Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegmentet Wärtsilä Energy-affärsområdet

Wärtsilä Energy leder omvandlingen mot en framtid som till 100% fungerar med förnybar energi. I egenskap av en integratör av energisystem förstår vi, konstruerar, tillverkar och servar optimala kraftförsörjningssystem för framtida generationer. Wärtsiläs lösningar ger flexibilitet som möjliggör integration av förnybara energikällor och garanterar kraftförsörjningssystemens tillförlitlighet. Vårt utbud omfattar motorbaserade flexibla kraftverk – inklusive system för flytande gas – hybrid solkraftverk, energihanteringssystem samt lagrings- och integrationslösningar. Vi stöder våra kunder under deras installationers livscykel genom tjänster som ökar effektiviteten och garanterar prestandan.

  • Det långsamma beslutsfattandet belastade beställningarna av utrustning, medan serviceverksamheten var sund
  • Rörelseresultatet påverkades av kostnadsöverskridningar inom vissa projekt i utrustningsverksamheten
Nyckeltal
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Förändring 1-9/2019 1-9/2018 Förändring 2018
Orderingång 274 363 -25% 1 207 1 519 -21% 2 362
varav service 234 215 9% 683 598 14% 851
Orderstock i slutet av perioden 2 399 2 382 1% 2 515
Omsättning 342 650 -47% 1 176 1 658 -29% 2 359
varav service 201 199 1% 607 572 6% 842
Orderingång i förhållande till omsättning 0,80 0,56 1,03 0,92 1,00
Rörelseresultat -10 73 -114% 61 159 -62% 194
% av omsättningen -3,0 11,2 5,2 9,6 8,2
Jämförbart rörelseresultat -9 73 -113% 69 162 -57% 197
% av omsättningen -2,7 11,2 5,9 9,8 8,4
Personal i slutet av perioden 5 488 5 692 -4% 5 712
Orderingång Wärtsilä Energy
MW 7-9/2019 7-9/2018 Förändring 1-9/2019 1-9/2018 Förändring 2018
Gas 50 212 -76% 857 1 127 -24% 1 941
Olja 4 21 -79% 118 699 -83% 877
Förnybara - - 0% 30 42 -29% 87
Orderingång totalt 54 232 -77% 1 005 1 868 -46% 2 905

Operativ miljö

Aktiviteten inom utrustning var låg under tredje kvartalet 2019. Beslutsfattandet var långsamt, eftersom energibolagen uppdaterar sina investeringsplaner för att uppnå ambitiösa mål för utfasning av fossila bränslen, och den makroekonomiska osäkerheten leder till att kunderna fortfarande skjuter upp investeringar. Det låga antalet nya kraftverksprojekt leder till en tuff konkurrensmiljö. Efterfrågan på service på energimarknaden var sund, och kunderna fortsatte att visa intresse för långfristiga serviceavtal.

Wärtsiläs marknadsandel inom marknadssegmentet på upp till 500 MW minskade något till 14% (15), medan globala order på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minskade med 14% till 15,1 GW under den tolvmånadersperiod som slutade i juni 2019 (17,6 i slutet av mars). De globala beställningarna omfattar order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Uppgifterna samlas in från McCoy Power Report.

Finansiell utveckling

Wärtsilä Energys orderingång under tredje kvartalet uppgick till 274 miljoner euro (363), en minskning med 25% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen var 0,80 (0,56). Orderingången för service ökade med 9% till 234 miljoner euro (215), medan orderingången för utrustning minskade med 73% till 39 miljoner euro (148). Beställningarna inom service inkluderar en 5-årig förlängning av ett avtal med garanterad anläggningsprestanda för ett kraftvärmeverk på 27,65 MW i Ungern.

Det tredje kvartalets omsättning minskade med 47% till 342 miljoner euro (650) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 1% till 201 miljoner euro (199), medan omsättningen för utrustning minskade med 69% till 141 miljoner euro (451). Det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var -9 miljoner euro (73), dvs. -2,7% av omsättningen (11,2).

Orderingången under januari-september uppgick till 1.207 miljoner euro (1.519), en minskning med 21% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen var 1,03 (0,92). Orderingången för service ökade med 14% till 683 miljoner euro (598), medan orderingången för utrustning minskade med 43% till 524 miljoner euro (921). Orderstocken var stabil och uppgick till 2.399 miljoner euro (2.382) i slutet av september.

Omsättningen för januari-september minskade med 29% till 1.176 miljoner euro (1.658) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 6% till 607 miljoner euro (572), medan omsättningen för utrustning minskade med 48% till 569 miljoner euro (1.086). Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 69 miljoner euro (162), dvs. 5,9% av omsättningen (9,8). I det jämförbara rörelseresultatet ingår en utgift på 67 miljoner euro för överskridningar av kostnader i vissa projekt inom utrustningsverksamheten, varav 48 miljoner euro redovisades i det tredje kvartalet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?