Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
MEUR1–6/20191–6/20184–6/20194–6/20182018
Omsättning2 3682 3121 2171 2465 174
Övriga intäkter321615980
Kostnader-2 129-2 077-1 093-1 117-4 595
Avskrivningar och nedskrivningar-83-61-42-31-130
Resultatandel i intresse- och samföretag-16-1413
Rörelseresultat18719696111543
Finansiella intäkter och kostnader-25-17-13-8-40
Resultat före skatter16217883102502
Inkomstskatter-40-46-21-28-116
Rapporteringsperiodens resultat1211326275386
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare1221336275386
Innehav utan bestämmande inflytande-11
1211326275386
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro0,210,220,110,130,65

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?