Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Balansräkning i sammandrag
MEUR30.9.201930.9.201831.12.2018
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar1 7531 7681 747
Materiella tillgångar315344324
Nyttjanderättstillgångar200
Innehav i intresse- och samföretag416266
Övriga placeringar171616
Uppskjuten skattefordran158129129
Övriga fordringar608086
Anläggningstillgångar totalt2 5432 3992 369
Omsättningstillgångar
Varor i lager1 5121 2801 165
Övriga fordringar1 9301 9802 038
Likvida medel374221487
Omsättningstillgångar totalt3 8173 4823 690
Tillgångar totalt6 3605 8806 059
Eget kapital
Aktiekapital336336336
Övrigt eget kapital1 9191 9702 082
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare2 2542 3062 418
Innehav utan bestämmande inflytande132014
Eget kapital totalt2 2682 3262 432
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder1 031746748
Uppskjuten skatteskuld8411799
Övriga skulder258275245
Långfristiga skulder totalt1 3731 1371 092
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder33312974
Övriga skulder2 3862 2882 461
Kortfristiga skulder totalt2 7192 4172 535
Skulder totalt4 0923 5543 627
Eget kapital och skulder totalt6 3605 8806 059

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?