Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
MEUR1–9/20191–9/20187–9/20197–9/20182018
Rapporteringsperiodens resultat116233-5101386
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder-17-16-3
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen55
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt-13-11-4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare23-114-3-23
för innehav utan bestämmande inflytande-1-1-1
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat-1-1-1
Kassaflödessäkring-8-4-222-26
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen35-15
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt17-8-2-3-45
Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter5-8-13-3-48
Rapporteringsperiodens totalresultat121225-1898338
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare121226-1999338
Innehav utan bestämmande inflytande-11
121225-1898338

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?