Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning och rörelseresultat

Wärtsiläs omsättning för rapportperioden januari-mars 2019 ökade med 8% till 1.151 miljoner euro (1.066) jämfört med motsvarande period året innan. Wärtsilä Marine svarade för 64% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 36%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 7% till 573 miljoner euro (535). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 5%. Av Wärtsiläs omsättning var ca 65% denominerad i euro, 18% i US-dollar, medan resten var fördelad mellan flera valutor.

Rörelseresultatet uppgick till 91 miljoner euro (85), vilket motsvarar 7,9% av omsättningen (8,0). Det jämförbara rörelseresultatet var 102 miljoner euro (88), dvs. 8,9% av omsättningen (8,3). Lönsamheten förbättrades främst till följd av en fördelaktigare mix inom serviceomsättningen. Jämförelsestörande poster inkluderade kostnader för omstruktureringsprogrammen på 11 miljoner euro (3). Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 61 miljoner euro (57) eller 8,3% av omsättningen (9,3), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 42 miljoner euro (31), dvs. 10,0% av omsättningen (6,8). Det jämförbara justerade EBITA-resultatet var 113 miljoner euro (98), dvs. 9,8% av omsättningen (9,2). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 11 miljoner euro (10).

De finansiella posterna uppgick till -13 miljoner euro (-9). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-2). Resultatet före skatt uppgick till 78 miljoner euro (76). Skatterna uppgick till 19 miljoner euro (19), vilket innebär en effektiv skattesats på 24,8% (24,5). Resultatet per aktie var 0,10 euro (0,10) och eget kapital per aktie var 3,79 euro (3,62). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,2% (19,7). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,5% (17,6).

 

 

Omsättning och rörelseresultat per rapporteringssegment
MEUR 1-3/2019 Justerat
1-3/2018
Förändring Justerat
2018
Omsättning 1 151 1 066 8% 5 174
Marine 733 619 18% 2 815
Energy 418 447 -7% 2 359
Rörelseresultat 91 85 8% 543
Marine 55 55 0% 349
Energy 36 30 20% 194
Rörelseresultat, % av omsättningen 7,9 8,0 10,5
Marine 7,5 8,8 12,4
Energy 8,7 6,8 8,2
Jämförbart rörelseresultat 102 88 16% 577
Marine 61 57 6% 380
Energy 42 31 36% 197
Jämförbart rörelseresultat, % av omsättningen 8,9 8,3 11,2
Marine 8,3 9,3 13,5
Energy 10,0 6,8 8,4

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?