Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till -61 miljoner euro (122). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-september uppgick till -63 miljoner euro (121). Rörelsekapitalet uppgick till 870 miljoner euro (782) i slutet av rapportperioden, en ökning med 86 miljoner euro från slutet av föregående kvartal på grund av förberedelser för leveranser under fjärde kvartalet. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 609 miljoner euro (557). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 559 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 374 miljoner euro (221) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (640). En dividend på 0,24 euro per aktie (0,23, justerad för att återspegla det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen i 2018) delades ut i september, vilket motsvarar totalt 142 miljoner euro (136).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 1.365 miljoner euro (874) i slutet av september 2019. Ökningen beror främst på att leasingskulder på 203 miljoner euro redovisas i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. I slutet av december 2018 uppgick de räntebärande lånen till 823 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 333 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 1.031 miljoner euro. De räntebärande lånen, netto, uppgick till 987 miljoner euro (647). Skuldsättningsgraden var 0,44 (0,28) och soliditeten 39,4% (43,7).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?