Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegmentet Wärtsilä Energy-affärsområdet

Wärtsilä Energy leder omvandlingen mot en framtid som till 100% fungerar med förnybar energi. I egenskap av en integratör av energisystem förstår vi, konstruerar, tillverkar och servar optimala kraftförsörjningssystem för framtida generationer. Wärtsiläs lösningar ger flexibilitet som möjliggör integration av förnybara energikällor och garanterar kraftförsörjningssystemens tillförlitlighet. Vårt utbud omfattar motorbaserade flexibla kraftverk – inklusive system för flytande gas – hybrid solkraftverk, energihanteringssystem samt lagrings- och integrationslösningar. Vi stöder våra kunder under deras installationers livscykel genom tjänster som ökar effektiviteten och garanterar prestandan.

  • Den utmanande efterfrågemiljön påverkade orderingången för utrustning
  • Lönsamheten under januari-juni stöddes av ökad serviceomsättning
Nyckeltal
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring 2018
Orderingång 441 526 -16% 935 1 155 -19% 2 362
varav service 209 166 25% 450 382 18% 851
Orderstock i slutet av perioden 2 496 2 660 -6% 2 515
Omsättning 416 561 -26% 834 1 008 -17% 2 359
varav service 203 193 5% 406 373 9% 842
Orderingång i förhållande till omsättning 1,06 0,94 1,12 1,15 1,00
Rörelseresultat 35 57 -38% 71 87 -18% 194
% av omsättningen 8,4 10,1 8,5 8,6 8,2
Jämförbart rörelseresultat 37 58 -37% 79 89 -12% 197
% av omsättningen 8,9 10,4 9,4 8,8 8,4
Personal i slutet av perioden 5 641 5 622 0% 5 712
Orderingång Wärtsilä Energy
MW 4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring 2018
Gas 289 487 -41% 807 916 -12% 1 941
Olja 36 279 -87% 114 678 -83% 877
Förnybara 30 42 -29% 30 42 -29% 87
Orderingång totalt 355 808 -56% 950 1 636 -42% 2 905

Operativ miljö

Tillväxten på energiservicemarknaden kompenserade delvis för den lägre aktiviteten inom ny utrustning under första halvåret 2019. Förnybara energikällor fortsätter att ta marknadsandelar av oflexibla termiska anläggningar. Elbolag i hela världen uppdaterar sina strategier för att uppnå ambitiösa mål för utfasning av fossila bränslen, vilket orsakar förseningar i investeringsbesluten bortom förnybar teknik. I takt med att energiomställningen fortskrider väntas efterfrågan på flexibla kraftlösningar växa tillsammans med den ökande användningen av förnybara energikällor. På tillväxtmarknaderna finns det ett fortsatt behov av ny basbelastningskapacitet för att stödja ekonomisk tillväxt och förebygga elavbrott. Den makroekonomiska osäkerheten bromsar dock beslutsfattandet. Efterfrågan på service på energimarknaden ökade och kunderna fortsatte att visa intresse för långfristiga serviceavtal.

Wärtsiläs marknadsandel inom marknadssegmentet på upp till 500 MW ökade något till 15% (14), medan den globala orderingången för kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minskade med 12% till 17,6 GW under den tolvmånadersperiod som slutade i mars 2019 (20,1 i slutet av december). De globala beställningarna omfattar order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Uppgifterna samlas in från McCoy Power Report.

Finansiell utveckling

Wärtsilä Energys orderingång under andra kvartalet uppgick till 441 miljoner euro (526), en minskning med 16% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,06 (0,94). Orderingången för service ökade med 25% till 209 miljoner euro (166), medan orderingången för utrustning minskade med 35% till 232 miljoner euro (360).

Efterfrågan på både ny utrustning och service var störst i Asien samt Nord- och Sydamerika. Orderingången för utrustning under andra kvartalet omfattade ett 200 MW flerbränslekraftverk till Kambodja för att stabilisera elnätet och dess tillförlitlighet samt för att möjliggöra en ökande nivå av förnybar energiintegration i systemet. Orderingången för service omfattade ett 7-årigt underhålls- och driftsavtal samt operativ rådgivning för två kraftverk i Bangladesh med en total kapacitet på 464 MW.

Omsättningen för andra kvartalet minskade med 26% till 416 miljoner euro (561) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 5% till 203 miljoner euro (193), medan omsättningen för utrustning minskade med 42% till 213 miljoner euro (368). Det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var 37 miljoner euro (58), dvs. 8,9% av omsättningen (10,4).

Orderingången under januari-juni uppgick till 935 miljoner euro (1.155), en minskning med 19% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,12 (1,15). Orderingången för service ökade med 18% till 450 miljoner euro (382), medan orderingången för utrustning minskade med 37% till 484 miljoner euro (773). Orderstocken i slutet av juni minskade med 6% till 2.496 miljoner euro (2.660) till följd av lägre efterfrågan på utrustning.

Omsättningen för januari-juni minskade med 17% till 834 miljoner euro (1.008) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 9% till 406 miljoner euro (373), medan längre leveranstider ledde till att omsättningen för utrustning minskade med 33% till 428 miljoner euro (635). Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 79 miljoner euro (89), dvs. 9,4% av omsättningen (8,8). Lönsamheten förbättrades tack vare den ökade serviceomsättningen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?