Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leasingavtal
MEUR 31.3.2019
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 203
Kursdifferenser 2
Avskrivningar och nedskrivningar -10
Minskning och omgrupperingar 1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 195
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 12
Ökning 1
Avskrivningar och nedskrivningar -1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 11
Leasingskulder
Bokvärde 1.1. 215
Kursdifferenser 2
Ökning 1
Räntekostnader 1
Betalningar -12
Övriga justeringar -1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 207
MEUR 1–3/2019
Belopp redovisade i resultaträkningen
Avskrivningar och nedskrivningar -12
Räntekostnader -1
Kostnader - kortfristiga leasingavtal -9
Kostnader - leasingavtal av lågt värde -2
Kostnader - variabla leasingavgifter 1

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?