Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Halvårsrapport

Wärtsilä Oyj Abp Halvårsrapport

Januari – juni 2019

“Medan första halvåret 2019 präglades av stabil utveckling i vår omsättning och lönsamhet, belastade lägre utrustningsvolymer inom Energy-affärsverksamheten samt en ogynnsam projekt- och utrustningsmix andra kvartalets resultat.”

Jaakko Eskola, koncernchef

Halvårsrapport PDF

Omsättningens utveckling stabil, lönsamheten för utrustning utmanande

"Medan första halvåret 2019 präglades av stabil utveckling i vår omsättning och lönsamhet, belastade lägre utrustningsvolymer inom Energy-affärsverksamheten samt en ogynnsam projekt- och utrustningsmix andra kvartalets resultat.

Orderingången för de första sex månaderna var lägre än föregående år, vilket till stor del berodde på den fortsatta makroekonomiska och geopolitiska osäkerheten som har förlängt kundernas beslutsfattande inom energibranschen. Orderingången inom Marine-affärsverksamheten var stabil under samma period, då nybyggen har gynnat de mer specialiserade fartygssegmenten. Osäkerheten kring bränsleprisernas utveckling har dock minskat antalet order på avgasreningssystem, vilket i kombination med farhågor relaterade till lägre totala fartygsorder, har föranlett oss att sänka våra utsikter för efterfrågan på marinlösningar för de kommande tolv månaderna. Utsikterna för energimarknaden har också sänkts, eftersom marknadsläget väntas förbli utmanande. I motsats till de svagare efterfrågetrenderna på utrustningsmarknaden är jag glad över att kunna konstatera att tillväxten inom den servicerelaterade omsättningen har fortsatt inom båda affärsområdena under andra kvartalet.

Orderstockens fördelning tyder på fortsatta volymrelaterade utmaningar under de kommande månaderna. Leveranserna under fjärde kvartalet väntas däremot vara ovanligt starka. Framgångsrika leveranser, genomförandet av den pågående omstruktureringen och slutförandet av vissa kraftverkskontrakt kommer att vara centralt för vårt finansiella resultat i år.

Om vi ser bortom 2019 har vi bra möjligheter att dra nytta av efterfrågan på energieffektivitet och övergången till koldioxidsnåla energikällor inom våra båda slutmarknader. Vi är fortsatt fokuserade på att förbättra vår operativa effektivitet och leverera ett ökat livscykelvärde för att ytterligare stärka vår konkurrensposition."
Signature

Jaakko Eskola

Koncernchef

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna (tidigare i linje med). Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:
 • Dämpad inom Wärtsilä Marine-affärsverksamheten. Efterfrågeutsikterna har nedgraderats från solid på grund av minskade fartygsbeställningar och en förväntad nedgång i efterfrågan på avgasreningslösningar efter fjolårets exceptionellt höga nivå. Aktiviteten på den marina servicemarknaden väntas fortsätta.
 • Dämpad inom Wärtsilä Energy-affärsverksamheten. Efterfrågeutsikterna har nedgraderats från solid. Inom energiindustrin är marknadsförhållandena utmanande på grund av geopolitiska risker och ekonomisk osäkerhet som fortsätter att påverka kundernas investeringsbenägenhet. Efterfrågan på kraftverksservice väntas förbli sund.
Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 2.613 miljoner euro (2.336). Leveranserna väntas infalla främst under fjärde kvartalet.

Centralt under andra kvartalet 2019

 • Orderingången minskade med 11% till 1.377 miljoner euro (1.553)
 • Omsättningen minskade med 2% till 1.217 miljoner euro (1.246)
 • Orderingång i förhållande till omsättning uppgick till 1,13 (1,25)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk med 8% till 113 miljoner euro (123), dvs. 9,3% av omsättningen (9,8)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,11 euro (0,13)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -37 miljoner euro (41)

Centralt under rapportperioden januari–juni 2019

 • Orderingången minskade med 9% till 2.793 miljoner euro (3.060)
 • Orderstocken ökade med 10% och uppgick till 6.470 miljoner euro (5.904) i slutet av perioden
 • Omsättningen ökade med 2% till 2.368 miljoner euro (2.312)
 • Orderingång i förhållande till omsättning uppgick till 1,18 (1,32)
 • Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 2% till 215 miljoner euro (211), dvs. 9,1% av omsättningen (9,1)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,21 euro (0,22)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten var stabilt och uppgick till -2 miljoner euro (-1)
Nyckeltal
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring 2018
Orderingång 1 377 1 553 -11% 2 793 3 060 -9% 6 307
varav service 622 592 5% 1 275 1 258 1% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 470 5 904 10% 6 166
Omsättning 1 217 1 246 -2% 2 368 2 312 2% 5 174
varav service 612 582 5% 1 184 1 117 6% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 1,13 1,25 1,18 1,32 1,22
Rörelseresultat 96 111 -13% 187 196 -4% 543
% av omsättningen 7,9 8,9 7,9 8,5 10,5
Jämförbart rörelseresultat1 113 123 -8% 215 211 2% 577
% av omsättningen 9,3 9,8 9,1 9,1 11,2
Jämförbart justerat EBITA2 123 134 -8% 236 232 2% 621
% av omsättningen 10,1 10,7 10,0 10,0 12,0
Resultat före skatter 83 102 -18% 162 178 -9% 502
Resultat/aktie, EUR 0,11 0,13 0,21 0,22 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten -37 41 -2 -1 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden3 746 642 333
Bruttoinvesteringar 54 232 306
Nettoskuldsättningsgrad 0,33 0,29 0,14
Soliditet, % 40,5 41,7 44,4
Personal i slutet av perioden 19 239 19 231 0% 19 294
1Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2019 omfattade kostnader huvudsakligen för omstruktureringsprogram på 17 miljoner euro (12). Jämförelsestörande poster i januari-juni uppgick till 28 miljoner euro (15).
2Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
3Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Wärtsiläs finansiella rapportering har ändrats för att återspegla dess nya organisationsstruktur, som infördes i början av 2019. De två affärsområdena Wärtsilä Marine Business och Wärtsilä Energy Business utgör de rapporterade segmenten. Wärtsilä redovisar även den servicerelaterade orderingången och nettoomsättningen för de två segmenten. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla dessa förändringar. Inom Wärtsilä Marine Business har orderingången och nettoomsättningen för eftermontering av skrubbrar överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa prestationssiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa prestationssiffror presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i denna delårsrapport.

Anteckningen

Skapa en anteckning?