Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Förändring 1-9/2019 1-9/2018 Förändring 2018
Orderingång 979 1 372 -29% 3 772 4 433 -15% 6 307
varav service 679 640 6% 1 954 1 898 3% 2 598
Orderstock i slutet av perioden 6 294 5 918 6% 6 166
Omsättning 1 118 1 330 -16% 3 486 3 642 -4% 5 174
varav service 578 571 1% 1 762 1 688 4% 2 419
Orderingång i förhållande till omsättning 0,88 1,03 1,08 1,22 1,22
Rörelseresultat 11 141 -92% 198 337 -41% 543
% av omsättningen 1,0 10,6 5,7 9,2 10,5
Jämförbart rörelseresultat1 39 141 -72% 254 352 -28% 577
% av omsättningen 3,5 10,6 7,3 9,7 11,2
Jämförbart justerat EBITA2 49 152 -68% 285 384 -26% 621
% av omsättningen 4,4 11,5 8,2 10,5 12,0
Resultat före skatter -0 130 -100% 162 308 -48% 502
Resultat/aktie, EUR -0,01 0,17 0,20 0,39 0,65
Kassaflöde från rörelseverksamheten -61 122 -63 121 470
Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden3 987 647 333
Bruttoinvesteringar 79 258 306
Nettoskuldsättningsgrad 0,44 0,28 0,14
Soliditet, % 39,4 43,7 44,4
Personal i slutet av perioden 19 018 19 420 -2% 19 294
1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2019 omfattade kostnader huvudsakligen för omstruktureringsprogram på 28 miljoner euro (0). Jämförelsestörande poster i januari-september uppgick till 56 miljoner euro (15).
2Jämförbart justerat EBITA visas exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.
3Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Från och med det första kvartalet 2019 har Wärtsiläs finansiella rapportering ändrats för att återspegla dess nya organisationsstruktur. De två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet, utgör de segment som rapporteras. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla dessa förändringar. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsesiffrorna har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa nyckeltal presenteras i beräkningarna av finansiella nyckeltal i slutet av denna delårsrapport.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?