Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Formler för nyckeltal
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
rapporteringsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under rapporteringsperioden
Eget kapital/aktie
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i slutet av rapporteringsperioden
Soliditet
eget kapital x 100
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
Nettokuldsättningsgrad
räntebärande skulder – likvida medel
eget kapital
Avkastning på investerat kapital (ROI)
resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader x 100
eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under rapporteringsperioden
Avkastning på eget kapital (ROE)
rapporteringsperiodens resultat x 100
eget kapital, i medeltal under rapporteringsperioden
Nettorörelsekapital (WCAP)
(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskått + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder – dividendskulder)
Jämförbart justerat EBITA
rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden
Jämförbart rörelseresultat
rörelseresultat – jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
Specifika intäkter och kostnader presenteras som Jämförelsestörande poster, när dessa har en signifikant inverkan på Wärtsilä's resultaträkning. Jämförelsestörande poster består av intäkter och kostnader, som uppkommer i samband med omstruktureringåtgärder för att justera kapaciteten av Wärtsilä's verksamhet. De kan också innehålla övriga intäkter och kostnader som uppkommit utanför Wärtsilä's normala verksamhet, som till exempel nedskrivningar, kostnader relaterade till förvärv, kostnader bokförda i samband med rättsilga avgöranden med tredje part eller oförutsägbara förpliktelser från tidigare avvecklad verksamhet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?