Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
MEUR1–6/20191–6/20184–6/20194–6/20182018
Rapporteringsperiodens resultat1211326275386
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder-1-1-3
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt-1-1-4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare91-285-23
för innehav utan bestämmande inflytande-1
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat-1-1-21-1
Kassaflödessäkring13-6-6-20-26
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen-2335
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt19-5-33-12-45
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter18-5-34-12-48
Rapporteringsperiodens totalresultat1391272863338
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare1391282963338
Innehav utan bestämmande inflytande-1
1391272863338

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?