Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
MEUR1–3/20191–3/20182018
Omsättning1 1511 0665 174
Övriga intäkter17780
Kostnader-1 035-960-4 595
Avskrivningar och nedskrivningar-41-30-130
Resultatandel i intresse- och samföretag313
Rörelseresultat9185543
Finansiella intäkter och kostnader-13-9-40
Resultat före skatter7876502
Inkomstskatter-19-19-116
Rapporteringsperiodens resultat5957386
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare5958386
Innehav utan bestämmande inflytande-11
5957386
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro0,100,100,65

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?