Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Bolagsstämman den 7.3.2019 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska ha åtta ledamöter. Följande personer valdes in i styrelsen: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Till revisor för 2019 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Dividend

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utdela 0,48 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,24 euro per aktie utdelades den 18.3.2019. Den andra dividendposten på 0,24 euro per aktie utdelades den 27.9.2019. 

Fullmakt för köp av bolagets egna aktier

Styrelsen befullmäktigades att besluta om köp av högst 57.000.000 av bolagets egna aktier. Fullmakten gäller till slutet av nästa års stämma, dock inte längre än 18 månader efter bolagsstämmans befullmäktigande.

Fullmakt att emittera aktier

Styrelsen befullmäktigades att besluta om emission nya aktier eller överlåta aktier som innehas av bolaget. Det maximala antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga 57.000.000. Aktierna kan emitteras mot eller utan vederlag. De kan också emitteras utan att beakta aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det finns ett tungt vägande finansiellt skäl för detta. Fullmakten för styrelsen att emittera aktier gäller i tre år från bolagsstämmans befullmäktigande och upphäver bolagsstämmans fullmakt av den 8.3.2018 att fördela bolagets egna aktier.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?