Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
1–9/2019 1–9/2018 2018
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,20 0,39 0,65
Eget kapital/aktie, euro 3,81 3,90 4,09
Soliditet, % 39,4 43,7 44,4
Nettoskuldsättningsgrad 0,44 0,28 0,14
Avkastning på investerat kapital (ROI), % 12,8 18,6 18,1
Avkastning på eget kapital (ROE), % 11,7 17,5 16,1
Ökningen av räntebärande skulder som hänför sig till behandlingen av leasingskulder enligt IFRS 16 påverkar nyckeltalen soliditet samt nettoskuldsättningsgraden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?