Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapporteringssegmentet Wärtsilä Marine-affärsområdet

Inom marin- samt olje- och gasindustrin har inget annat företag ett bredare utbud av tekniskt avancerade, miljömässigt hållbara och ekonomiskt sunda lösningar. Vi leder branschens omvandling mot ett smart marint ekosystem, där kommunikation i realtid och digitalisering av alla aspekter av sjöfart och hamnverksamhet utnyttjas för att skapa långsiktigt värde för våra kunder och partner. Med en integrerad produktportfölj bestående av kompletta livscykellösningar som stöds av marknadens mest omfattande servicenät, kan vi optimera prestandan och uppnå de säkraste, smartaste, mest ekologiska och effektiva driftsprofilerna.

  • Det minskande intresset för skrubberinvesteringar, projekttiming och en svag nivå på fartygsbeställningar resulterade i färre utrustningsorder
  • Serviceaktiviteten var sund
  • Kostnadsöverskridningarna i leveranser av gaslösningar belastade rörelseresultatet
Nyckeltal
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Förändring 1-9/2019 1-9/2018 Förändring 2018
Orderingång 705 1 009 -30% 2 565 2 914 -12% 3 945
varav service 445 425 5% 1 271 1 300 -2% 1 747
Orderstock i slutet av perioden 3 895 3 536 10% 3 651
Omsättning 776 680 14% 2 310 1 984 16% 2 815
varav service 376 372 1% 1 155 1 116 3% 1 577
Orderingång i förhållande till omsättning 0,91 1,48 1,11 1,47 1,40
Rörelseresultat 21 69 -69% 137 177 -23% 349
% av omsättningen 2,7 10,1 5,9 8,9 12,4
Jämförbart rörelseresultat 49 68 -29% 185 190 -2% 380
% av omsättningen 6,3 10,1 8,0 9,6 13,5
Personal i slutet av perioden 13 530 13 727 -1% 13 582

Operativ miljö

Den ekonomiska osäkerheten, handelsspänningarna och effekterna av kommande regelverk har dämpat aktiviteten på marinmarknaden, där 655 kontrakt för nya fartygsbyggen registrerades under januari-september 2019 (801). Beställningarna på nybyggen i alla stora fartygssegment har minskat, men LNG- och kryssningsfartygen har påverkats minst av nedgången. Efterfrågan på större kryssningsfartyg har stabiliserat då majoriteten av beställningarna kopplade till program för flottans förnyelse har gjorts. Dessutom ökar intresset för renovering av befintliga fartyg på grund av skeppsvarvens kapacitetsbegränsningar. I offshoresektorn belastas intresset för fartygsbeställningar av reaktiveringen och uppgraderingen av upplagda fartyg liksom av den långsamma ökningen i utnyttjandegraden för fartyg och fraktpriserna.

Hållbarhetsfrågor och -regelverk driver på arbetet för att minimera sjöfartsindustrins miljöavtryck. Detta resulterar i ett växande intresse för LNG som bränsle och i hybridbatteripaket i alla fartygssegment. Osäkerheten kring prissättningen av och tillgången till bunkringsbränsle har skjutit upp beslutsfattandet bland kunderna för investeringar i skrubberteknik, trots stödjande prisindikationer.

Efterfrågan på marinservice var sund. Aktiviteten förbättrades från en låg nivå i segmentet offshorestödfartyg, där den upplagda flottan alltmer återaktiveras till produktion runt om i världen. Aktiviteten var på en fortsatt god nivå inom gastankfartygssegmentet, eftersom större underhåll börjar bli aktuella för LNG-tankfartyg. I container- och bulklastfartygssegmenten resulterade den ekonomiska och geopolitiska osäkerheten i en stabil efterfrågan på service.

Finansiell utveckling

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet uppgick till 705 miljoner euro (1.009), en minskning med 30% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen var 0,91 (1,48). Orderingången för service ökade med 5% till 445 miljoner euro (425), medan orderingången för utrustning minskade med 55% till 260 miljoner euro (584). Efterfrågan var störst i handelsfartygssegmentet, som, inklusive både konventionella handelsfartyg och gastankfartyg, stod för 55% och 32% av orderingången för utrustning respektive service. Aktiviteten var solid även inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor.

Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 14% till 776 miljoner euro (680) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 1% till 376 miljoner euro (372), medan omsättningen för utrustning ökade med 30% till 400 miljoner euro (308). Det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var 49 miljoner euro (68), dvs. 6,3% av omsättningen (10,1).

Orderingången under januari-september uppgick till 2.565 miljoner euro (2.914), en minskning med 12% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen var 1,11 (1,47). Orderingången för service minskade med 2% till 1.271 miljoner euro (1.300), medan orderingången för utrustning minskade med 20% till 1.294 miljoner euro (1.613). I slutet av september var orderstocken 3.895 miljoner euro (3.536), vilket var 10% högre än året innan.

Omsättningen för januari-september ökade med 16% till 2.310 miljoner euro (1.984) jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för service ökade med 3% till 1.155 miljoner euro (1.116), medan omsättningen för utrustning ökade med 33% till 1.155 miljoner euro (868). Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 185 miljoner euro (190), dvs. 8,0% av omsättningen (9,6). I det jämförbara rörelseresultatet ingår en utgift på 17 miljoner euro för överskridningar av kostnader för leveranser av vissa gaslösningar, som redovisades i det tredje kvartalet.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?