Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Kassaflödesanalys i sammandrag
MEUR1–9/20191–9/20187–9/20197–9/20182018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Rapporteringsperiodens resultat116233-5101386
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar141925831130
Finansiella intäkter och kostnader3627111039
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter-11-4-3-26
Resultatandel i intresse- och samföretag7-106-3-13
Inkomstskatter4575529116
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflödet33-7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital33741478164625
Förändring av rörelsekapital-263-191-107-6-35
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter75223-30157589
Finansiella poster och skatter-137-102-31-36-119
Rörelseverksamhetens kassaflöde-63121-61122470
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i aktier och förvärv-4-197-196
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar-60-52-23-18-99
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag131313
Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar141
Kassaflöde från övriga investeringar11
Investeringarnas kassaflöde-62-235-23-5-240
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån150279279
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar-92-58-26-4-84
Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar218-1225-9-39
Betalda dividender-269-261-128-125-274
Finansieringens kassaflöde7-4172-138-118
Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-)-118-155-11-21112
Likvida medel vid rapporteringsperiodens början487379383245379
Kursdifferenser6-33-3-5
Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut374221374221487

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?