Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten uppgick till 35 miljoner euro (-42) för rapportperioden januari-mars 2019. Rörelsekapitalet uppgick till 656 miljoner euro (726) i slutet av rapportperioden, en ökning med 75 miljoner euro från slutet av december 2018. De erhållna förskotten vid periodens utgång var 629 miljoner euro (582). I slutet av december 2018 uppgick förskotten till 584 miljoner euro. De likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 501 miljoner euro (282) och de outnyttjade kreditfaciliteterna till 640 miljoner euro (792). Under första kvartalet betalades en dividend på 0,24 euro per aktie (0,23, justerat till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emission år 2018) motsvarande totalt 142 miljoner euro (136). Den andra utdelningen av samma storlek kommer att utbetalas i september.

Wärtsilä hade en räntebärande skulder på totalt 1.162 miljoner euro (726) i slutet av mars 2019. Ökningen berodde till stor del på inkluderandet av leasingskulder på 207 miljoner euro i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. I slutet av december 2018 uppgick de räntebärande skulderna till 823 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de närmaste 12 månaderna var 115 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 1.047 miljoner euro. Räntebärande skulder netto uppgick till 658 miljoner euro (438). Nettoskuldsättningsgraden var 0,29 (0,21) och soliditeten 39,6% (42,9).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?