Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegmentet Wärtsilä Marine-affärsområdet

Inom marin- samt olje- och gasindustrin har inget annat företag ett bredare utbud av tekniskt avancerade, miljömässigt hållbara och ekonomiskt sunda lösningar. Vi leder branschens omvandling mot ett smart marint ekosystem, där kommunikation i realtid och digitalisering av alla aspekter av sjöfart och hamnverksamhet utnyttjas för att skapa långsiktigt värde för våra kunder och partner. Med en integrerad produktportfölj bestående av kompletta livscykellösningar som stöds av marknadens mest omfattande servicenät, kan vi optimera prestandan och uppnå de säkraste, smartaste, mest ekologiska och effektiva driftsprofilerna.

  • Orderingången för perioden januari-juni stöddes av en gynnsam fartygsordermix, trots nedgången i totala fartygsorder
  • Lönsamheten påverkades av den högre proportionella andelen utrustningsleveranser
Nyckeltal
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring 2018
Orderingång 936 1 027 -9% 1 859 1 905 -2% 3 945
varav service 413 426 -3% 825 875 -6% 1 747
Orderstock i slutet av perioden 3 974 3 244 23% 3 651
Omsättning 801 685 17% 1 534 1 304 18% 2 815
varav service 409 389 5% 778 744 5% 1 577
Orderingång i förhållande till omsättning 1,17 1,50 1,21 1,46 1,40
Rörelseresultat 61 54 13% 116 109 7% 349
% av omsättningen 7,6 7,9 7,6 8,3 12,4
Jämförbart rörelseresultat 76 64 19% 137 121 13% 380
% av omsättningen 9,5 9,4 8,9 9,3 13,5
Personal i slutet av perioden 13 598 13 609 0% 13 582

 

Operativ miljö

Under första halvåret 2019 registrerades 420 kontrakt på nybyggen (472). Den avtagande globala ekonomin, handelsspänningarna och de högre priserna på nybyggen resulterade i låg orderaktivitet på container-, tank- och bulklastfartygsmarknaden. Orderingången var fortsatt god inom gastankfartyg tack vare den ökade efterfrågan på flytande naturgas (LNG), stabiliserande fraktpriser, den förväntade ökningen i sjötransporter av LNG och trenden mot renare bränslen. Behovet av modern kapacitet för att möta den förväntade tillväxten i passagerarvolymer fortsatte att stödja verksamheten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, och kunderna visar ett ökat intresse för fördelarna med uppkoppling och databaserade lösningar. Förhållandena på marknaden för offshorenybyggen belastades fortfarande av överkapacitet, volatila oljepriser och konkurrens från landbaserad skifferolja.

Ikraftträdandet av det globala svaveltaket 2020 närmar sig. Även om den nuvarande prissättningen och tillgången till kompatibla bränslen stöder investeringar i skrubberteknik, har osäkerheten kring den framtida utvecklingen och avgasreningssystemens begränsade leveranskapacitet för detta år skjutit upp beslutsfattandet hos vissa kunder.

Verksamheten på den marina servicemarknaden förbättrades något under januari-juni 2019. Inom den marina offshoresektorn finns vissa positiva tecken på en gradvis aktivering av nyare offshorestödfartyg som tagits ur drift. Efterfrågan på tjänster inom de konventionella handels- och gastransportsegmenten fortsatte att vara på en god nivå.

Finansiell utveckling

Wärtsilä Marines orderingång för andra kvartalet minskade med 9% till 936 miljoner euro (1.027) jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången i förhållande till omsättning var 1,17 (1,50). Orderingången för service minskade med 3% till 413 miljoner euro (426), medan orderingången för utrustning minskade med 13% till 523 miljoner euro (601) på grund av färre beställningar på skrubbersystem. Efterfrågan var störst i handelsfartygssegmentet, som, inklusive både konventionella handelsfartyg och gastankfartyg, stod för 40% och 38% av orderingången för utrustning respektive service. Orderaktiviteten var på en fortsatt god nivå även inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor.

Omsättningen för andra kvartalet ökade med 17% till 801 miljoner euro (685) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 5% till 409 miljoner euro (389), medan omsättningen för utrustning ökade med 32% till 392 miljoner euro (296). Det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var 76 miljoner euro (64), dvs. 9,5% av omsättningen (9,4).

Orderingången för januari-juni minskade med 2% till 1.859 miljoner euro (1.905). Orderingång i förhållande till omsättning var 1,21 (1,46). Orderingången för service minskade med 6% till 825 miljoner euro (875), medan orderingången för utrustning var stabil och uppgick till 1.034 miljoner euro (1.030). Orderstocken uppgick i slutet av juni till 3.974 miljoner euro (3.244), vilket är 23% högre än året innan tack vare den starka efterfrågan på avgasreningssystem under 2018.

Omsättningen för januari-juni ökade med 18% till 1.534 miljoner euro (1.304) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 5% till 778 miljoner euro (744), medan omsättningen för utrustning ökade med 35% till 756 miljoner euro (560). Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 137 miljoner euro (121), dvs. 8,9% av omsättningen (9,3). Lönsamheten påverkades av den högre proportionella andelen av utrustningsleveranser.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?