Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Balansräkning i sammandrag
MEUR30.6.201930.6.201831.12.2018
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar1 7451 7761 747
Materiella tillgångar318345324
Nyttjanderättstillgångar205
Innehav i intresse- och samföretag637266
Övriga placeringar171616
Uppskjuten skattefordran133120129
Övriga fordringar6611686
Anläggningstillgångar totalt2 5472 4472 369
Omsättningstillgångar
Varor i lager1 3721 2661 165
Övriga fordringar1 8971 9482 038
Likvida medel383245487
Omsättningstillgångar totalt3 6513 4603 690
Tillgångar totalt6 1985 9066 059
Eget kapital
Aktiekapital336336336
Övrigt eget kapital1 9371 8712 082
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare2 2732 2072 418
Innehav utan bestämmande inflytande132014
Eget kapital totalt2 2862 2282 432
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder1 034758748
Uppskjuten skatteskuld9011499
Övriga skulder238292245
Långfristiga skulder totalt1 3621 1641 092
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder9813574
Övriga skulder2 4512 3802 461
Kortfristiga skulder totalt2 5492 5152 535
Skulder totalt3 9123 6793 627
Eget kapital och skulder totalt6 1985 9066 059

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?