Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport

Januari – september 2019

“Tredje kvartalet visade sig vara en utmaning , både när det gäller efterfrågan på utrustning och den finansiella utvecklingen. Jag är nöjd över att båda affärsområdena visade tillväxt inom orderingång för service.”

Jaakko Eskola, koncernchef

Q3 Delårsrapport PDF

Tredje kvartalet belastades av projektrelaterade utmaningar och låg efterfrågan på utrustning – serviceaktiviteten var sund

"Tredje kvartalet visade sig vara en utmaning för Wärtsilä, både när det gäller efterfrågan på utrustning och den finansiella utvecklingen. Minskningen i orderingången berodde på färre fartygsbeställningar, en försvagad efterfrågan på skrubbersystem samt ett fortsatt långsamt beslutsfattande på energimarknaden. Projektpipelinen är solid inom bägge affärsområdena, men ordertimingen är svår att förutse och konkurrensen ökar. Pristrycket är en utmaning i den rådande marknadsomgivningen. Jag är nöjd att trots utmaningarna vi står inför inom utrustningsverksamheten har serviceaktivitetens utveckling varit sund.

Wärtsiläs finansiella resultat var betydligt lägre än året innan. Nedgången i omsättningen var väntad, eftersom leveranserna av energiutrustning och skrubbersystem koncentreras till senare delen av året. Däremot försvagades vårt rörelseresultat av oförutsedda kostnadsöverskridningar i ett antal komplexa marin- och energiprojekt. Helårsresultatet kommer att påverkas av en engångskostnad på 150 miljoner euro, varav 84 miljoner euro redan har redovisats. En genomgång av dessa projekt avslöjade felaktiga antaganden i kostnadskalkylerna, otillräcklig riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar. Vi har vidtagit åtgärder för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden. Dessa inbegriper strängare kontroller av tekniska bedömningar och processen för godkännande av leverantörer samt förstärkning av projektledningsorganisationen. Dessa åtgärder siktar på att förbättra kvaliteten på genomförandet av projekt och säkerställa identifieringen av risker och möjligheter. Jag är övertygad om att detta kommer att göra det möjligt för oss att leva upp till vårt rykte för att tillhandahålla högkvalitativa och värdehöjande lösningar."


Signature

Jaakko Eskola

koncernchef

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:
 • Dämpad inom Wärtsilä Marine-affärsområdet på grund av minskade fartygsbeställningar och en nedgång i efterfrågan på skrubberlösningar efter fjolårets exceptionellt höga nivå. Verksamheten på marknaden för marintjänster väntas vara stabil.
 • Svag inom Wärtsilä Energy-affärsområdet (nedgraderad från dämpad). Marknadsförhållandena inom energiindustrin är utmanande, eftersom det snabbt förändrande energilandskapet skapar osäkerhet bland kunderna. Den geopolitiska och ekonomiska omgivningen leder till ytterligare fördröjningar i beslutsfattandet. Efterfrågan på energitjänster väntas vara stabil.
För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2019 till 1.708 miljoner euro (1.364). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning. Det jämförbara rörelseresultatet för helåret 2019 förväntas bli cirka 100 miljoner euro lägre än under det föregående året (577 miljoner euro i 2018).

Centralt

Centralt under tredje kvartalet 2019

 • Orderingången minskade med 29% till 979 miljoner euro (1.372)
 • Omsättningen minskade med 16% till 1.118 miljoner euro (1.330)
 • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 0,88 (1,03)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 39 miljoner euro (141), dvs. 3,5% av omsättningen (10,6).
 • Resultatet per aktie minskade till -0,01 euro (0,17)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -61 miljoner euro (122)

Centralt under rapportperioden januari-september 2019

 • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
 • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
 • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
 • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

I september meddelade Wärtsilä att helårsresultatet kommer att påverkas av en engångskostnad på 150 miljoner
euro för överskridningar av projektkostnader inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av den
totala utgiften har 84 miljoner euro har redovisats i januari-september 2019 och 65 miljoner i det tredje kvartalet.

Nyckeltal
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Förändring 1-9/2019 1-9/2018 Förändring 2018
Orderingång 979 1 372 -29% 3 772 4 433 -15% 6 307
varav service 679 640 6% 1 954 1 898 3% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 294 5 918 6% 6 166
Omsättning 1 118 1 330 -16% 3 486 3 642 -4% 5 174
varav service 578 571 1% 1 762 1 688 4% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 0,88 1,03 1,08 1,22 1,22
Rörelseresultat 11 141 -92% 198 337 -41% 543
% av omsättningen 1,0 10,6 5,7 9,2 10,5
Jämförbart rörelseresultat1 39 141 -72% 254 352 -28% 577
% av omsättningen 3,5 10,6 7,3 9,7 11,2
Jämförbart justerat EBITA2 49 152 -68% 285 384 -26% 621
% av omsättningen 4,4 11,5 8,2 10,5 12,0
Resultat före skatter -0 130 -100% 162 308 -48% 502
Resultat/aktie, EUR -0,01 0,17 0,20 0,39 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten -61 122 -63 121 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden3 987 647 333
Bruttoinvesteringar 79 258 306
Nettoskuldsättningsgrad 0,44 0,28 0,14
Soliditet, % 39,4 43,7 44,4
Personal i slutet av perioden 19 018 19 420 -2% 19 294
1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2019 omfattade kostnader huvudsakligen för omstruktureringsprogram på 28 miljoner euro (0). Jämförelsestörande poster i januari-september uppgick till 56 miljoner euro (15).
2Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
3Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Wärtsiläs finansiella rapportering har ändrats för att återspegla dess nya organisationsstruktur, som infördes i början av 2019. De två affärsområdena Wärtsilä Marine Business och Wärtsilä Energy Business utgör de rapporterade segmenten. Wärtsilä redovisar även den servicerelaterade orderingången och nettoomsättningen för de två segmenten. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla dessa förändringar. Inom Wärtsilä Marine Business har orderingången och nettoomsättningen för eftermontering av skrubbrar överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa prestationssiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa prestationssiffror presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i denna delårsrapport.

Anteckningen

Skapa en anteckning?