Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs halvårsrapport 2019

Denna halvårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Delårsrapportering). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2018 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

Segmentinformation

Från och med den 1 januari 2019 är Wärtsilä indelad i två affärsområden, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet enligt de två viktigaste kundmarknaderna. Verksamheten omfattar både försäljning av ny utrustning och tjänster för deras respektive marknader. Den nya organisationsstrukturen gör det möjligt för Wärtsilä att påskynda tillväxten och genomföra strategierna Smart Marine och Smart Energy. Att integrera nya produkter och service ökar kundernas värde genom starkare fokus på kompletta livscykellösningar anpassade till specifika marknadsbehov. Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet utgör Wärtsiläs operativa och rapporterbara segment.

Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker) är bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Han får stöd i sitt beslutsfattande av styrelsen och i vissa fall direktionen.

Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet leds av direktörer, och respektive affärsområde stöds av en ledningsgrupp. Diskret finansiell information om affärsområdena tillhandahålls koncernchefen som stöd för beslutsfattandet. Segmentinformationen som Wärtsilä presenterar återspeglar den interna rapporteringen till ledningen. Segmentinformationen rapporteras på rörelseresultatsnivå, eftersom poster under rörelseresultatet inte allokeras till segmenten.

Intern försäljning mellan segmenten redovisas inte i ledningens rapportering, intäkter och kostnader för försäljning redovisas direkt till respektive kundprojekt och -order. De främsta faktorerna som påverkar fördelningen av indirekta och administrativa kostnader till segmenten är omsättning och personalantal. Enligt ledningen är dessa fördelningsprinciper de mest ändamålsenliga att återspegla de kostnader som varje segment bär. Fördelningsprinciperna granskas regelbundet.

Wärtsilä Energy-affärsområdet

Wärtsilä Energy leder övergången till en framtid som helt bygger på förnybar energi. Som en energisystemintegratör förstår, konstruerar, bygger och servar Wärtsilä optimala kraftförsörjningssystem för kommande generationer. Dess utbud omfattar flexibla interna förbränningsmotorbaserade kraftverk, hybridsolkraftverk, energilagring och integrationslösningar samt gas till kraftförsörjningssystem. Wärtsilä stöder sina kunder under anläggningarnas hela livscykel med service som möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda.

Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment på energimarknaden är energibolag, oberoende kraftproducenter och industrikunder. Wärtsiläs energilösningar används i ett stort antal tillämpningar. Dessa inkluderar kraftverk för basbelastning, nätstabilitet, toppbelastning och efterföljande belastning samt integration av vind- och solenergi. Wärtsilä förser sina kunder med omfattande kunskap om energisystem, inklusive helt integrerade tillgångar och programvara, som kompletteras med värdeskapande livscykeltjänster.

Wärtsilä Marine-affärsområdet

Wärtsiläs mål är att leda branschens omvandling mot ett Smart Marine Ekosystem. Som en ledande leverantör av innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin, strävar Wärtsilä Marine efter att utveckla nya kundvärden genom uppkoppling, digitalisering och smart teknik.

Wärtsilä tillhandahåller marina kraftförsörjningslösningar, processlösningar och lösningar för färdplanering, som stöds av ett brett utbud av tjänster, från reservdelsleveranser till optimering av kundernas verksamhet, prestationsgarantier och cyberunderrättelse- och incidentstöd.

Marine Power Solutions Processing Solutions Voyage Solutions
· Kraftförsörjning · Lösningar för vatten- · Automation, navigation och
· Motorkonversioner och avfallshantering kommunikation
· Propulsion · Gaslösningar för sjö- och · Simulerings- och utbildningslösningar
· Avgasrening landbaserade applikationer · Driftlösningar för flottor
· Lösningar för kontroll av fartygstrafik
· Specialprodukter
· Underhållningssystem

Wärtsiläs marinkunder omfattar de viktigaste fartygssegmenten, inklusive konventionella handelsfartyg, gastankfartyg, kryssningsfartyg och passagerarfärjor, marinens fartyg och specialfartyg. Inom olje- och gasindustrin servar Wärtsilä aktivt offshoreanläggningar och relaterade industrifartyg samt landbaserade gasanläggningar. Wärtsiläs kunder består av fartygsägare, skeppsvarv och fartygsförvaltningsbolag.

