Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Spänningarna i världshandeln och den makroekonomiska osäkerheten fortsätter att vara ett bekymmer inom marinindustrin, vilket kan minska efterfrågan, särskilt i tank-, bulklast- och containerfartygssegmenten. Offshoresegmentet är fortfarande en utmaning på grund av överkapacitet och den volatila utvecklingen i oljepriset. Klimatförändringarna kräver ökade ansträngningar för att minska utsläppen inom sjöfart. Efterlevnaden av miljöbestämmelser och det potentiella införandet av nya bestämmelser är dock fortfarande en källa till osäkerhet.

På kraftförsörjningsmarknaden är den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet fortfarande de främsta riskerna för efterfrågeutvecklingen. De geopolitiska spänningarna och handelshindren, liksom betydande valutafluktuationer, kan resultera i att investeringsbesluten skjuts upp. Dessutom orsakar val en tillfällig inbromsning av verksamheten i vissa länder. Prispressen till följd av det rådande konkurrensläget är fortfarande en riskfaktor.

En effektiv hantering av cyberrisker blir allt viktigare eftersom cybersäkerhet har blivit avgörande för driften och hanteringen av många säkerhets- och skyddssystem inom sjöfart liksom den växande betydelsen av energihanteringssystem som den ökande användningen av förnybara energikällor medför. Wärtsilä betonar en helhetssyn på hanteringen av cybersäkerhet och fysisk säkerhet i sin interna verksamhet och sitt utbud till kunder. Företagets cybersäkerhetsteam utför sina operativa aktiviteter samt styrnings- och efterlevnadsaktiviteter i enlighet med IEC62443- och ISO 27k-protokollen. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, detektering, en säker utveckling av programvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor.

Koncernen är svarande i ett antal rättsfall som har uppstått ur eller är relaterade till den löpande verksamheten. Dessa fall handlar främst om avtal och annat ansvar, anställningsförhållanden, egendomsskador och regleringsfrågor. Det ställs tidvis krav på koncernen som gäller olika belopp och har varierande substans. Det finns för närvarande en ovanligt stor fordran. Det är koncernens policy att tillhandahålla belopp som hänför sig till fordringarna samt för tvister och skiljeförfarande när ett negativt utfall är sannolikt och storleken på förlusten rimligen kan uppskattas.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?