Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
MEUR1–3/20191–3/20182018
Rapporteringsperiodens resultat5957386
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder-1-3
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt-1-4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare36-4-23
för innehav utan bestämmande inflytande-1
Intresse- och samföretag, andel av övrigt totalresultat1-1-1
Kassaflödessäkring1915-26
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen-4-25
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt527-45
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter527-48
Rapporteringsperiodens totalresultat11164338
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare11165338
Innehav utan bestämmande inflytande-1
11164338

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?