Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Jaakko Eskola, koncernchef

"Tredje kvartalet visade sig vara en utmaning för Wärtsilä, både när det gäller efterfrågan på utrustning och den finansiella utvecklingen. Minskningen i orderingången berodde på färre fartygsbeställningar, en försvagad efterfrågan på skrubbersystem samt ett fortsatt långsamt beslutsfattande på energimarknaden. Projektpipelinen är solid inom bägge affärsområdena, men ordertimingen är svår att förutse och konkurrensen ökar. Pristrycket är en utmaning i den rådande marknadsomgivningen. Jag är nöjd att trots utmaningarna vi står inför inom utrustningsverksamheten har serviceaktivitetens utveckling varit sund.

Wärtsiläs finansiella resultat var betydligt lägre än året innan. Nedgången i omsättningen var väntad, eftersom leveranserna av energiutrustning och skrubbersystem koncentreras till senare delen av året. Däremot försvagades vårt rörelseresultat av oförutsedda kostnadsöverskridningar i ett antal komplexa marin- och energiprojekt. Helårsresultatet kommer att påverkas av en engångskostnad på 150 miljoner euro, varav 84 miljoner euro redan har redovisats. En genomgång av dessa projekt avslöjade felaktiga antaganden i kostnadskalkylerna, otillräcklig riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar. Vi har vidtagit åtgärder för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden. Dessa inbegriper strängare kontroller av tekniska bedömningar och processen för godkännande av leverantörer samt förstärkning av projektledningsorganisationen. Dessa åtgärder siktar på att förbättra kvaliteten på genomförandet av projekt och säkerställa identifieringen av risker och möjligheter. Jag är övertygad om att detta kommer att göra det möjligt för oss att leva upp till vårt rykte för att tillhandahålla högkvalitativa och värdehöjande lösningar."

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?