Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Jaakko Eskola, koncernchef

"Medan första halvåret 2019 präglades av stabil utveckling i vår omsättning och lönsamhet, belastade lägre utrustningsvolymer inom Energy-affärsverksamheten samt en ogynnsam projekt- och utrustningsmix andra kvartalets resultat.

Orderingången för de första sex månaderna var lägre än föregående år, vilket till stor del berodde på den fortsatta makroekonomiska och geopolitiska osäkerheten som har förlängt kundernas beslutsfattande inom energibranschen. Orderingången inom Marine-affärsverksamheten var stabil under samma period, då nybyggen har gynnat de mer specialiserade fartygssegmenten. Osäkerheten kring bränsleprisernas utveckling har dock minskat antalet order på avgasreningssystem, vilket i kombination med farhågor relaterade till lägre totala fartygsorder, har föranlett oss att sänka våra utsikter för efterfrågan på marinlösningar för de kommande tolv månaderna. Utsikterna för energimarknaden har också sänkts, eftersom marknadsläget väntas förbli utmanande. I motsats till de svagare efterfrågetrenderna på utrustningsmarknaden är jag glad över att kunna konstatera att tillväxten inom den servicerelaterade omsättningen har fortsatt inom båda affärsområdena under andra kvartalet.

Orderstockens fördelning tyder på fortsatta volymrelaterade utmaningar under de kommande månaderna. Leveranserna under fjärde kvartalet väntas däremot vara ovanligt starka. Framgångsrika leveranser, genomförandet av den pågående omstruktureringen och slutförandet av vissa kraftverkskontrakt kommer att vara centralt för vårt finansiella resultat i år.

Om vi ser bortom 2019 har vi bra möjligheter att dra nytta av efterfrågan på energieffektivitet och övergången till koldioxidsnåla energikällor inom våra båda slutmarknader. Vi är fortsatt fokuserade på att förbättra vår operativa effektivitet och leverera ett ökat livscykelvärde för att ytterligare stärka vår konkurrensposition."

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?