jämförelseperioden föregående år. Efterfrågan per affärsområde väntas vara följande:
  • Solid i Wärtsilä Marine-affärsområdet. Wärtsiläs efterfrågeutsikter för både tjänster och utrustning får stöd av en omfattande produktmix och bred täckning av segmentet, vilket begränsar effekten om marinmarknaden återhämtar sig långsammare än väntat.
  • Solid i Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av distribuerad och flexibel kraftförsörjningskapacitet. Trots detta fortsätter de geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten att påverka energikunders investeringsbenägenhet. Efterfrågeutsikterna för service backas upp av tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment samt av en god utveckling i orderboken.
Wärtsiläs nuvarande orderstock för leveranser 2019 är 3.287 miljoner euro (2.951). Leveranserna förväntas vara koncentrerade till andra halvåret.

Centralt under rapportperioden januari–mars 2019

  • Orderingången minskade med 6% till 1.416 miljoner euro (1.507)
  • Orderstocken ökade med 15% och uppgick till 6.330 miljoner euro (5.490) i slutet av perioden
  • Omsättningen ökade med 8% till 1.151 miljoner euro (1.066)
  • Orderingång i förhållande till omsättning var 1,23 (1,41)
  • Det jämförbara rörelseresultatet steg till 102 miljoner euro (88), dvs. 8,9% av omsättningen (8,3)
  • Resultatet per aktie var stabilt och uppgick till 0,10 euro (0,10)
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 35 miljoner euro (-42)
Nyckeltal
MEUR 1-3/2019 Justerat
1-3/2018
Förändring Justerat
2018
Orderingång 1 416 1 507 -6% 6 307
varav service 653 665 -2% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 330 5 490 15% 6 166
Omsättning 1 151 1 066 8% 5 174
varav service 573 535 7% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 1,23 1,41 1,22
Rörelseresultat¹ 91 85 8% 543
% av omsättningen 7,9 8,0 10,5
Jämförbart rörelseresultat 102 88 16% 577
% av omsättningen 8,9 8,3 11,2
Jämförbart justerat EBITA 113 98 15% 621
% av omsättningen 9,8 9,2 12,0
Resultat före skatter 78 76 3% 502
Resultat/aktie, EUR 0,10 0,10 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten 35 -42 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden2 658 438 333
Bruttoinvesteringar 23 37 306
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,21 0,14
Soliditet, % 39,6 42,9 44,4
Personal i slutet av perioden 19 225 18 182 6% 19 294
¹Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2019 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 11 miljoner euro (3).
²Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?