Information på enhetsnivå

Utöver information om segmenten rapporterar Wärtsilä även den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten.

Wärtsilä fortsätter att redovisa information för de geografiska områdena Finland, övriga europeiska länder, Asien, Nord- och Sydamerika samt övriga kontinenter. I den geografiska informationen är omsättningen uppdelad efter kunddestination och omsättningstillgångar efter kundens ursprung. Anläggningstillgångar består av goodwill, immateriella tillgångar, materiella tillgångar samt innehav i intresse- och samföretag.

IFRS-tillägg

År 2019 införde koncernen följande nya standarder och tolkningar som utfärdats av IASB.

IFRS 16 Leasingavtal (gäller för räkenskapsperioder som börjar från och med den 1 januari 2019) avser definition, redovisning och värdering av leasingavtal och noter relaterade till leasing. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal.

IFRS 16 introducerar en leasingredovisningsmodell för leasingtagare via balansräkningen. Enligt IFRS 16 är företagen skyldiga att redovisa nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i balansräkningen. Dessa värderas inledningsvis till nuvärdet av oundvikliga framtida leasingavgifter. Nyttjanderättstillgångarna avskrivs och räntorna på leasingskulder redovisas via resultaträkningen över leasingperioden. Utgående ifrån kundens rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en viss tidsperiod görs bedömingen om ett kontrakt anses innefatta ett leasingavtal. Undantag avseende redovisning av leasingavtal gäller kortfristiga leasingavtal med en leasingperiod på 12 månader eller mindre samt leasingavtal av lågt värde. Leasinggivarens redovisning förblir likartad som under IAS 17.

Wärtsiläkoncernens nyttjanderättstillgångar består främst av leasingavtal för kontorslokaler samt maskiner och utrustning. Beroende på de tillämpade redovisningsprinciper, redovisar koncernen leasingavtalen som leasingskulder och nyttjanderättstillgångar i sin balansräkning. Leasingavgifter redovisas som återbetalning av skulder och därtill hörande räntekostnader. Leasingbetalningarna redovisas i finansieringens kassaflöde och den ränta som hänför sig till leasing redovisas i rörelseverksamhetens kassaflöde. Leasingbetalningar relaterade till kortfristiga leasingavtal, avtal av lågt värde och variabla avgifter redovisas i rörelseverksamhetens kassaflöde.

Koncernen tillämpade den modifierade metoden i övergången. Koncernen tillämpar de två tillgängliga undantagen, som hänför sig till antingen kortfristiga kontrakt, där leasingperioden är 12 månader eller mindre, eller tillgångar med lågt värde. Dessa kostnadsförs under övriga rörelsekostnader. Enligt koncernens beräkning uppgår nettonuvärdet av den aktiverade leasingskulden till 212 miljoner euro enligt följande beräkning: 

MEUR
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 31.12.2018 284
Variabla leasingavgifter -23
Restvärde -3
Kortfristiga leasingtillgångar samt leasingtillgångar med lågt värde -15
Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts -3
Nominellt belopp av leasingskulder 1.1.2019 240
Nuvärde 212

Den nominella leasingskulden värderas i början till nuvärdet av leasingbetalningarna. Leasingbetalningarna utesluter variabla element. Variabla leasingavgifter som inte ingår i den initiala värderingen av leasingskulden redovisas direkt i resultaträkningen. Leasingperioden är den icke uppsägningsbara leasingperioden samt perioden som omfattas av en option att förlänga eller möjlighet att säga upp avtalet, ifall leasingtagaren är rimligen säker på att utnyttja förlängningsoptionen. Vid fastställande av leasingperioden för artificiellt kortfristiga leasingavtal med icke fastställda villkor använder ledningen sitt omdöme, som baserar sig på realistiska estimat. Vid övergången diskonterades leasingbetalningarna med koncernens inkrementella låneränta. De inkrementella låneräntor som används är summan av relevanta interbankräntor och genomsnittlig marginal för koncernens låneportfölj och dessa är valutaspecifika.

