Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning och rörelseresultat

Wärtsiläs omsättning för tredje kvartalet minskade med 16% till 1.118 miljoner euro (1.330) jämfört med motsvarande period året innan. Wärtsilä Marine stod för 69% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 31%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 1% till 578 miljoner euro (571). Med beaktande av valutakursförändringarna var den servicerelaterade omsättningen stabil.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 11 miljoner euro (141), dvs. 1,0% av omsättningen (10,6). Det jämförbara rörelseresultatet var 39 miljoner euro (141), dvs. 3,5% av omsättningen (10,6). De jämförelsestörande posterna omfattade främst kostnader för omstruktureringsprogram på 28 miljoner euro (0). Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 49 miljoner euro (68) eller 6,3% av omsättningen (10,1), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till -9 miljoner euro (73) eller -2,7% av omsättningen (11,2). Jämförbart justerat EBITA var 49 miljoner euro (152), dvs. 4,4% av omsättningen (11,5). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 10 miljoner euro (11).

I det tredje kvartalets jämförbara rörelseresultat ingår en utgift på 65 miljoner euro för kostnadsöverskridningar i vissa stora, komplexa projektleveranser inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av det totala beloppet redovisades 17 miljoner euro för Wärtsilä Marine och 48 miljoner euro för Wärtsilä Energy.

Wärtsiläs omsättning för januari-september minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642) jämfört med motsvarande period föregående år på grund av färre kraftverksleveranser. Wärtsilä Marine stod för 66% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 34%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 4% till 1.762 miljoner euro (1.688). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 3%. Cirka 66% av Wärtsiläs omsättning var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Rörelseresultatet för januari-september var 198 miljoner euro (337), dvs. 5,7% av omsättningen (9,2). Det jämförbara rörelseresultatet var 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7). De jämförelsestörande posterna omfattade främst kostnader för omstruktureringsprogram på 56 miljoner euro (15). Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 185 miljoner euro (190) eller 8,0% av omsättningen (9,6), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 69 miljoner euro (162) eller 5,9% av omsättningen (9,8). Jämförbart justerat EBITA var 285 miljoner euro (384), dvs. 8,2% av omsättningen (10,5). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 31 miljoner euro (32).

I det jämförbara rörelseresultatet för januari-september ingår en utgift på 84 miljoner euro för de ovannämnda överskridningar av projektkostnader inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av det totala beloppet redovisades 17 miljoner euro för Wärtsilä Marine och 67 miljoner euro för Wärtsilä Energy.

De finansiella posterna för rapportperioden januari-september var -36 miljoner euro (-29). Nettoräntorna var -9 miljoner euro (-5). Vinsten före skatter var 162 miljoner euro (308). Skatterna uppgick till 45 miljoner euro (75), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 28,0% (24,4). Resultatet per aktie var 0,20 euro (0,39) och det egna kapitalet per aktie 3,81 euro (3,90). Avkastningen på investeringar (ROI) var 12,8% (18,6), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 11,7% (17,5).

Omsättning och rörelseresultat per rapporteringssegment
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Förändring 1-9/2019 1-9/2018 Förändring 2018
Omsättning 1 118 1 330 -16% 3 486 3 642 -4% 5 174
Marine 776 680 14% 2 310 1 984 16% 2 815
Energy 342 650 -47% 1 176 1 658 -29% 2 359
Rörelseresultat 11 141 -92% 198 337 -41% 543
Marine 21 69 -69% 137 177 -23% 349
Energy -10 73 -114% 61 159 -62% 194
Rörelseresultat, % av omsättningen 1,0 10,6 5,7 9,2 10,5
Marine 2,7 10,1 5,9 8,9 12,4
Energy -3,0 11,2 5,2 9,6 8,2
Jämförbart rörelseresultat 39 141 -72% 254 352 -28% 577
Marine 49 68 -29% 185 190 -2% 380
Energy -9 73 -113% 69 162 -57% 197
Jämförbart rörelseresultat, % av omsättningen 3,5 10,6 7,3 9,7 11,2
Marine 6,3 10,1 8,0 9,6 13,5
Energy -2,7 11,2 5,9 9,8 8,4

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?