Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
1–3/2019 1–3/2018 2018
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,10 0,10 0,65
Eget kapital/aktie, euro 3,79 3,62 4,09
Soliditet, % 39,6 42,9 44,4
Nettoskuldsättningsgrad 0,29 0,21 0,14
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,2 19,7 18,1
Avkastning på eget kapital (ROE), % 17,5 17,6 16,1
Ökningen i de räntebärande skulderna som hänför sig till redovisningen av leasingavtal enligt IFRS 16 påverkar nyckeltalen soliditet samt nettoskuldsättningsgrad.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?