Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR1–6/20191–6/20184–6/20194–6/20182018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat1211326275386
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar83614231130
Finansiella intäkter och kostnader251713839
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter-11-1-2-26
Resultatandel i intresse- och samföretag1-61-4-13
Inkomstskatter40462128116
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflödet-1-1-7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital260250136138625
Förändring av rörelsekapital-155-185-107-77-35
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter104662861589
Finansiella poster och skatter-106-66-66-21-119
Rörelseverksamhetens kassaflöde-2-1-3741470
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv-3-197-4-177-196
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar-37-33-24-16-99
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar254
Kassaflöde från övriga investeringar1
Investeringarnas kassaflöde-39-230-28-193-240
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån150279154279
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar-66-54-32-39-84
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar-87-99-39
Betalda dividender-141-136-10-10-274
Finansieringens kassaflöde-6597-51114-118
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-)-106-134-116-38112
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början487379501282379
Kursdifferenser2-1-22-5
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut383245383245487

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?