Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Balansräkning i sammandrag
MEUR31.3.201931.3.201831.12.2018
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar1 7691 5861 747
Materiella tillgångar321346324
Nyttjanderättstillgångar206
Innehav i intresse- och samföretag676866
Övriga placeringar171316
Uppskjuten skattefordran138120129
Övriga fordringar6810986
Anläggningstillgångar totalt2 5862 2422 369
Omsättningstillgångar
Varor i lager1 2511 1681 165
Övriga fordringar1 9991 9412 038
Likvida medel501282487
Omsättningstillgångar totalt3 7513 3913 690
Tillgångar totalt6 3375 6326 059
Eget kapital
Aktiekapital336336336
Övrigt eget kapital1 9091 8092 082
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare2 2442 1452 418
Innehav utan bestämmande inflytande142214
Eget kapital totalt2 2592 1672 432
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder1 047623748
Uppskjuten skatteskuld10310499
Övriga skulder234270245
Långfristiga skulder totalt1 3849971 092
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder11510374
Övriga skulder2 5792 3652 461
Kortfristiga skulder totalt2 6942 4682 535
Skulder totalt4 0783 4653 627
Eget kapital och skulder totalt6 3375 6326 059

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?