Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR1–3/20191–3/20182018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat5957386
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar4130130
Finansiella intäkter och kostnader13939
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter-8-26
Resultatandel i intresse- och samföretag-3-13
Inkomstskatter1919116
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflödet-7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital124112625
Förändring av rörelsekapital-48-108-35
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter764589
Finansiella poster och skatter-41-46-119
Rörelseverksamhetens kassaflöde35-42470
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv-20-196
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar-13-17-99
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar254
Kassaflöde från övriga investeringar1
Investeringarnas kassaflöde-12-37-240
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån150125279
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar-35-15-84
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar2-2-39
Betalda dividender-131-126-274
Finansieringens kassaflöde-14-17-118
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-)10-96112
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början487379379
Kursdifferenser4-3-5
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut501282487

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?