Koncernen redovisade i övergången nyttjanderättstillgångar till ett värde av 213 miljoner euro, långfristiga leasingskulder till ett värde av 169 miljoner euro och kortfristiga leasingskulder till ett värde av 43 miljoner euro. Minskningen av leasingkostnaderna under 2019 till följd av aktiveringen av leasingavtal uppskattas uppgå till cirka 53 miljoner euro och ökningen i räntekostnaderna uppskattas uppgå till cirka 5 miljoner euro. Den totala avskrivningskostnaden för räkenskapsperioden 2019 i resultaträkningen uppskattas öka med 49 miljoner euro på grund av avskrivningar på nyttjanderättstillgångar. Jämförelsetalen har inte justerats.

Balansräkning i sammandrag
MEUR 31.12.2018 IFRS 16
justering
1.1.2019
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 747 1 747
Materiella tillgångar 324 -2 321
Nyttjanderättstillgångar 215 215
Innehav i intresse- och samföretag 66 66
Övriga placeringar 16 16
Uppskjuten skattefordran 129 129
Övriga fordringar 86 86
Anläggningstillgångar totalt 2 369 213 2 581
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 165 1 165
Övriga fordringar 2 038 2 038
Likvida medel 487 487
Omsättningstillgångar totalt 3 690 -1 3 690
Tillgångar totalt 6 059 212 6 271
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Övrigt eget kapital 2 082 2 082
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 418 2 418
Innehav utan bestämmande inflytande 14 14
Eget kapital totalt 2 432 2 432
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 748 169 917
Uppskjuten skatteskuld 99 99
Övriga skulder 245 245
Långfristiga skulder totalt 1 092 169 1 261
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 74 43 117
Övriga skulder 2 461 2 461
Kortfristiga skulder totalt 2 535 43 2 578
Skulder totalt 3 627 212 3 839
Eget kapital och skulder totalt 6 059 212 6 271

Tillägg till IAS 28 Långfristiga innehav i intresseföretag och samföretag (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019). I tilläggen klargörs att IFRS 9 finansiella instrument tillämpas på redovisning av långfristiga innehav i ett intresse- eller samföretag som kapitalandelsmetoden inte tillämpas på. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IAS 19 Ändring, reducering eller reglering av plan (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019). Ändringen klargör redovisningen när en plan ändras, reduceras eller regleras under en rapporteringsperiod. I tillägget anges att när en plan ändras, reduceras eller regleras under den årliga rapporteringsperioden, måste ett företag använda uppdaterade antaganden för att fastställa aktuella servicekostnader och nettoränta. Tolkningen skulle påverka koncernredovisningen i händelse av reduceringar eller regleringar.

Tillägg till IFRS 9 Förskottsbetalning med negativ ersättning (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019 eller senare). Förskottsbetalning med negativ kompensation förändrar de befintliga kraven i IFRS 9 avseende uppsägningsrätt för att möjliggöra värdering till upplupet anskaffningsvärde (eller, beroende på affärsmodellen, till verkligt värde via övrigt totalresultat) även i fall av negativa kompensationsbetalningar. Utan tillägget skulle dessa finansiella tillgångar mätas redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatter (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019). Tolkningen tar upp redovisningen av inkomstskatter när den skattemässiga behandlingen medför osäkerhet som påverkar tillämpningen av IAS 12. Nyckelfrågan är om skattemyndigheten kommer att acceptera den valda skattemässiga behandlingen. När man beaktar detta är antagandet att skattemyndigheterna kommer att ha full kännedom om all relevant information vid bedömningen av den föreslagna skattebehandlingen. Tolkningen har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

Årliga förbättringar av IFRS 2015-2017 cykel: De årliga förbättringarna omfattar mindre ändringar av fyra standarder. Ändringarna har inte medfört några konsekvenser för koncernbokslutet.  

Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarder

IFRS 17 Försäkringsavtal* (träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021): IFRS 17 gäller alla typer av försäkringsavtal (direkt försäkring och återförsäkring) oavsett vilken typ av företag som utfärdar dem, samt vissa garantier och finansiella instrument med diskretionärt deltagande. Det övergripande målet är en konsekvent redovisningsmodell för försäkringsavtal. Inverkan av den nya standarden på koncernbokslutet utvärderas som bäst.

* Har inte godkänts för tillämpning i EU 30.6.2019

 

Denna halvårsrapport är oreviderad.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?