Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring 2018
Orderingång 1 377 1 553 -11% 2 793 3 060 -9% 6 307
varav service 622 592 5% 1 275 1 258 1% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 470 5 904 10% 6 166
Omsättning 1 217 1 246 -2% 2 368 2 312 2% 5 174
varav service 612 582 5% 1 184 1 117 6% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 1,13 1,25 1,18 1,32 1,22
Rörelseresultat 96 111 -13% 187 196 -4% 543
% av omsättningen 7,9 8,9 7,9 8,5 10,5
Jämförbart rörelseresultat1 113 123 -8% 215 211 2% 577
% av omsättningen 9,3 9,8 9,1 9,1 11,2
Jämförbart justerat EBITA2 123 134 -8% 236 232 2% 621
% av omsättningen 10,1 10,7 10,0 10,0 12,0
Resultat före skatter 83 102 -18% 162 178 -9% 502
Resultat/aktie, EUR 0,11 0,13 0,21 0,22 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten -37 41 -2 -1 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden3 746 642 333
Bruttoinvesteringar 54 232 306
Nettoskuldsättningsgrad 0,33 0,29 0,14
Soliditet, % 40,5 41,7 44,4
Personal i slutet av perioden 19 239 19 231 0% 19 294
1Jämförelsestörande poster under andra kvartalet 2019 omfattade kostnader huvudsakligen för omstruktureringsprogram på 17 miljoner euro (12). Jämförelsestörande poster i januari-juni uppgick till 28 miljoner euro (15).
2Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
3Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Från och med det första kvartalet har Wärtsiläs finansiella rapportering ändrats för att återspegla dess nya organisationsstruktur, som infördes i början av 2019. De två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, utgör de segment som rapporteras. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla dessa förändringar. Wärtsilä redovisar även den servicerelaterade orderingången och nettoomsättningen för de två segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa nyckeltal presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i slutet av denna delårsrapport.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?