Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 1-3/2019 Justerat
1-3/2018
Förändring Justerat
2018
Orderingång 1 416 1 507 -6% 6 307
varav service 653 665 -2% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 330 5 490 15% 6 166
Omsättning 1 151 1 066 8% 5 174
varav service 573 535 7% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 1,23 1,41 1,22
Rörelseresultat¹ 91 85 8% 543
% av omsättningen 7,9 8,0 10,5
Jämförbart rörelseresultat 102 88 16% 577
% av omsättningen 8,9 8,3 11,2
Jämförbart justerat EBITA 113 98 15% 621
% av omsättningen 9,8 9,2 12,0
Resultat före skatter 78 76 3% 502
Resultat/aktie, EUR 0,10 0,10 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten 35 -42 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden2 658 438 333
Bruttoinvesteringar 23 37 306
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,21 0,14
Soliditet, % 39,6 42,9 44,4
Personal i slutet av perioden 19 225 18 182 6% 19 294
¹Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2019 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 11 miljoner euro (3).
²Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Från och med första kvartalet 2019 har Wärtsiläs finansiella rapportering ändrats för att återspegla den nya organisationsstrukturen. De två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, utgör de segment som rapporteras. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla denna förändring. Wärtsilä kommer dessutom att redovisa den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsetalen har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa nyckeltal presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?